Mätningskungörelse (1974:339)

SFS nr
1974:339
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1974-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:167
Upphävd
2010-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:123

1 § Denna kungörelse tillämpas på mätning, kartläggning samt
upprättande av beskrivning, förteckning till karta och
fastighetsförteckning enligt följande författningar eller med
stöd av dem meddelade föreskrifter

miljöbalken,

lagen (1939:608) om enskilda vägar,

plan- och bygglagen (1987:10), dock ej vad avser karta för
regionplan eller översiktsplan,

kungörelsen (1952:169) om förfarandet vid införlivning av mark
med eller avyttring av mark från häradsallmänning eller
allmänningsskog i Norrland eller Dalarna,

fastighetsbildningslagen (1970:988),

väglagen (1971:948),

lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering,

expropriationslagen (1972:719),

ledningsrättslagen (1973:1144),

anläggningslagen (1973:1149),

lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,

förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen,

minerallagen (1991:45), dock ej vad avser mätning och
kartläggning för karta som skall fogas till ett meddelat
undersökningstillstånd eller ett beslut om förlängning av
undersökningstiden eller för gruvkarta eller borrhålskarta,

lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

Kungörelsen tillämpas också på andra arbeten för ändamål,
motsvarande dem som avses i första stycket, samt på åtgärd
enligt 2 §. Förordning (1998:890).

2 § Har upphävts genom förordning (2009:1208).

3 § Mätning och kartläggning samt upprättande av beskrivning och
förteckning till karta skall utföras med omsorg, noggrannhet samt på ett
planmässigt och enhetligt sätt. Härvid skall iakttagas, att större
kostnader och olägenheter ej uppstår än som är motiverade med hänsyn
till ändamålet med arbetet.

4 § Längd anges i meter, area i kvadratmeter, volym i
kubikmeter och vinkel i gon. Multipel- och tilläggsenheter får
användas på sätt Lantmäteriet föreskriver.
Förordning (2008:695).

5 § Mätning avser bestämning av punkters lägen i plan, planmätning,
eller i höjd, höjdmätning, och utföres direkt på marken, geodetisk
mätning, eller indirekt i fotografiska bilder (mätbilder),
fotogrammetrisk mätning.

Mätning indelas i stommätning och detaljmätning. Genom stommätning
bestämmes lägena för vissa punkter, stompunkter, i ett för
mätningsområdet gemensamt system. Genom detaljmätning bestämmes lägena
av mätningsföremålen, detaljerna, i förhållande till stompunkterna.

Punkter och linjer utmärkes på marken genom att de förses med varaktiga
märken (markeringar) av godkänd beskaffenhet eller genom att deras lägen
på annat sätt anges.

Punkter och linjer säkerställes genom att deras lägen anges numeriskt
eller grafiskt i förhållande till punkter som utmärkts eller till
entydiga och varaktiga detaljer.

6 § Stommätning ska vara numerisk. Planstommätning ska vara
ansluten till rikets triangelnät. Om man vid beräkning ska ta
hänsyn till jordytans buktighet, ska det ske enligt normer som
tillämpas vid rikstrianguleringen.

Höjdstommätning ska vara ansluten till rikets höjdnät.

Om det finns särskilda skäl, får Lantmäteriet i det enskilda
fallet besluta att stommätning får utföras i lokala system som
inte är anslutna till riksnäten. Förordning (2008:695).

7 § Mätning och kartläggning indelas med avseende på kvalitet i
mätklasser med hänsyn till mätningens ändamål samt till markvärden,
bebyggelse, fastighetsförhållanden och mätningsområdets och dess
omgivnings beskaffenhet i övrigt.

8 § En karta ska upprättas i någon av skalorna 1:100, 1:200,
1:400, 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:4 000, 1:5 000 eller
1:10 000.

Om det finns särskilda skäl, får Lantmäteriet i det enskilda
fallet besluta att en karta får upprättas i en annan skala.

Exemplar av karta, som enligt gällande bestämmelser ska
redovisas till offentligt arkiv, ska framställas på
arkivvärdigt material. Förordning (2008:695).

9 § Utmärkning av punkt eller linje på marken med varaktigt märke får ej
ske så att märket utgör hinder för samfärdseln eller för markens
ändamålsenliga brukande eller så att det medför risk för skada.

Utmärkes fastighetsgräns i skogsbevuxen mark, som ej är att hänföra till
park, plantering, tomtplats eller liknande, skall gränslinjen även
upphuggas till omkring en meters bredd eller träd i gränslinjen märkas
på lämpligt sätt.

10 § Stompunkter markeras och säkerställes numeriskt i den omfattning
som behövs med hänsyn till deras framtida användning.

Gräns skall säkerställas numeriskt i förhållande till stompunkter eller
därmed i fråga om säkerhet likvärdiga punkter. Gränser i vattenområde
samt krokiga gränser får dock helt eller delvis säkerställas grafiskt.

11 § Mätdon som används vid mätnings- och kartläggningsarbeten
som avses i denna kungörelse ska vara noggrant kontrollerade
och kalibrerade samt vara av sådan beskaffenhet att man kan
räkna med att resultaten får avsedd kvalitet.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får efter
samråd med Lantmäteriet meddela föreskrifter om längdnormaler
för kalibrering av mätdon. Förordning (2008:695).

12 § Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter för
verkställigheten av denna kungörelse.

Lantmäteriet utövar tillsyn över tillämpningen av denna
kungörelse. Dock ska Trafikverket utöva tillsynen i fråga om
åtgärder som avses i väglagen (1971:948) och i lagen
(1995:1649) om byggande av järnväg och Sveriges geologiska
undersökning utöva tillsynen i fråga om åtgärder som avses i
minerallagen (1991:45). Förordning (2010:123).

13 § Behöriga att verkställa mätning och kartläggning enligt
denna kungörelse är lantmäterimyndigheter samt kommunala
mätningsorgan med personal som uppfyller behörighetskraven i
andra stycket eller som har förklarats behörig enligt tredje
stycket.

Behörig att självständigt verkställa arbeten som avses i
första stycket är i övrigt den som vid sektionen för
lantmäteri eller väg- och vattenbyggnad vid en teknisk
högskola avlagt civilingenjörsexamen med utbildningen
inriktad på bland annat ämnena geodesi och fotogrammetri och
som dessutom har minst två års praktisk erfarenhet av
mätningsteknisk verksamhet. Den som avlagt ingenjörsexamen
vid en gymnasieskolas eller ett tekniskt gymnasiums
mätningstekniska specialkurs eller har motsvarande kunskaper
och som har minst fyra års praktisk erfarenhet av
mätningsteknisk verksamhet är också behörig.

Lantmäteriet får genom beslut i det enskilda fallet förklara
att någon som inte uppfyller kraven i andra stycket är
behörig att självständigt verkställa arbeten enligt denna
kungörelse. Detsamma gäller för Trafikverket och Sveriges
geologiska undersökning i fråga om verksamhet som dessa
myndigheter har tillsyn över. Förordning (2010:123).

13 a § En fastighetsförteckning ska vara bestyrkt. Behörig att
bestyrka en sådan förteckning är den som dels har avlagt
civilingenjörsexamen vid sektionen för lantmäteri vid en
teknisk högskola med utbildning inriktad på fastighetsbildning
och därmed sammanhängande frågor eller har motsvarande
kunskaper, dels har förvärvat minst två års praktisk erfarenhet
av fastighetsbildning eller fastighetsregistrering. Behörig är
också den som har motsvarande kunskap och erfarenhet i
fastighetsfrågor.

Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter om
fastighetsförteckningar. Förordning (2008:695).

14 § Det åligger den som utför mätning eller kartläggning att i den
utsträckning som behövs samråda med den eller de kommunala nämnder som
fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och med berörd statlig
tillsynsmyndighet. Förordning (1991:1628).

15 § Angående redovisning och arkivering av kartor och handlingar enligt
denna kungörelse är särskilt stadgat.

16 § Har upphävts genom förordning (2008:695).

Övergångsbestämmelser

1974:339

Denna kungörelse träde i kraft den 1 juli 1974.

Genom kungörelsen upphävs mätningsförordningen (1920:850) samt
förordningen (1925:76) angående längdbestämning i vissa fall av redskap
för mätingsarbeten.

Äldre bestämmelse gäller fortfarande i fråga om arbete som påbörjats
före ikraftträdandet.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som
ersatts genom bestämmelse i denna kungörelse, tillämpas i stället den
nya bestämmelsen.

1987:312

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. I fråga om arbeten som
påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

2009:1208

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för ärenden om
återställande som har inletts före ikraftträdandet.