Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:262) om anställningstillstånd för utlänning på svenskt fartyg

SFS nr
1974:262
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1974-05-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:548
Upphävd
1989-07-01

1 § Denna kungörelse gäller i fråga om anställning som avser befattning
på svenskt fartyg i utrikes fart.

2 § Utlänning får icke utan anställningstillstånd ha befattning på
svenskt fartyg i utrikes fart.

Första stycket gäller icke

1. den som är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge,

2. den som har permanent uppehållstillstånd här i landet,

3. den som har arbetstillstånd som gäller för anställning inom
sjömansyrket eller den som enligt 46 § andra – fjärde styckena
utlänningsförordningen (1980:377) eller, såvitt avser tiden den 15
maj – den 15 september, som enligt 48 § 3 samma förordning är undantagen
från skyldigheten att ha arbetstillstånd eller som med stöd av 49 § den
förordningen befriats från sådan skyldighet,

4. den som i tolv månader under de senaste 18 månaderna haft befattning
på svenskt fartyg,

5. den som efter senaste inträdet i svensk arbetslöshetskassa för sjömän
varit medlem i minst tolv månader och under en ramtid av tolv månader
omedelbart före arbetslöshetens inträde utfört förvärvsarbete såsom
arbetstagare i minst fem månader samt är anmäld vid svensk
arbetsförmedling.

Med tid för befattning på svenskt fartyg enligt andra stycket 4
jämställes väntetid enligt 3 § sjömanslagen (1973:282) och tid, under
vilken sjömannen i pågående anställning har semester eller ledighet till
följd av sjukdom eller skada. Förordning (1980:382).

3 § Anställningstillstånd får icke beviljas utlänning som befinner sig
här i landet, om icke särskilda skäl föreligger.

4 § Ärenden om anställningstillstånd prövas av sjömansförmedlingen i
Göteborg.

Innan ärende om anställningstillstånd avgöres skall berörda
organisationer av redare och ombordanställda beredas tillfälle att yttra
sig.

Om någon av de berörda organisationerna avstyrker att
anställningstillstånd beviljas, skall ärendet hänskjutas till
arbetsmarknadsstyrelsen. Förordning (1984:835).

5 § Ansökan om anställningstillstånd görs hos sjömansförmedling i
Sverige. Innehållet i ansökningshandlingarna skall på lämpligt sätt
skyndsamt överbringas till sjömansförmedlingen i Göteborg. Förordning
(1984:835).

6 § Sjömansförmedlingen i Göteborg får befria utlänning från skyldighet
att ha anställningstillstånd, om särskilda skäl föreligger.

Befrielse från tillståndsskyldighet enligt första stycket får lämnas för
resa till närmaste bestämmelsehamn eller för viss tid icke överstigande
30 dagar eller, om fartyget icke kommer till lastnings- eller
lossningshamn under denna tid, till nästa hamn, som fartyget anlöper
under resan. Beslut om befrielse får även meddelas i efterhand och tiden
för befrielse får förlängas, om särskilda skäl föreligger.

Som villkor för befrielse från tillståndsskyldighet gäller att
arbetsgivaren har utfäst sig att, om utlänningen icke väljer att stanna
i den hamn där han lämnar anställningen, bekosta utlänningens återresa
till den hamn där han tillträtt anställningen eller, om utlänningen så
önskar, resa till närmare belägen plats efter det giltighetstiden för
befrielsen utgått utan att anställningstillstånd beviljats. Förordning
(1984:835).

7 § Har fartygs redare eller ägare helt eller delvis upplåtit driften av
fartyget till utlänning, får arbetsmarknadsstyrelsen efter ansökan av
redare eller, om denna är utlänning, ägaren medge, att denna kungörelse
icke skall gälla i fråga om anställning för befattning på fartyget eller
inom avdelning av fartyget. Medgivande skall begränsas till viss tid och
förenas med villkor som behövs.

Medgivande enligt första stycket får lämnas endast om särskilda skäl
föreligger. Innan ansökan prövas skall samråd ske med de berörda svenska
organisationerna för redarna och de ombordanställda.

8 § Beslut om anställningstillstånd, beslut om befrielse från
tillståndsskyldighet och medgivande enligt 7 § skall registreras hos
sjömansförmedlingen i Göteborg.

9 § Över beslut i ärende om anställningstillstånd eller befrielse från
skyldighet att ha sådant tillstånd får talan icke föras.

Talan mot arbetsmarknadsstyrelsens beslut enligt 7 § föres hos
regeringen genom besvär. Förordning (1975:1366).

10 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas
av arbetsmarknadsstyrelsen efter samråd med sjöfartsverket, statens
invandrarverk och andra myndigheter som berörs härav samt med redarnas
och de ombordanställdas organisationer. Förordning (1984:835).