Kungörelse (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel

SFS nr
1974:271
Departement/myndighet
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
1974-05-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1060
Upphävd
2011-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1106

Inledande bestämmelser

1 § Statens livsmedelsverk får efter ansökan förordna att anläggning som
framställer eller bereder livsmedel för export skall ställas under sådan
särskild kontroll som föranledes av införselbestämmelser i annat land. I
fråga om sådan anläggning (exportkontrollerad anläggning) eller vara som
härrör från denna gäller bestämmelserna i denna kungörelse, om ej annat
följer av 2 §.

Innan förordnande som avses i första stycket meddelas, skall
livsmedelsverket samråda med statens jordbruksnämnd, om ärendet rör
nämndens verksamhetsområde.

2 § Om det kan ske utan att de särskilda krav i fråga om
kvalitetskontroll m.m. eftersättes som ställes i internationell handel
eller i mottagarlands bestämmelser rörande godkännande för införsel, får
statens livsmedelsverk medge undantag från bestämmelserna i denna
kungörelse.

Kontroll

3 § Statens livsmedelsverk förordnar särskild besiktningsman att utöva
erforderlig besiktning och kontroll i övrigt vid exportkontrollerad
anläggning.

Märkning m.m.

4 § Livsmedel som härrör från exportkontrollerade anläggningar skall
före utförseln vara godkända av en besiktningsman. Varorna eller
emballagen som dessa försänds i skall i enlighet med föreskrifter som
meddelas av livsmedelsverket vara försedda med stämpel eller märke som
utvisar att varorna godkänts för utförsel.

När varor förs ut, skall sändningen åtföljas av ett exportintyg. Intyget
skall vara utfärdat av besiktningsmannen i överensstämmelse med formulär
som fastställs av livsmedelsverket. Exportintyget skall innehålla
uppgift om att varje kolli som hör till sändningen försetts med stämpel
eller märke som avses i första stycket. Intyget skall innehålla de
uppgifter i övrigt som mottagarlandet kräver för införsel.

Om mottagarlandet kräver det, skall exportintyget utfärdas på en
särskild blankett som livsmedelsverket tillhandahåller. Förordning
(1990:121).

5 § Vara som ej härrör från exportkontrollerad anläggning eller som ej
godkänts av besiktningsman eller emballage till sådan vara får icke
förses med stämpel eller märke som avses i 4 § första stycket eller som
genom färg eller utseende i övrigt lätt kan förväxlas med sådan stämpel
eller sådant märke.

Avgifter m.m.

6 § Innehavare av en exportkontrollerad anläggning skall betala
en avgift för besiktning och kontroll enligt denna kungörelse.
Livsmedelsverket meddelar föreskrifter om avgiftens storlek och
om hur avgiften skall betalas efter samråd med
Ekonomistyrningsverket.

Ersättning till besiktningsman lämnas av statsmedel enligt taxa
som fastställs av Livsmedelsverket efter samråd med
Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:449).

7 § har upphävts genom förordning (1989:1109).

Övriga bestämmelser

8 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 5 § dömes till
böter.

9 § har upphävts genom förordning (1980:735).

10 § Beslut av en besiktningsman i samband med besiktning och
kontroll som avses i 3 § får överklagas hos länsstyrelsen.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1106).

11 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas
av statens livsmedelsverk.

Övergångsbestämmelser

1996:32

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.