Lag (1974:325) om avsättning till arbetsmiljöfond

SFS nr
1974:325
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1974-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1986:486
Upphävd
1991-01-01

1 § Aktiebolag, ekonomisk förening och sparbank som huvudsakligen driver
rörelse, jordbruk eller skogsbruk skall av årsvinst, som hänför sig till
beskattningsår för vilket taxering i första instans sker år 1975 eller,
om företaget då icke skall taxeras för inkomst, år 1976, göra avsättning
till arbetsmiljöfond i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

Företag, som avses i första stycket, får vid beräkning av nettointäkt av
rörelse eller jordbruksfastighet enligt kommunalskattelagen (1928:370)
och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt göra avdrag för belopp, som
avsättes till arbetsmiljöfond. Avdraget göres vid inkomstberäkningen för
den förvärvskälla, till vilken företagets huvudsakliga verksamhet hänför
sig.

Denna lag gäller icke företag, som år 1976 första gången taxeras för
inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet. (Jämför 1974:770 ö.b.)

2 § Avsättning till arbetsmiljöfond skall göras med belopp, som
motsvarar tjugo procent av företagets årsvinst, dock med högst 70
miljoner kronor. Årsvinsten beräknas enligt andra stycket av
anvisningarna till 3 § förordningen (1955:256) om investeringsfonder för
konjunkturutjämning. Sålunda beräknad årsvinst skall ökas med belopp,
som tagits i anspråk för av- eller nedskrivningar eller koncernbidrag
utöver vad som kan godtas vid inkomsttaxeringen. Understiger årsvinsten
efter nyssnämnda justering 100 000 kronor, behöver avsättning till
arbetsmiljöfond icke ske.

Omfattar beskattningsåret kortare eller längre tid än tolv månader,
skall vid tillämpning av första stycket årsvinsten jämkas med hänsyn
härtill. Skall företaget taxeras för två beskattningsår, sammanlägges
årsvinsten för de båda beskattningsåren varefter den jämkas med hänsyn
till de båda beskattningsårens sammanlagda längd.

3 § Företaget skall med angivande av firma och postadress inbetala
medel, som enligt denna lag skall avsättas till arbetsmiljöfond, till
riksbankskontor. Medlen insättes på ett särskilt räntelöst konto
(arbetsmiljökonto). Medlen anses inbetalda den dag de kommit riksbanken
tillhanda.

4 § Företaget skall senast den dag då det enligt 34 § taxeringslagen
(1956:623) senast skall avlämna allmän självdeklaration för
beskattningsåret inbetala minst hälften av det belopp som enligt denna
lag skall avsättas till arbetsmiljöfond. Återstående belopp skall
inbetalas senast den 30 juni 1975. På detta belopp skall företaget
erlägga ränta enligt 5 § första stycket. Räntan skall inbetalas till
riksbanken senast den 30 juni 1975.

Skall företaget ej taxeras år 1975, är företaget skyldigt att göra
preliminär inbetalning till riksbanken med belopp, som motsvarar tjugo
procent av den årsvinst, beräknad enligt 2 §, som hänför sig till det
eller de beskattningsår varför taxering skett år 1974. Av detta belopp
skall minst hälften inbetalas senast den 31 mars 1975. Återstående
belopp skall inbetalas senast den 30 juni 1975. På sistnämnda belopp
skall företaget erlägga ränta enligt 5 § första stycket. Räntan skall
inbetalas till riksbanken senast den 30 juni 1975. Finner företaget, vid
avlämnandet av sin allmänna självdeklaration till 1976 års taxering, att
avsättning till arbetsmiljöfond på grund av bestämmelserna i denna lag
skall ske med större belopp än vad som preliminärt inbetalats, skall
företaget inbetala vad som fattas senast den dag då deklarationen skall
avlämnas.

Företaget skall senast den dag då det först skall göra inbetalning
enligt första eller andra stycket till länsstyrelsen i det län där
företaget skall taxeras till statlig inkomstskatt lämna skriftlig
uppgift om den beräkning som ligger till grund för inbetalningen.
Uppgift lämnas på blankett enligt formulär som riksskatteverket
fastställer. Bestämmelserna i 50 § taxeringslagen (1956:623) om
självdeklaration äger motsvarande tillämpning på uppgift som här avses.

Länsstyrelsen fastställer så snart det kan ske storleken av det belopp
varmed inbetalning skall göras. Meddelas icke beslut innefattande sådan
fastställelse inom två år efter utgången av det kalenderår då
inbetalningen skolat ske, anses skyldigheten att göra inbetalning
fastställd i enlighet med uppgift, som företaget lämnat enligt tredje
stycket.

Är det belopp som företaget inbetalat till arbetsmiljökonto eller i
ränta enligt 5 § första stycket för lågt beräknat med hänsyn till
bestämmelserna i 2 §, förelägger länsstyrelsen så snart det kan ske
företaget att inom den tid länsstyrelsen bestämmer inbetala det belopp
som fattas. Är det belopp som företaget inbetalat till arbetsmiljökonto
eller i ränta enligt 5 § första stycket för högt, och föreligger ej
anledning till antagande att ökad inbetalningsskyldighet skall uppkomma
för företaget till följd av ändring av företagets taxering, förordnar
länsstyrelsen om återbetalning av överskjutande belopp. Lag (1975:23).

5 § Ränta som avses i 4 § första eller andra stycket utgår med två
procent.

På belopp, som skall inbetalas enligt 4 § femte stycket, skall företaget
erlägga ränta för år räknat med tolv procent från och med månaden efter
den då inbetalning skolat ske enligt 4 § första eller andra stycket till
och med den månad då inbetalning skall ske enligt länsstyrelsens beslut,
dock ej i något fall för längre tid än två år. Räntan skall inbetalas
inom den tid som anges i länsstyrelsens beslut.

Ränta enligt första och andra styckena tillfaller statsverket. Ränta
enligt första stycket anses inbetalad den dag då den kommit riksbanken
tillhanda.

På belopp, som återbetalas enligt 4 § femte stycket, utgår ränta för år
räknat med sju procent från och med månaden efter den då inbetalning
skett till och med den månad då förordnande om återbetalning meddelades.
Ränta utgår dock ej för tid före april månad 1975.

Har beslut, som föranlett ränta enligt första eller andra stycket,
ändrats på sådant sätt att ränta icke skulle ha utgått eller skulle ha
utgått med lägre belopp om ändringsbeslutet beaktats vid
ränteberäkningen, skall ny beräkning av ränta göras och för mycket
påförd ränta återbetalas. Lag (1975:23).

6 § Riksbanken lämnar företaget bevis om inbetalning till
arbetsmiljökonto samt inbetalning av ränta enligt 5 § första stycket.
Vidare skall riksbanken lämna uppgift om inbetalningen till
länsstyrelsen och statens industriverk. I fråga om sådan uppgift äger
bestämmelserna i 7 § förordningen (1955:256) om investeringsfonder för
konjunkturutjämning motsvarande tillämpning. Uppgiften skall innehålla
upplysning om tidpunkten för inbetalningen.

Hos riksbankens huvudkontor i Stockholm föres register över samtliga
arbetsmiljökonton. Lag (1983:666).

7 § För inbetalning före den 1 juli 1974 får företaget åtnjuta extra
avdrag vid närmast påföljande taxering till statlig inkomstskatt med
elva procent av det inbetalda beloppet. Sådant avdrag får åtnjutas även
för inbetalning under perioden den 1 juli–den 30 september 1974 med sju
procent och under perioden den 1 oktober–den 31 december 1974 med tre
procent av det inbetalda beloppet.

Medges extra avdrag, skall taxeringsnämnden skriftligen underrätta
länsstyrelsen härom.

8 § Regeringen eller, efter regeringens förordnande, statens
industriverk får efter ansökan medge att medel, som inbetalats till
arbetsmiljökonto under tid och under de villkor i övrigt som därvid
bestämmes, får tagas i anspråk för kostnader för investeringar för
arbetsmiljö eller som i övrigt är ägnade att förbättra förhållandena för
de anställda i företaget. För medgivande kräves att ansökningen har
tillstyrkts av flertalet av arbetstagarsidans ledamöter i det sökande
företagets skyddskommitté eller företagsnämnd. Finnes varken
skyddskommitté eller företagsnämnd, skall ansökan vara tillstyrkt av
skyddsombudet vid företaget eller, om flera skyddsombud finnes,
huvudskyddsombudet.

Beslut att medel, som inbetalats till arbetsmiljökonto, får tagas i
anspråk tillställes företaget, länsskattemyndigheten och riksbanken.
Efter framställning av företaget skall riksbanken utbetala belopp i
enlighet med beslutet från företagets arbetsmiljökonto. Vid utbetalning
skall tidigare gjord inbetalning tas i anspråk före senare gjord
inbetalning.

Sedan fem år förflutit från den dag då inbetalning till arbetsmiljökonto
skett äger företaget efter uppsägning hos riksbanken utfå vad som
återstår på kontot av denna inbetalning.

Om utbetalning enligt andra och tredje styckena underrättar riksbanken
statens industriverk och länsskattemyndigheten. Lag (1986:1325).

9 § Har medel, som avsatts till arbetsmiljöfond, tagits i anspråk enligt
medgivande, utgör medlen icke skattepliktig inkomst för företaget. Å
andra sidan får utgifter, till den del de bestritts med sådana medel,
vid taxeringen icke avdragas såsom driftkostnad. Har medlen använts för
att anskaffa tillgång för stadigvarande bruk, får vid beräkning av
värdeminskningsavdrag såsom anskaffningskostnad för tillgången anses
endast den del av kostnaden som icke täckts av vad som sålunda tagits i
anspråk.

Utbetalas belopp, som avsatts till arbetsmiljöfond, enligt 8 § tredje
stycket, skall beloppet omedelbart tagas upp som skattepliktig intäkt i
den förvärvskälla vari fondavsättningen gjorts.

10 § Har aktiebolag i direkt ägo aktier motsvarande mer än nio tiondelar
av aktiekapitalet i ett eller flera aktiebolag, kan regeringen eller,
efter regeringens förordnande, statens industriverk medge att
arbetsmiljöfond hos ett av bolagen vid tillämpningen av denna lag helt
eller delvis övertages av ett annat av bolagen. Därvid anses fondens
medel avsatta i det övertagande bolaget på tid då det överlåtande
bolaget avsatte medlen.

Har beslut om övertagande av arbetsmiljöfond meddelats, skall den
myndighet som meddelat beslutet lämna underrättelse härom till
länsskattemyndigheten och riksbanken. Efter framställning av det
överlåtande bolaget skall riksbanken överföra medel som innestår på
arbetsmiljökonto för bolaget till ett motsvarande konto för det
övertagande bolaget. Därvid skall tidigare av det överlåtande bolaget
gjord inbetalning tas i anspråk före senare gjord inbetalning. Om
överförandet skall riksbanken underrätta de bolag varom fråga är samt
länsskattemyndigheten och statens industriverk. Lag (1986:1325).

11 § Medel, som utbetalas från arbetsmiljökonto i enlighet med
medgivande, skall företaget återbetala till riksbanken i den mån medlen
icke använts enligt medgivandet eller därmed förenat villkor.

Statens industriverk meddelar beslut om återbetalning och den tid inom
vilken återbetalning skall ske. Beslutet tillställes, förutom företaget,
länsskattemyndigheten och riksbanken. För det beskattningsår, varunder
beslut om återbetalning meddelas, skall till beskattning upptas ett
belopp motsvarande en tiondel av vad som enligt beslutet skall
återbetalas. Föreligger synnerliga skäl, får regeringen medge befrielse
från denna beskattningsåtgärd. Lag (1986:1325).

12 § Betalar företag icke belopp inom tid eller på sätt som föreskrives
i denna lag, skall länsstyrelsen besluta om indrivning enligt de
bestämmelser som gäller vid indrivning av skatt enligt
uppbördsförordningen (1953:272). Restavgift enligt 58 § 1 mom.
förordningen utgår på beloppet, varvid 58 § 2 mom. samma förordning äger
motsvarande tillämpning.

13 § Mot beslut av länsstyrelsen enligt denna lag som icke rör anstånd
med inbetalning föres talan hos kammarrätten genom besvär.
Besvärshandlingen skall vara inkommen inom två månader från den dag då
klaganden fick del av beslutet. Mot kammarrättens beslut får talan icke
föras. Har talan förts mot länsstyrelsens beslut, får länsstyrelsen,
efter hörande av skattechefen, medge anstånd med inbetalningen helt
eller delvis. Mot länsstyrelsens beslut i fråga om anstånd får talan
icke föras.

Talan mot statens industriverks beslut enligt denna lag föres hos
regeringen genom besvär. Är beslut om återbetalning enligt 11 § andra
stycket föremål för regeringens prövning, skall statens industriverk
medge anstånd med återbetalningen. Lag (1983:666).

14 § Föreligger synnerliga skäl, får regeringen medge befrielse helt
eller delvis från skyldighet att göra avsättning till arbetsmiljöfond
eller att göra preliminär inbetalning. Regeringen får även medge att
inbetalning som avses i denna lag får göras vid senare tidpunkt. I
samband med medgivande i sistnämnda hänseende skall ränta enligt 5 §
första stycket utgå för tid som regeringen bestämmer. Lag (1975:23).

15 § Har företag i samband med skyldighet att göra avsättning till
arbetsmiljöfond eller preliminär inbetalning till sådan fond vidtagit
åtgärd, som kan antagas ha tillkommit i syfte att undgå eller få
lindring i denna skyldighet, fastställer länsstyrelsen det belopp varmed
inbetalning skall ske som om åtgärden ej vidtagits.

16 § Har skriftlig uppgift icke lämnats enligt 4 § andra stycket, skall
företaget uppmanas att avge sådan uppgift. I anmaning får vite
föreläggas. I fråga om fullgörande av skyldighet att avge uppgift äger
47 § taxeringsförordningen (1957:513) motsvarande tillämpning. Lämnas ej
uppgift eller kan det belopp varmed inbetalning skall göras icke
tillförlitligen beräknas med ledning av uppgiften, uppskattar
länsstyrelsen inbetalningen till skäligt belopp.

17 § Den som till ledning för myndighets beslut i fråga om inbetalning
enligt denna lag avger handling med oriktig uppgift och därigenom
föranleder att sådan inbetalning sker med för lågt belopp dömes till
böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller den som med avsikt
att inbetalning skall ske med för lågt belopp underlåter att avge
handling och därigenom föranleder att för låg inbetalning sker.

I ringa fall dömes ej till ansvar enligt första stycket.

Ansvar enligt första stycket inträder ej för den som frivilligt vidtager
åtgärd, som leder till att inbetalningen kan ske med rätt belopp.

18 § Företag, som gjort avsättning till arbetsmiljöfond eller övertagit
sådan fond, är pliktigt att lämna sådana uppgifter som anges i 25 §
förordningen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning.

Beträffande sådana uppgifter äger 26 och 27 §§ nämnda förordning
motsvarande tillämpning.

19 § Hos statens industriverk och länsskattemyndighet skall föras
register över arbetsmiljöfonder. Lag (1986:1325).

Övergångsbestämmelser

1986:486

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att följande lagar skall upphöra att
gälla vid utgången av år 1990, nämligen

1. lagen (1974:325) om avsättning till arbetsmiljöfond,
2. lagen (1974:988) om avsättning till särskild investeringsfond,
3. lagen (1974:989) om insättning på investeringskonto för skog.

Belopp som enligt nämnda lagar avsatts eller för vilket uppskov med
taxeringen erhållits skall vid 1989 års taxering tas upp som intäkt i
den förvärvskälla där avdraget för avsättningen gjorts eller till vilken
uppskovet hänför sig. Taxeras inte den skattskyldige vid 1989 års
taxering på grund av förlängt räkenskapsår skall beloppet i stället tas
upp som intäkt vid 1990 års taxering.