Förordning (1974:284) om arbeten av guld, silver eller platina

SFS nr
1974:284
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1974-05-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:423
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Med arbeten av guld, silver eller platina förstås i denna
förordning arbeten som avses i 1 § lagen (1974:283) om handel med
arbeten av guld, silver eller platina.

Med ädelmetallarbeten förstås i denna förordning sådana arbeten av
guld, silver eller platina som avses i 2 § nämnda lag. Förordning
(1979:134).

2 § Benämningarna guld, silver eller platina får i fråga om föremål av
metall användas endast om arbeten som motsvarar fordringarna i 1 §
lagen (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina.
Vad som sagts nu gäller dock ej föremål som till utseendet tydligt
skiljer sig från sådana arbeten.

Arbete med ytbeläggning av guld, silver eller platina skall betecknas
som guldpläterat, gulddoublé, förgyllt, silverpläterat, försilvrat
eller platinerat eller eljest benämnas så att arbetets verkliga
beskaffenhet framgår.

Undantag m.m.

3 § Från bestämmelserna i lagen (1974:283) om handel med arbeten av
guld, silver eller platina är, utom såvitt avser tillsyn, undantagna

1. tacka, plans eller liknande samt plåt, band, folie, stång, tråd,
rör eller annat halvfabrikat,

2. arbeten för vilka vid införsel till riket medgivits temporär
tullfrihet,

3. mynt som är eller har varit kuranta,

4. utländska officiella medaljer och ordnar som tilldelats för merit
eller som belöning,

5. glasögonbågar, pennor, urboetter med tillbehör såsom byglar och
remontoarkronor, beslag på käppar, pipor och dylikt samt
guldslagar- och gulddragararbeten.

Införs del till ett arbete av guld, silver eller platina eller ett
ofullständigt sådant arbete till riket skall dock delen eller arbetet
sändas till statens provningsanstalt för kontroll. Provningsanstalten
meddelar närmare föreskrifter om sådan kontroll samt om kontroll och
stämpling av arbeten i vilka skall ingå till riket införda delar eller
ofullständiga arbeten av det slag som avses i första meningen.
Förordning (1979:134).

4 § Statens provningsanstalt får medge undantag även för annat slag av
föremål om särskilda skäl föreligger.

5 § Statens provningsanstalt får medge att föremål, som undantagits
enligt 3 § första stycket eller 4 § men som uppfyller fordringarna för
ädelmetallarbete, åsätts ansvarsstämplar och på begäran förses med
kontrollstämpel. Förordning (1979:134).

Kombination av metaller m.m.

6 § Delar av guld eller silver får ingå i arbete av platina och delar
av silver i arbete av guld endast om delarna genom sin färg tydligt
skiljer sig från arbetets huvuddel.

Vid kombination av ädelmetall och delar av annan metall eller annat
ämne skall delarna vara lätt skönjbara och till utseendet tydligt
skilja sig från ädelmetallen, om annat icke föranledes av
tillverkningstekniska skäl eller fordras för att arbetet skall fylla
sin praktiska uppgift.

Vid bestämning av ett arbetes halt av guld, silver eller platina skall
ej inräknas del som består av annan metall än den vilkens halt skall
bestämmas.

7 § Delar av guld med olika finhalt får förenas till ädelmetallarbete
endast om det behövs för att arbetet skall fylla sin praktiska
uppgift. Varje del skall åsättas finhaltsstämpel, om detta är tekniskt
möjligt.

8 § Stämpel på ädelmetallarbete som försetts med ytbeläggning skall
ange den metall på vilken ytbeläggningen anbringats.

Ytbeläggning av guld, silver eller platina får icke ha lägre finhalt
än som föreskrives för ädelmetallarbete.

9 § Lod med lägre ädelmetallhalt än den som anges av arbetets
finhaltsstämpel får användas för sammanfogning efter medgivande av
statens provningsanstalt.

Lod som anges i första stycket får icke användas för ökning av
arbetets vikt eller fyllning.

Stämpling och kontroll

10 § Ansvarsstämplar för här i riket tillverkat ädelmetallarbete och
kontrollstämpel skall anbringas i form av reliefstämplar.

Reliefstämpel får icke i annat fall än som avses i första stycket
åsättas här i riket tillverkat ädelmetallarbete.

11 § Statens provningsanstalt får medge att annan finhaltsstämpel än
sådan som anges i 7 § andra stycket lagen (1974:283) om handel med
arbeten av guld, silver eller platina får användas i fråga om
ädelmetallarbete som införes till riket.

12 § Ansvarsstämpel får ej åsättas ädelmetallarbete sedan
kontrollstämpling skett.

13 § Statens provningsanstalt utför kontroll av ädelmetallarbete och
annat arbete av guld, silver eller paltina enligt lagen (1974:283) om
handel med arbeten av guld, silver eller platina.

Kontroll sker på de orter provningsanstalten bestämmer.

Provningsantalten får, när särskilda skäl föreligger, för viss ort
medge att ädelmetallarbete förses med kontrollstämpel sedan prov för
kontroll av ädelmetallhalten tagits och kontroll skett av att arbetet
i övrigt motsvarar gällande föreskrifter.

14 § Kontrollstämpel eller ansvarsstämpel som åsatts ädelmetallarbete
får icke avsiktligt utplånas, om det ej är nödvändigt till följd av
nedskrotning, lagning eller omarbetning av arbetet.

15 § kontrollstämpel får icke överflyttas från ett ädelmetallarbetet
till ett annat. Detsamma gäller ansvarsstämpel när fråga är om annan
än tillverkaren.

16 § Ädelmetallarbete får efter kontrollstämpling ej ändras med
avseende på dess metalliska delar på annat sätt än genom borttagning
av överflödigt material eller genom ytbehandling.

17 § Ädelmetallarbete som vid lagning eller ändring efter det att
arbetet blivit kontrollstämplat tillsättes mer än ett gram guld eller
platina eller mer än 15 gram silver skall innan arbetet saluhålles
kontrolleras på nytt.

Tillsyn

18 § Statens provningsanstalt utövar tillsynen över efterlevnaden av
lagen (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina
och med stöd av lagen meddelade föreskrifter och villkor.

19 § Statens provningsanstalt får för registrering eller kontroll
infordra stampar till ansvarsstämplar eller avtryck av sådana
stampar.

20 § upphävd genom förordning (1980:840).

Arbetsbok och journal

21 § Tillverkare av arbeten av guld, silver eller platina skall
föra arbetsbok över tillverkade eller bearbetade arbeten.

Statens provningsanstalt meddelar närmare föreskrifter om
arbetsboks förande och förvaring och om dess ingivande till
provningsanstalten. Förordning (1982:1218).

Bestämmelser om förfarandet vid förtullning m.m.

22 § Arbete av guld, silver eller platina, som inkommer från utlandet
och skall förtullas, skall på importörens bekostnad sändas till
statens provningsanstalt för kontroll.

Vid införsel av arbete för annat ändamål än yrkesmässig försäljning
skall importören på begäran av tullmyndighet skriftligen försäkra att
arbetet ej är avsett att säljas yrkesmässigt. Tullmyndighet skall
sända sådan försäkran till statens provningsanstalt.

23 § Finns efter kontroll arbete som avses i 22 § första stycket vara
tillåtet att införa skall statens provningsanstalt utfärda för
förtullning erforderligt intyg.

Arbete av guld, silver eller platina får icke utlämnas utan medgivande
av tullmyndighet.

24 § Arbeten av guld, silver eller platina får inte utan medgivande av
statens provningsanstalt tas om hand på sätt som avses i 8 § första
stycket tullagen (1987:1065). Förordning (1987:1088).

25 § Tullmyndighet skall underrätta statens provningsanstalt om arbete
av guld, silver eller platina, som vid införsel till riket medgivits
temporär tullfrihet, icke återutförts inom föreskriven tid.

26 § Arbete av guld, silver eller platina, som inkommit från utlandet
och översänts till statens provningsanstalt och som icke uppfyller för
införsel föreskrivna fordringar, skall på importörens bekostnad
återutföras under tullkontroll. Provningsanstalten får dock medge att
sådant arbete utlämnas till importören i den ordning som är
föreskriven för utlämnande av importerade arbeten, om det
tillförlitligen styrkes att arbetet är av importörens egen
tillverkning och förut av honom exporterat.

Särskilda föreskrifter om försäljning m.m.

27 § Arbete av guld, silver eller platina, som vid införsel tagits i
beslag och förklarats förbrutet och som är sådant att det ej får
införas till riket, får icke försäljas av tullverket till annan än
registrerad tillverkare förrän arbetet slagits sönder eller nedsmälts,
om inte betryggande säkerhet finns för att arbetet efter försäljningen
blir utfört ur riket.

Tullverket skall underrätta statens provningsanstalt om skedda
försäljningar.

28 § Arbete av guld, silver eller platina som förklarats förverkat
enligt 24 § lagen (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver
eller platina skall försäljas genom statens provningsanstalts
försorg.

29 § Försäljning av ädelmetallarbete får ej ske under kringföring.

30 § Försäljning på offentlig auktion av annat arbete av guld, silver
eller platina än ädelmetallarbete får, utom i fall som avses i 27 §,
ske endast om arbetet tagits i mät eller tillhör konkursbo eller
dödsbo och inte tillverkats eller inköpts för sådant bo.

Statens provningsanstalt får, om särskilda skäl föreligger, medge
försäljning på offentlig auktion även i andra fall.

Avgifter

31 § Avgifter enligt lagen (1974:283) om handel med arbeten av guld,
silver eller platina fastställes av statens provningsanstalt efter
samråd med riksrevisionsverket.

Ansvarsbestämmelser

32 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 1. bryter mot 2, 10, 12,
16 eller 21 §,

2. underlåter att låta kontrollera ädelmetallarbete i strid mot
bestämmelserna i 17 §,

3. underlåter att inge stampar till ansvarsstämplar eller avtryck av
sådana stampar enligt föreskrifterna i 19 §,

4. anordnar offentlig auktion med försäljning av arbete av guld,
silver eller platina i strid mot bestämmelserna i 30 §,

dömes till böter eller fängelse i högst sex månader, om ej gärningen
är belagd med straff i brottsbalken.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 29 § dömes till bö
ter. Förordning (1975:794).

33 § Den som uppsåtligen utplånar eller överflyttar kontrollstämpel
eller ansvarsstämpel i strid mot bestämmelserna i 14 eller 15 § dömes
till böter eller fängelse i högst sex månader, om ej gärningen är
belagd med straff i brottsbalken.

Övriga föreskrifter

34 § Statens provningsanstalt får med stöd av 22 § lagen (1974:283) om
handel med arbeten av guld, silver eller platina medge undantag eller
avvikelse från nämnda lag och denna förordning. Förordning
(1979:134).

35 § Meddelar domstol dom om förhållande som avses i lagen (1974:283)
om handel med arbeten av guld, silver eller platina eller i denna
förordning skall ett exemplar av domen sändas till statens
provningsanstalt. Förordning (1979:134).

36 § Mot beslut varigenom statens provningsanstalt vägrar att förse
ädelmetallarbete med kontrollstämpel får talan ej föras.

Mot annat beslut enligt denna förordning föres talan hos regeringen
genom besvär. Förordning (1979:134).

37 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av lagen (1974:283)
om handel med arbeten av guld, silver eller platina meddelas av
statens provningsanstalt.