Lantmäteriinstruktion (1974:336)

SFS nr
1974:336
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1974-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1232
Upphävd
1989-01-01

Allmänna bestämmelser

1 § Lantmäterimyndigheter är statens lantmäteriverk,
överlantmätarmyndigheterna, fastighetsbildningsmyndigheterna och
fastighetsregistermyndigheterna.

2 § Fastighetsregistermyndighet lägger upp och för fastighetsregister.
Härom finns särskilda bestämmelser.

Utan hinder av första stycket får lantmäteriverket för visst område
efter framställning om det från fastighetsregistermyndighet besluta att
fastighetsregister skall helt eller delvis läggas upp av verket i
fastighetsregistermyndighetens ställe. Förordning (1975:1281).

3 § Det åligger annan lantmäterimyndighet än fastighetsregistermyndighet
särskilt att

1. handha frågor om fastighetsbildning, fastighetsbestämning,
fastighetsvärdering och fastighetssamverkan,

2. ta befattning med de kartor som ingår i allmänna kartserier,

3. handha frågor om lokal mätning och kartläggning av grundläggande
natur (mätningsverksamhet),

4. tillhandahålla uppgifter om den fasta egendomen,

5. tillhandahålla uppgifter av geodetisk och kartografisk natur,

6. biträda annan statlig eller kommunal myndighet i fastighetstekniska,
fastighetsrättsliga och fastighetsekonomiska frågor ävensom i
geodetiska, fotogrammetriska och kartografiska frågor.

Första stycket 2 gäller ej för kommunal fastighetsbildningsmyndighet.
Första stycket 3 och 5 samt i vad avser geodetiska, fotogrammetriska och
kartografiska frågor första stycket 6 gäller för kommunal
fastighetsbildningsmyndighet endast i den mån kommunen har bestämt att
mätningsverksamhet skall åligga myndigheten.

3 a § Det åligger lantmäteriverket, överlantmätarmyndigheterna och de
statliga fastighetsbildningsmyndigheterna att tillhandahålla underlag
för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12)
om hushållning med naturresurser m. m. Förordning (1987:355).

4 § Om det uppkommer fråga om att fastställa en eller flera nya allmänna
kartserier eller att göra någon mera betydande ändring i en sådan serie,
skall frågan underställas regeringen.

Regeringen meddelar särskilda bestämmelser om förläggande och
distribution av allmänna kartor samt om upplåtande av det allmänna
kartmaterialet för följdproduktion. Förordning (1980:753).

5 § Verksamheten i fred skall bedrivas så, att de krav som
totalförsvaret uppställer i krig kan tillgodoses i största möjliga
utsträckning.

För verksamheten i krig och under beredskapstillstånd meddelar
regeringen särskilda bestämmelser.

Fordras med hänsyn till rikets säkerhet särskilda bestämmelser om
utnyttjandet av material som framställes vid lantmäterimyndighet, skall
lantmäteriverket efter samråd med överbefälhavaren avge förslag härom
till regeringen. Förordning (1975:373).

6 § Lantmäteriverket är central förvaltningsmyndighet för verksamhet som
avses i 2 och 3 §§.

7 § Överlantmätarmyndighet har länet som verksamhetsområde.

8 § Riket är indelat i lantmäteridistrikt. Varje lantmäteridistrikt
utgör verksamhetsområdet för en fastighetsbildningsmyndighet. Regeringen
bestämmer indelningen i lantmäteridistrikt. Vid krigsfara och under krig
bestämmer lantmäteriverket denna indelning.

För fastighetsbildningsuppgifter som sammanhänger med jordbrukets och
skogsbrukets rationalisering och liknande uppgifter, för
fastighetsbildningsuppgifter som rör utvecklingen av tätbebyggelse samt
för andra särskilda fastighetsbildningsuppgifter kan ytterligare
fastighetsbildningsmyndigheter inrättas. Beslut om att sådan
fastighetsbildningsmyndighet skall finnas samt om myndighetens
verksamhetsområde och arbetsuppgifter meddelas av lantmäteriverket.
Verket kan överlämna åt överlantmätarmyndigheten att meddela närmare
föreskrifter om fastighetsbildningsmyndighetens arbetsuppgifter.

I lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och
fastighetsregistermyndighet finns bestämmelser om kommunala
fastighetsbildningsmyndigheter med behörighet att handlägga i huvudsak
ärenden som rör utvecklingen av tätbebyggelse inom kommunen. Förordning
(1980:488).

9 § Länsstyrelsen är fastighetsregistermyndighet i den mån
fastighetsregistreringsverksamheten inte ankommer på en
fastighetsregistermyndighet för en viss kommun eller en del av en
kommun. Regeringen bestämmer om en sådan myndighet skall finnas. Vid
krigsfara och under krig beslutar lantmäteriverket om detta.
Lantmäteriverket bestämmer om myndighetens veksamhetsområde.

I lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och
fastighetsregistermyndighet finns bestämmelser om skyldighet att inrätta
kommunala fastighetsregistermyndigheter. Förordning (1980:488).

10 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på
lantmäteriverket samt, med undantag av 2, 3, 16 och 18 §§, på
överlantmätarmyndighet och, med undantag av 2, 3 och 16 18 §§, på
statlig fastighetsbildningsmyndighet.

Befogenhet som enligt allmänna verksstadgan (1965:600) tillkommer
myndighet, med undantag av befogenhet som avses i 4 § första stycket
andra punkten nämnda stadga, utövas av lantmäteriverket eller, efter
verkets förordnande, av överlantmätarmyndighet eller statlig
fastighetsbildningsmyndighet. Bestämmelserna i 11 § verksstadgan gäller
endast i den mån fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) ej är
tillämplig.

Bestämmelserna i 4 och 5 §§ allmänna verksstadgan (1965:600) äger
motsvarande tillämpning på kommunal fastighetsbildningsmyndighet och
kommunal fastighetsregistermyndighet.

Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning utövas av lantmäteriverket i fråga om annan statlig
lantmäterimyndighet än länsstyrelsen. Förordning (1976:886).

Statens lantmäteriverk

Uppgifter

11 § Det åligger lantmäteriverket särskilt att

1. leda och utöva tillsyn över verksamhet som enligt lag eller annan
författning ankommer på fastighetsbildningsmyndighet samt över
fastighetsregistreringsverksamheten,

2. leda och utöva tillsyn över fastighetsregistermyndigheternas arbete
med uppläggande av nytt fastighetsregister samt, i den mån det icke
ankommer på centralnämnden för fastighetsdata, svara för genomförandet
av automatisk databehandling på fastighetsregistreringens område,

3. inom sitt verksamhetsområde ge vägledning i frågor som rör
plangenomförande och ersättning enligt plan- och bygglagen (1987:10)
samt exploateringssamverkan,

4. i de frågor som anges under 3 följa lagtillämpningen och ta initiativ
till nödvändiga förändringar,

5. verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnskick med befogenhet
att fastställa ortnamn i den mån sådan befogenhet icke tillkommer annan,

6. svara för landets geodetiska uppmätning och flygfotografering för
kartläggningsändamål,

7. varje år upprätta förslag till plan för de allmänna kartarbetena samt
utföra grundläggande kartläggning och utge allmänna kartor i skalor,
serier och versioner anpassade till samhällets grundläggande och
kontinuerliga behov i form av ekonomiska och topografiska kartor samt
översikts- och flygkartor,

8. pröva frågor om upplåtande av det allmänna kartmaterialet för
följdproduktion m. m.,

9. på beställning utföra mätningsverksamhet, flygfotografering och
kartframställning samt för försäljning framställa sådana kartor som har
nära samband med de allmänna kartorna,

10. verka för samordning av grundläggande mätnings- och
kartläggningsverksamhet,

11. utföra vetenskapliga utvecklingsarbeten inom geodesi, fotogrammetri
och kartografi samt närliggande ämnesområden i den mån dessa arbeten
står i samband med verkets övriga uppgifter,

12. bedriva utvecklingsarbete i övrigt inom sitt verksamhetsområde,

13. meddela föreskrifter och utöva tillsyn i fråga om
mätningsverksamheten,

14. meddela föreskrifter i övrigt rörande tillämpningen av lagar och
andra författningar, i den mån verket bemyndigats därtill,

15. trygga totalförsvarets behov av kartor m. m. och som ett led i denna
verksamhet leda och utöva tillsyn över krigstryckningen av kartor m. m.
i tekniskt och administrativt hänseende,

16. till skydd för rikets säkerhet granska kart- och flygbildmaterial
samt uppgifter ur verkets geodetiska arkiv,

17. efter samråd med länsstyrelsen och berörda kommuner föreslå
erforderliga ändringar i indelningen i lantmäteridistrikt,

18. efter samråd med länsstyrelsen och berörda kommuner meddela beslut
som avses i 8 § andra stycket och 9 §,

19. efter samråd med länsstyrelsen och berörda kommuner besluta om
lokalisering av distriktskontor och inrättande av lokalkontor i
lantmäteridistrikten samt även i övrigt bestämma kontorsorter för
statliga fastighetsbildningsmyndigheter,

20. biträda övriga lantmäterimyndigheter i frågor inom verkets
verksamhetsområde,

21. på framställning av domstolar eller andra statliga myndigheter
verkställa utredning och avge utlåtande i mål eller ärenden hos sådana
myndigheter,

22. publicera de resultat av verksamheten som har allmänt intresse.
Förordning (1987:355).

Organisation

12 § Lantmäteriverket ledes av en styrelse. Ledamöter av denna är en
generaldirektör, som är styrelsens ordförande, och högst sex andra
ledamöter, som regeringen utser särskilt.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. är tillämplig på lantmäteriverket. Förordning (1980:753).

13 § Generaldirektören är chef för lantmäteriverket.

Inom lantmäteriverket finns dels fyra avdelningar, nämligen
administrativa avdelningen, fastighetsavdelningen, kartavdelningen och
produktionsavdelningen, dels ett planeringssekretariat. Avdelningarna
och planeringssekretariatet är indelade i enheter.

Chef för den administrativa avdelningen är en administrativ direktör.
För var och en av de övriga avdelningarna är en teknisk direktör chef.
En planeringsdirektör är chef för planeringssekretariatet. Varje enhet
förestås av en enhetschef. Inom planeringssekretariatet finns en
försvarsenhet som förestås av en militärassistent.

En av cheferna för avdelningarna eller chefen för
planeringssekretariatet är generaldirektörens ställföreträdare.
Förordning (1983:692).

14 § Hos lantmäteriverket finns i övrigt personal enligt särskilda
föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får lantmäteriverket anlita
experter och sakkunnig

Ärendenas handläggning

15 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,

3. frågor om nya allmänna kartserier eller mera betydande ändringar i
sådana serier,

4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

5. besvär över överlantmätarmyndighetens eller
fastighetsbildningsmyndighetens beslut enligt lantmäteritaxan
(1971:1101) i ärenden som har principiell betydelse eller rör ett stort
belopp,

6. besvär över överlantmätarmyndighetens beslut enligt kungörelsen
(1971:1105) om statsbidrag till kostnader för
fastighetsbildningsförrättningar m. m. i ärenden som har principiell
betydelse,

7. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

8. viktigare frågor om sådan verksamhet som avses i 11 § 1, 2, 7, 8, 13,
15 och 16,

9. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.
Förordning (1987:355).

16 § Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst halva
antalet av de i 12 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande.
När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt styrelsens
samtliga ledamöter närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för behandling av ärendet, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan generaldirektören och minst halva antalet övriga ledamöter. Kan
ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören
besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet
hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:770).

17 § Ärende, som icke skall avgöras av styrelsen, avgöres av
generaldirektören ensam.

18 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan
tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av ärenden
som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
generaldirektören.

19 § När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den
av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst
ärende eller viss grupp av ärenden.

20 § Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes
ställföreträdare utser generaldirektören en av cheferna för
avdelningarna eller chefen för planeringssekretariatet att fullgöra
generaldirektörens åligganden. Förordning (1982:1174).

21 § I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt,
som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas
åtgärd, som rubbar eller ändrar av lantmäteriverket meddelade
föreskrifter eller tillämpade grunder.

Första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten,
till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1975:373).

22 § Ärenden avgörs efter föredragning som ankommer på chefen för den
avdelning dit ärendet hör, på chefen för planeringssekretariatet eller
på särskilt utsedd föredragande. Militärassistenten är direkt inför
generaldirektören föredragande i viktigare frågor som ankommer på
försvarsenheten.

I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som
handlägges enligt 18 § avgöres utan föredragning.

Generaldirektören får övertaga beredning och föredragning av ärende.

Chef för avdelning och chefen för planeringssekretariatet får närvara
när ärende som hör till hans ansvarsområde föredras av annan.

Militärassistenten skall alltid närvara vid avgörande av fråga om
utlämnande av inom verket upprättad handling, som innefattar kart- eller
flygbildmaterial, eller av fråga om godkännande för spridning och
tillstånd till utförsel av karta enligt lagen (1975:370) om förbud mot
spridning och utförsel av vissa kartor. Förordning (1982:1174).

23 § har upphävts genom förordning (1986:770).

24 § Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så
brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får generaldirektören
utan föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan olägenhet.

25 § Generaldirektören, cheferna för avdelningarna, chefen för
planeringssekretariatet, enhetscheferna eller, efter beslut av
generaldirektören, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning
eller yttrande i ärende hos lantmäteriverket. Förordning (1982:1174).

Kartråd

26 § Innan mera betydelsefulla frågor om riktlinjer för de allmänna
kartarbetena avgörs skall lantmäteriverket samråda med överbefälhavaren,
vägverket, sjöfartsverket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut, riksantikvarieämbetet, lantbruksstyrelsen, skogsstyrelsen,
statens naturvårdsverk, statens planverk, Sveriges geologiska
undersökning, statens vattenfallsverk, statistiska centralbyrån och
Svenska kommunförbundet. Förordning (1984:430).

27 § För samråd som avses i 26 § utses företrädare för angivna
myndigheter och förbund av lantmäteriverket på förslag av respektive
myndighet och förbund. Dessa utgör i frågor av gemensamt intresse
verkets kartråd.

Generaldirektören i lantmäteriverket är ordförande i kartrådet. Verket
utser en av cheferna för avdelningarna eller chefen för
planeringssekretariatet att vara vice ordförande. Förordning
(1982:1174).

Ortnamnsråd

27 a § Vid lantmäteriverket finns ett ortnamnsråd med uppgift att främja
ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick. Innan mera betydelsefulla
frågor om ortnamn avgörs, skall verket samråda med rådet. Förordning
(1985:617).

27 b § I ortnamnsrådet ingår som ledamöter dels en företrädare för var
och en av följande myndigheter och organisationer, nämligen postverket,
riksantikvarieämbetet, lantmäteriverket, dialekt- och ortnamnsarkiven
samt svenskt visarkiv (DOVA), svenska språknämnden, Riksförbundet för
hembygdsvård och Svenska kommunförbundet, dels en företrädare gemensamt
för universiteten och en gemensamt för de svenska sameorganisationerna.
Rådet får i särskilt fall tillkalla ytterligare ledamöter.

Ledamöterna utses av lantmäteriverket på förslag av respektive myndighet
eller organisation.

Generaldirektören för lantmäteriverket eller den generaldirektören utser
i sitt ställe är ordförande och lantmäteriverkets företrädare i
ortnamnsrådet. Förordning (1985:617).

Överlantmätarmyndigheterna

Uppgifter

28 § Överlantmätarmyndighet skall

1. leda och utöva tillsyn över verksamhet som enligt lag eller annan
författning ankommer på fastighetsbildningsmyndighet,

2. utöva tillsyn över mätningsverksamheten och verka för samordning av
grundläggande mätnings- och kartläggningsverksamhet,

3. lämna medverkan i arbetet för framställning av allmänna kartor,

4. lämna fastighetsbildningsmyndigheterna biträde samt kommuner och
enskilda råd och upplysningar i frågor inom överlantmätarmyndighetens
verksamhetsområde,

5. på framställning av domstol eller annan statlig myndighet verkställa
utredning och avge utlåtande i mål eller ärende hos sådan myndighet,

6. biträda med upplysning och rådgivning om samt förmedling av allmänna
kartor och andra inom lantmäteriverket framställda produkter,

7. fullgöra de administrativa uppgifter som lantmäteriverket överlämnar
åt överlantmätarmyndigheten.

29 § Vid fullgörandet av uppgifterna enligt 28 § åligger det
överlantmätarmyndigheten särskilt att

1. fortlöpande följa verksamheten hos fastighetsbildningsmyndigheterna
samt därvid verka för att förrättningar och uppdrag handlägges med
tillbörlig skyndsamhet och på ett i övrigt ändamålsenligt sätt,

2. i fråga om indelningen i lantmäteridistrikt, inrättande av
fastighetsbildningsmyndigheter för särskilda
fastighetsbildningsuppgifter samt sådana myndigheters verksamhetsområden
och arbetsuppgifter föreslå åtgärder som behövs för en rationell
fastighetsbildningsverksamhet,

3. tillhandagå fastighetsbildningsmyndigheterna med uppgifter och
utredningar,

4. upprätta program och planer för grundläggande stomnät och
kartläggning samt efter framställning av kommun kontrollera
mätningsarbeten, i den mån dessa uppgifter ej fullgöres av
lantmäteriverket,

5. lämna biträde för överväganden om kartläggningens inriktning.

Organisation

30 § Överlantmätaren är chef för överlantmätarmyndigheten. Han är
dessutom tjänsteman hos länsstyrelsen.

31 § Hos överlantmätarmyndigheten finns personal enligt särskilda
föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel. Lantmäteriverket beslutar
om fördelning av personalen på de olika myndigheterna. Förordning
(1980:488).

Ärendenas handläggning

32 § Överlantmätaren beslutar ensam i ärende som ankommer på
myndigheten. Han får dock uppdraga åt tjänsteman hos myndigheten att
besluta i sådant ärende.

Fastighetsbildningsmyndigheterna

Uppgifter

33 § Det åligger fastighetsbildningsmyndighet särskilt att

1. med uppmärksamhet följa utvecklingen inom myndighetens
verksamhetsområde och taga initiativ till åtgärder som kan främja
verksamheten,

2. handlägga de förrättningar som enligt lag eller annan författning
ankommer på myndigheten,

3. taga initiativ till åtgärder som kan främja en ändamålsenlig
fastighetsindelning,

4. verka för samordning av fastighetsbildningen med de åtgärder som
planläggs och utförs på angränsande områden av andra myndigheter och
organ,

5. planlägga och utföra mätnings-, utstaknings- och kartläggningsarbeten
samt handha skötsel av stomnät och mätningsarkiv,

6. tillhandahålla uppgifter och verkställa utredningar i fråga om
fastighetsförhållanden m.m.,

7. på parternas uppdrag biträda vid upprättande av överlåtelse- eller
upplåtelsehandling, som rör fast egendom, eller avtal enligt 12 kap. 2 §
fastighetsbildningslagen (1970:988), om det underlättar handläggningen
av ärende hos myndigheten,

8. tillhandagå lantmäteriverket och överlantmätarmyndigheten med
uppgifter om fastighetsbildning, mätningsverksamhet och därmed
sammanhängande förhållanden som är av betydelse för
lantmäterimyndigheternas verksamhet,

9. på framställning av domstol eller annan statlig eller kommunal
myndighet verkställa utredning och avge utlåtande i mål eller ärende hos
sådan myndighet.

Första stycket 5 gäller för kommunal fastighetsbildningsmyndighet endast
i den mån kommunen bestämmer.

Organisation

34 § Chef för fastighetsbildningsmyndighet med lantmäteri distrikt som
verksamhetsområde är en distriktslantmätare. Chef för annan statlig
fastighetsbildningsmyndighet är en länslantmätare.

35 § Hos de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna finns i övrigt
personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen
meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.
Lantmäteriverket beslutar om fördelning av personalen på de olika
myndigheterna. Verket kan överlämna åt överlantmätarmyndigheten att
besluta om denna fördelning.

Om en kommunal fastighetsbildningsmyndighet har inrättats, skall
kommunen sända uppgift om vem som är chef för myndigheten till
lantmäteriverket och överlantmätarmyndigheten. I den utsträckning verket
föreskriver gäller detta också när en vikarie för chefen har utsetts.
Förordning (1980:488).

Ärendenas handläggning

36 § Chef för fastighetsbildningsmyndighet beslutar ensam i ärende som
ankommer på myndigheten. Han får dock uppdraga åt annan tjänsteman vid
myndigheten att besluta i sådant ärende.

Om fastighetsbildningsmyndighets sammansättning vid förrättning finns
särskilda bestämmelser. Chef för fastighetsbildningsmyndighet är
förrättningslantmätare. Han får för viss förrättning eller del av
förrättning sätta annan tjänsteman vid myndigheten i sitt ställe som
förrättningslantmätare. Han skall därvid tillse att tjänstemannen har
tillräckliga kunskaper och erfarenheter för uppgiften.

Fastighetsregistermyndigheterna

37 § Kommunen skall sända uppgift om vem som är chef för kommunal
fastighetsregistermyndighet till lantmäteriverket och, om
fastighetsregistret föres med användande av automatisk databehandling,
till centralnämnden för fastighetsdata. Vad som sagts nu gäller, i den
utsträckning lantmäteriverket föreskriver, också när vikarie för sådan
chef utsetts. Förordning (1975:1281).

38 § Chef för kommunal fastighetsregistermyndighet beslutar ensam i
ärende som ankommer på myndigheten. Han får dock uppdraga åt annan
tjänsteman hos myndigheten att besluta i sådant ärende.

38 a § Lämnande av muntliga upplysningar från fastighetsregister som
föres med användande av automatisk databehandling och från andra
handlingar som förvaras hos fastighetsregistermyndighet, som för sådant
register, får begränsas till viss tid, minst tre timmar, varje
arbetsdag.

Skyldighet att lämna upplysning om innehållet i fastighetsregister som
föres med användande av automatisk databehandling innefattar jämväl
skyldighet att i anslutning till förfrågan om
fastighetsregisteruppgifter rörande viss fastighet lämna upplysningar om
innehållet i inskrivningsregistret rörande samma fastighet. Förordning
(1975:1281).

Tjänstetillsättning m.m.

39 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år. Övriga
ledamöter i lantmäteriverkets styrelse förordnas för högst tre år.

Om tillsättning av tjänst som överlantmätare finns bestämmelser i
förordningen (1986:1122) med länsstyrelseinstruktion.

Annan tjänst i lägst lönegrad N 30 och tjänst som byråchef tillsätts av
regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Militärassistenten beordras för viss tid enligt särskilda bestämmelser.

Lantmäteriverket tillsätter övriga tjänster vid verket,
överlantmätarmyndigheterna och de statliga
fastighetsbildningsmyndigheterna. Efter bemyndigande av verket får dock
överlantmätarmyndighet tillsätta tjänster vid överlantmätarmyndigheterna
och de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna.

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.
Förordning (1986:1205).

39 a § Lantmäteriverket får på icke-ordinarie tjänst i högst lönegrad F
11 anställa den som har avlagt civilingenjörsexamen, utan att tjänsten
kungörs ledig till ansökan. Förordning (1984:430).

40 § Behörig till tjänst som chef för fastighetsbildningsmyndighet är
den som dels har avlagt civilingenjörsexamen vid sektionen för
lantmäteri vid Tekniska högskolan i Stockholm med utbildningen särskilt
inriktad på fastighetsbildning och därmed sammanhängande frågor eller
har motsvarande kunskaper, dels har förvärvat minst två års praktisk
erfarenhet av sådan verksamhet som enligt lag eller annan författning
ankommer på fastighetsbildningsmyndighet.

41 § Behörig till tjänst som chef för kommunal
fastighetsregistermyndighet är den som dels har avlagt
civilingenjörsexamen vid sektionen för lantmäteri vid Tekniska högskolan
i Stockholm med utbildningen särskilt inriktad på fastighetsbildning och
därmed sammanhängande frågor eller har motsvarande kunskaper, dels har
förvärvat minst två års praktisk erfarenhet av fastighetsregistrering.

42 § Till chef för kommunal fastighetsbildningsmyndighet eller kommunal
fastighetsregistermyndighet eller till vikarie för sådan tjänsteman får,
om annat ej följer av 43 §, utses endast den som enligt förklaring av
lantmäteriverket är behörig till tjänst som chef för sådan myndighet.
Fråga om sådan förklaring prövas efter framställning av kommunen.

43 § Den som ej uppfyller behörighetskraven enligt 40 eller 41 § får ej
utan lantmäteriverkets medgivande förordnas till vikarie för chef för
fastighetsbildningsmyndighet respektive kommunal
fastighetsregistermyndighet.

44 § Överlantmätarmyndigheten bestämmer om förläggningen av semester och
om annan ledighet för chef för statlig fastighetsbildningsmyndighet.
Fastighetsbildningsmyndigheten bestämmer om förläggningen av semester
och om annan ledighet för övrig personal vid myndigheten.

Överlantmätarmyndigheten beslutar om partiell tjänstebefrielse för chef
för statlig fastighetsbildningsmyndighet enligt kungörelsen (1965:915)
om inrättande av vissa statligt reglerade tjänster m.m.

45 § När vikarie behövs för chef för statlig
fastighetsbildningsmyndighet, förordnas vikarie av
överlantmätarmyndigheten om annat ej följer av 15 §
anställningsförordningen (1965:601). Förordning (1976:886).

46 § Chef för statlig fastighetsbildningsmyndighet är skyldig att efter
beslut av lantmäteriverket under viss tid uppehålla tjänst som chef även
för annan sådan myndighet.

Övriga bestämmelser

47 § Tjänsteman vid fastighetsbildningsmyndighet är skyldig att på
begäran av länsstyrelsen, lantbruksnämnden eller byggnadsnämnd närvara
vid handläggning av ärende hos länsstyrelsen eller vid sammanträde med
lantbruksnämnden eller byggnadsnämnden.

Tjänsteman vid överlantmätarmyndighet, fastighetsbildningsmyndighet och
kommunal fastighetsregistermyndighet är skyldig att på kallelse av
lantmäteriverket eller överlantmätarmyndigheten deltaga i överläggningar
och kurser.

48 § Arbetsgivarens åligganden enligt 37 § anställningsförordningen
(1965:601) fullgörs av lantmäteriverket i fråga om tjänsteman vid
verket, överlantmätarmyndighet eller statlig
fastighetsbildningsmyndighet, dock ej i fråga om generaldirektören,
cheferna för avdelningarna och chefen för planeringssekretariatet vid
verket. Förordning (18982:1174).

49 § Talan mot beslut om överlantmätarmyndighet eller statlig
fastighetsbildningsmyndighet föres genom besvär hos lantmäteriverket, om
annat ej är föreskrivet.

I fråga om sådant beslut om tjänstetillsättning eller sådant beslut att
icke tillsätta tjänst som tillkännages genom anslag räknas besvärstiden
från den dag då anslaget skedde hos den myndighet som meddelat beslutet.
Detsamma gäller beslut om långtidsvikariat som tillsättes i samma
ordning som tjänsten.