Lag (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina;

SFS nr
1974:283
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1986-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1986:985
Upphävd
1988-07-01

25 § Ett arbete av guld, silver eller platina får inte utan tillstånd av
myndighet som regeringen bestämmer tas om hand på sätt som avses i 8 §
första stycket tullagen (1987:1065). I övrigt gäller i fråga om rätten
att hantera oförtullat sådant arbete lagen (1973:980) om transport,
förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Lag
(1987:1192).