Förordning (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

SFS nr
1974:286
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1974-05-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1122

1 § Har upphävts genom förordning (1992:145).

2 § En myndighet eller någon annan som får ta emot
nöjdförklaringar skall föra särskilda anteckningar över sådana
förklaringar och åtgärder som avses i 4 § tredje stycket lagen
(1974:202) om beräkning av strafftid m.m. enligt anvisningar
som Kriminalvården meddelar.

När någon som avses i första stycket tagit emot en
nöjdförklaring avseende dom på sluten ungdomsvård skall bevis
om nöjdförklaring samma dag sändas till Statens
institutionsstyrelse.

Första och andra styckena gäller inte när en nöjdförklaring tas
emot av en tjänsteman vid ett särskilt ungdomshem.
Förordning (2005:992).

3 § Den som tagit emot en nöjdförklaring ska omedelbart sända
underrättelse om detta till den domstol som meddelat domen.
Den som tagit emot en sådan nöjdförklaring som avses i 6 kap.
4 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en
europeisk arresteringsorder eller i 5 kap. 3 § lagen
(2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk
arresteringsorder ska omedelbart sända underrättelse om detta
till åklagaren. Förordning (2012:567).

4 § Det åligger Kriminalvården att se till att dom, som innebär
att den dömde skall undergå kriminalvård i anstalt, blir
verkställd.

Kan den dömde ej anträffas på annat sätt, skall Kriminalvården
besluta om efterlysning av honom. Förordning (2005:992).

5 § Om en dömd skall förpassas till en kriminalvårdsanstalt för
att påföljden skall verkställas innan det bestämts i vilken
anstalt han eller hon skall intas, skall Kriminalvården anvisa
anstalt på begäran av den som skall låta verkställa
förpassningen.

Om en viss anstalt blivit bestämd för den dömde och om han
eller hon anträffas på avlägsen ort, skall den som har i
uppgift att ombesörja hans eller hennes förpassning höra efter
hos Kriminalvården, om den dömde skall förpassas till den
angivna anstalten eller om han eller hon skall intas i en annan
anstalt närmare den ort där han eller hon anträffats.
Förordning (2005:992).

6 § När en häktad har tagits in i häkte eller
kriminalvårdsanstalt skall häktet eller anstalten så snart det
kan ske hos Kriminalvården höra efter om verkställbar dom i
annat mål föreligger mot den häktade. Förordning (2005:992).

7 § Verkställs dom samtidigt med häktning i annat mål, skall
kriminalvårdsanstalt, Statens institutionsstyrelse, häkte eller
chefsöverläkaren eller verksamhetschefen vid enhet som avses i
6 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
eller i 5 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
lämna uppgifter till Kriminalvården om verkställigheten.

I de fall Statens institutionsstyrelse svarar för avräkning av
tid för frihetsberövanden enligt 10 a § lagen (1998:603) om
verkställighet av sluten ungdomsvård, skall Kriminalvården
vidarebefordra uppgift som lämnats enligt första stycket till
Statens institutionsstyrelse.

Närmare föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning och
sättet för hur den skall fullgöras meddelas av Kriminalvården.
Förordning (2006:296).

8 § I fall som avses i 7 § första stycket ska Kriminalvården
underrätta domstolen i häktningsmålet om att det finns
uppgifter hos Kriminalvården som är av betydelse för avräkning
enligt 19 a eller 19 b § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. och 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet
av sluten ungdomsvård. Förordning (2012:567).

9 § När dom angående den som är häktad eller på annan grund intagen i
kriminalvårdsanstalt kommit in till anstalten, häktet eller den i 1 §
avsedda enheten där den dömde förvaras, skall den som mottagit domen
genast bevisligen ge den dömde del därav. Detta gäller även domsbevis om
sådant har översänts. Förordning (1991:1414).

10 § En ansökan om uppskov med verkställighet av en dom på
fängelse ska ges in till Kriminalvården. Ansökan ska vara
skriftlig och innehålla de skäl som den dömde vill åberopa.

Intyg och andra handlingar som den dömde vill åberopa i
ärendet ska fogas till ansökan.

Blanketter för ansökan om uppskov ska tillhandahållas hos
Kriminalvården och hos Polismyndigheten.
Förordning (2014:1122).

11 § Kriminalvården ska göra den utredning som behövs för
prövning av en ansökan om uppskov. Myndigheten får vid behov
begära hjälp av Polismyndigheten. Förordning (2014:1122).

12 § Justitiedepartementet ska underrätta Kriminalvården
när omständigheterna i ett nådeärende är sådana att de kan
antas ha betydelse för frågan om verkställigheten ska skjutas
upp i avvaktan på regeringens beslut. Kriminalvården avgör
därefter om verkställigheten ska skjutas upp.
Förordning (2013:655).

13 § Föreläggande enligt 10 § första stycket lagen (1974:202)
om beräkning av strafftid m.m. ska utfärdas utan dröjsmål.
Därvid ska eftersträvas att beläggningen på anstalterna blir
så jämn som möjligt under året. När det behövs för att
tillgodose detta intresse får verkställigheten av domar på
fängelse i högst tre månader anstå under en tid av upp till
sex månader från det att domen blev verkställbar, under
förutsättning att den dömde inte kan befaras undandra sig
verkställigheten eller fortsätta brottslig verksamhet. Är det
till fördel från angivna synpunkter bör i föreläggande om
inställelse anges en bestämd dag för denna. Den dömde ska
dock alltid påminnas om att han har rätt att inställa sig
dessförinnan.

Om Kriminalvården med stöd av 10 § andra stycket lagen om
beräkning av strafftid m.m. begär att Polismyndigheten ska
förpassa den dömde, ska begäran om möjligt innehålla uppgift
om den ort där den dömde vistas. Förordning (2014:1122).

14 § En dömd som förelagts att själv inställa sig vid en
kriminalvårdsanstalt för att undergå påföljd är berättigad till
ersättning av allmänna medel för nödvändiga resekostnader med anledning
därav, om dessa kostnader överstiger 50 kronor. Ersättningen för sådana
kostnader betalas enligt de grunder som gäller för statstjänstemän vid
tjänsteresa inom landet med färdmedel i reguljärtrafik. Kostnaden för
resa med tåg ersätts dock högst med det belopp som motsvarar avgiften
för en plats i 2 klass, inberäknat avgiften i förekommande fall för en
sovplats. Förordning (1990:1020).

15 § I fall som avses i 14 § har den dömde rätt att få en
rekvisition av biljett för resa med allmänt
kommunikationsmedel. Rekvisition utfärdas av den anstalt där
den dömde ska inställa sig eller av Polismyndigheten. Har
Polismyndigheten utfärdat en sådan rekvisition, ska en
anteckning om detta göras på det föreläggande som avses i 10 §
första stycket lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Har den dömde själv betalat kostnaden för resan eller är han
eller hon berättigad till ersättning för resekostnader som
inte täckts enligt första stycket, får kriminalvårdsanstalten
ge den dömde ersättning enligt de grunder som anges i 14 §.
Förordning (2014:1122).

16 § Har upphävts genom förordning (2011:139).

17 § Om en dom på fängelse på viss tid skall verkställas och det
visar sig att den dömde har begått brottet innan ett sådant
straff som ådömts honom för annat brott har börjat verkställas,
skall Kriminalvården, såvida det inte framgår av domarna att det
andra straffet har beaktats, anmäla detta till åklagaren i det
mål i vilket den dom som sist förekommer till verkställighet har
meddelats. Förordning (2005:992).

18 § Förklarar övervakningsnämnd villkorligt medgiven frihet helt
eller delvis förverkad och är den frigivne omhändertagen enligt
26 kap. 22 § brottsbalken, skall han förpassas till
kriminalvårdsanstalt enligt anvisningar som meddelas av
Kriminalvården. Är den villkorligt frigivne inte omhändertagen,
skall bestämmelserna i 4, 5 samt 14-16 §§ tillämpas.
Förordning (2005:992).

19 § Närmare föreskrifter om tillämpningen av lagen (1974:202)
om beräkning av strafftid m.m. för dem som har dömts till annan
påföljd än sluten ungdomsvård får meddelas av Kriminalvården.
Förordning (2005:992).

20 § Beslut om tillgodoräknande enligt 19 b § lagen (1974:202)
om beräkning av strafftid m.m. ska grundas på de uppgifter som
Kriminalvården får av den stat som verkställer överlämnandet,
om det inte är uppenbart att uppgifterna är oriktiga.

I de fall Statens institutionsstyrelse svarar för avräkning av
tid för frihetsberövande enligt 10 a § lagen (1998:603) om
verkställighet av sluten ungdomsvård, ska Kriminalvården
vidarebefordra de mottagna uppgifterna till Statens
institutionsstyrelse. Förordning (2012:567).

Övergångsbestämmelser

2013:655

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för ansökningar om nåd som har
getts in till regeringen före ikraftträdandet.