Gruvförordning (1974:344)

SFS nr
1974:344
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1974-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:285
Upphävd
1992-07-01

Ansökan om inmutningsrätt

1 § I handling med ansökan om inmutningsrätt skall – utöver vad som
föreskrives i 2 kap. 8 § gruvlagen (1974:342) – anges

1. sökandens namn, yrke, hemvist och adress,

2. huruvida det inom området finns område till vilket inmutningsrätt
enligt 2 kap. 2-5 § gruvlagen ej eller ej utan särskilt medgivande får
beviljas.

3. förslag till benämning på området.

Till ansökningshandlingen skall fogas karta i skala om minst 1:10 000
eller, om bergmästaren medgivit det, i annan skala, dock minst
1:100 000. På kartan, som skall ges in i sex exemplar, skall utmärkas
såväl det med ansökningen avsedda området som närliggande områden, inom
vilka hinder enligt 2 kap. 2-5 § gruvlagen föreligger. Om bergmästaren
finner det behövligt, får han föreskriva att ytterligare ett eller flera
exemplar av kartan skall ges in.

2 § Avgift för ansökan om inmutningsrätt utgår med 300 kronor för varje
inmutning. Avgiften erläggs när ansökningen ges in till bergmästaren.
Förordning (1991:430).

Inmutningsavgift

3 § Inmutningsavgift enligt 2 kap. 6 § gruvlagen (1974:342) utgår med
fjorton kronor för varje påbörjat hektar av det inmutade området, dock
med minst 100 kronor. För förlängningsperiod utgör avgiften tjugo kronor
per år och påbörjat hektar av det område förlängningen avser, dock minst
200 kronor per år.

Inmutningsavgiften erläggs förskottsvis för undersökningstiden eller
förlängningsperioden.

I samband med ansökan om inmutningsrätt eller om förlängning av
undersökningstiden erläggs förskott till inmutningsavgiften. Förskottet
beräknas vid ansökan om inmutningsrätt med hänsyn till det sökta
områdets storlek och vid ansökan om förlängning med hänsyn till det
sökta områdets storlek och den förlängningstid som begärs.

Inmutningsavgift och förskott betalas till bergmästaren. Förordning
(1991:430).

4 § Överstiger beräknat förskott enligt 3 § tredje stycket det belopp
som slutligt bestämmes att utgå som inmutningsavgift, skall
överskjutande belopp återbetalas till sökanden.

Närmare föreskrifter om hinder mot inmutning

5 § Inmutningsrätt får ej utan medgivande av regeringen beviljas inom
militärt skyddsområde som anges i bilagan till förordningen (1990:1334)
om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

Fråga om medgivande som avses i 2 kap. 2 § andra stycket gruvlagen
(1974:342) prövas av Sveriges geologiska undersökning. Förordning
(1990:1340).

6 § Avstånd som sägs i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2 gruvlagen
(1974:342) räknas i horisontalplanet. I fall som avses i 2 kap. 4 §
första stycket 1 samma lag räknas avståndet från ytterkant av bank eller
skärning eller, om sådan icke finnes, från själva anläggningens
ytterkant.

Mutsedel

7 § Till mutsedeln skall fogas karta över det inmutade området.
Mutsedeln och kartan utfärdas enligt föreskrifter som meddelas av
Sveriges geologiska undersökning. Förordning (1982:577).

8 § Bergmästaren skall sända kopia av mutsedeln jämte karta till
Sveriges geologiska undersökning, länsstyrelsen, nämnden för statens
gruvegendom och kommunen. Förordning (1984:37)

Förlängning av undersökningstiden

9 § Avser ansökan om förlängning av undersökningstiden endast en del av
det inmutade området, skall vid ansökningen fogas den mutsedel på vilken
inmutningsrätten grundas samt beskrivning och karta över den sökta delen
av området.

Sökes förlängning enligt 3 kap. 5 § andra stycket gruvlagen (1974:342),
skall vid ansökningen fogas de handlingar inmutaren vill åberopa till
stöd för ansökningen samt redogörelse för utförda undersökningsarbeten.

Utöver vad som följer av första och andra styckena äger beträffande
ansökan om förlängning 1 § motsvarande tillämpning.

I fråga om förskott till inmutningsavgift finnes föreskrifter i 3 §
tredje stycket.

10 § Gäller beslut om förlängning av undersökningstiden endast en del av
det inmutade området, skall vid beslutet fogas karta över det område
förlängningen avser. Dessutom skall i mutsedeln anges att det inmutade
området ändrats.

Beslut om förlängning skall sändas till Sveriges geologiska
undersökning, länsstyrelsen, nämnden för statens gruvegendom och
kommunen. Förordning (1984:37).

Ansökan om utmål

11 § I handling med ansökan om utmål skall – utöver vad som föreskrives
i 4 kap. 8 § gruvlagen (1974: 342) – anges

1. sökandens namn, yrke, hemvist och adress,

2. den mutsedel på vilken inmutningsrätten grundas och, i förekommande
fall, det beslut varigenom undersökningstiden förlängts.

3. huruvida det inom eller omedelbart intill det sökta utmålet finns
område där enligt 4 kap. 2 § gruvlagen utmål ej får utläggas samt, när
fråga är om sådant område som omfattas av företrädesrätt enligt 1 kap. 6
§ gruvlagen eller av hinder enligt 2 kap. 2 § första stycket, 3 § första
stycket 5 eller 4 § första stycket 1-4 samma lag, namn och adress på den
som kan åberopa företrädesrätten eller hindret.

12 § Till ansökningshandling som avses i 11 § skall fogas

1. om sökanden icke förut hos bergmästaren visat att han är behörig att
inneha och bearbeta fyndigheten, handlingar som visar att han har sådan
behörighet,

2. karta över det område som sökanden önskar få sig anvisat som utmål
och den mark som han önskar taga i anspråk jämte behövlig beskrivning,

3. berättelse över de resultat som erhållits genom undersökningsarbetet,
upprättade geologiska och geofysiska kartor och annan förefintlig
utredning som är av betydelse för bedömande av om de i 1 kap. 5 § första
stycket gruvlagen angivna förutsättningarna för anvisande av utmål
föreligger,

4. styrkt avskrift av ansökningshandlingarna.

Av karta och annan handling som avses i första stycket 2 skall tydligt
framgå områdenas belägenhet, tillstötande gränser för de i 11 § första
stycket 3 avsedda områdena, det inmutade områdets läge, de ställen där
inmutningsbart mineral påträffats samt övriga för inmutaren kända
förhållanden som är av betydelse för att bedöma fyndighetens storlek,
läge och sträckning. I övrigt skall ifråga om sådan karta och
beskrivning föreskrifterna i mätningskungörelsen (1974: 339) äga
motsvarande tillämpning.

Vill sökanden samtidigt söka utmål för flera i närheten av varandra
belägna områden, får gemensam ansökan göras för utmålen.

13 § Länsstyrelsen, nämnden för statens gruvegendom och kommunen skall
underrättas om sammanträde enligt 4 kap. 16 § gruvlagen (1974: 342). I
fråga om sådan underrättelse äger vad som i 4 kap. 17 § tredje stycket
samma lag föreskrives om kallelse motsvarande tillämpning.

Utmålsförrättning

14 § Protokoll skall föras över handläggning som sker vid sammanträde
med sakägare. Meddelas sådant beslut som skall tagas upp i protokoll
eller behövs det för att handläggningen skall kunna redovisas på ett
tillfredsställande sätt, föres protokoll även över annan handläggning.

15 § Protokoll föres och undertecknas av den som håller förrättningen.

16 § I protokoll upptages

1. tid och plats för handläggningen,

2. förrättningsmännen, tolk, om sådan anlitas,

3. sakägarna och deras ombud eller biträden med uppgift om vilka av dem
som är närvarande samt de fastigheter saken angår med angivande av
sakägarens anknytning till fastighet,

4. annan som skall underrättas om sammanträde med sakägare och som är
närvarande,

5. vem som sökt förrättningen,

6. kort beteckning av saken,

7. fullmakt som lämnas muntligen inför förrättningsmännen,

8. förrättningsmännens beslut och, om sådan förekommer, skiljaktig
mening.

Uppgifterna under första stycket 3, 4 och 5 får, om det är lämpligt,
lämnas genom hänvisning till handling i akten.

17 § Protokoll som föres vid sammanträde med sakägare skall utöver vad
som följer av 16 § innehålla

1. kort redogörelse för sammanträdets gång,

2. yrkanden och invändningar som framställes vid sammanträdet, ändringar
i tidigare framställda yrkanden och invändningar samt medgivanden av
yrkanden,

3. kort redogörelse för de omständigheter som åberopas vid sammanträdet
och yttranden över dessa,

4. redogörelse för den utredning som förebringas,

5. vad som i övrigt kan antagas få betydelse vid fullföljd eller eljest
anses böra bevaras för framtiden.

Har det som enligt första stycket 2-4 skall antecknas i protokoll tagits
upp i annan handling i akten, skall i protokollet endast hänvisas till
handlingen.

18 § Utsaga av sakkunnig skall antecknas i protokollet i den omfattning
utsagan kan antagas vara av betydelse i ärendet. Förrättningsmännen får
dock förordna att utsagan skall tagas upp på fonetisk väg i stället för
att antecknas i protokollet.

Fonogram skall återges i vanlig skrift, när förrättningsmännen eller vid
fullföljd domstol eller annan myndighet finner att det behövs eller när
sakägare eller annan begär avskrift. Utskriften skall bestyrkas till sin
riktighet av tjänsteman vid bergmästarämbetet och biläggas handlingarna
i ärendet.

Fonogram skall bevaras i oförändrat skick till dess ärendet slutligt
avgjorts. Om fonogrammet har återgivits i vanlig skrift, får det
förstöras.

19 § Protokoll över sammanträde med sakägare skall om möjligt sättas upp
efter hand som sammanträdet fortgår. Kan det ej ske, föres
minnesanteckningar. Med ledning av dessa skall protokollet sättas upp
snarast möjligt efter sammanträdets slut.

20 § När protokoll är uppsatt, gör bergmästaren anteckning därom på
protokollet med angivande av dagen för anteckningen och utsättande av
namn eller signatur.

21 § Beslut om utmålsläggning skall innehålla en sammanfattning av
föreliggande undersökningsresultat och förrättningsmännens bedömning av
resultaten. Utmålets belägenhet och sträckning skall noga beskrivas.

I fråga om karta över utmålet och annan mark som anvisas och beskrivning
till sådan karta finnes föreskrifter i mätningskungörelsen (1974: 339).

22 § Meddelande om utmålsläggningen och utmålets belägenhet skall
ofördröjligen sändas till Sveriges geologiska undersökning,
länsstyrelsen, fastighetsregistermyndigheten, nämnden för statens
gruvegendom och kommunen. Förordning (1990:265).

Gruvkarta

23 § Gruvkarta skall upprättas och kompletteras av person som Sveriges
geologiska undersökning förklarat behörig att utföra gruvmätningar.

Utdrag av gruvkarta och borrhålskarta skall sändas till bergmästaren.

Närmare föreskrifter om gruvkarta och borrhålskarta samt om
verkställande av utdrag av kartorna och insändande av sådana utdrag
meddelas av undersökningen. Förordning (1982:577).

Försvarsavgift

24 § Försvarsavgiften utgör 90 kronor för varje påbörjat hektar av
utmålets areal. Förordning (1991:430).

Meddelande om att rätten till utmål upphört

25 § Upphör rätten till utmål enligt 6 kap. 9, 10 eller 13 § gruvlagen
(1974:342), skall bergmästaren ofördröjligen sända meddelande därom till
Sveriges geologiska undersökning, länsstyrelsen,
fastighetsregistermyndigheten, nämnden för statens gruvegendom och
kommunen och, om det kan ske, till fastighetsägaren. Förordning
(1990:265).

Bevis om anmälan enligt 9 kap. gruvlagen (1974:342)

26 § Det åligger bergmästaren att förse fångeshandlingen med bevis om
anteckning som avses i 9 kap. 4 § gruvlagen (1974:342).

Dagbok och aktbildning i ärenden hos bergmästaren

27 § Över ärendena skall föras dagbok som för varje ärende utvisar dagen
då ärendet kommit in, vilka åtgärder som vidtagits och vilka handlingar
som kommit in eller upprättats i ärendet samt dagen för ärendets
avgörande. Dagboken får föras särskilt för skilda grupper av ärenden.

Dagboken består av en förteckning över ärenden och av dagboksblad över
handläggningen av de särskilda ärendena. Dagboksblad föres dock endast
när ärendets beskaffenhet kräver det.

28 § De handlingar som ges in eller upprättas i ärendet skall föras
samman till en akt.

Beslut som ej tages upp i protokoll tecknas på dagboksblad eller annan
handling i akten.

Gruvregister

29 § I gruvregistret skall anteckning göras om

1. anmälan enligt 9 kap. 2 § gruvlagen (1974: 342),

2. beslut eller åtgärd som rör inmutat område eller utmål,

3. annan omständighet som är av betydelse för bedömande av rätten till
inmutat område eller utmål.

Har domstol eller annan myndighet meddelat beslut om vilket anteckning
bör ske i gruvregistret, skall underrättelse om beslutet så snart det
kan sändas till bergmästaren.

Närmare föreskrifter om gruvregistrets inrättande och förande meddelas
av Sveriges geologiska undersökning. Förordning (1982:577).

Anmälan angående gruvdrift

30 § När gruvarbete påbörjas, nedläggs, avbryts för längre tid än sex
månader eller återupptas, skall anmälan om detta genast göras hos
bergmästaren. Bergmästaren skall genast underrätta Sveriges geologiska
undersökning och länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs om en
anmälan kommer in.

Gruvinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att göra
anmälan som avses i första stycket dömes till böter. Förordning
(1982:577).

Förvaltning av statens kronoandelar

30 a § Nämnden för statens gruvegendom får besluta i frågor om avstående
från kronoandel enligt 5 kap. 1 § gruvlagen (1974: 342) eller om
upplåtelse eller överlåtelse av ronoandel2) eller om upplåtelse eller
överlåtelse av enligt 5 kap. 3 § gruvlagen. Är en sådan fråga av större
allmän betydelse, skall nämnden med eget yttrande hänskjuta frågan till
regeringen. Förordning (1982:577).

Besvär m.m.

31 § Beslut av Sveriges geologiska undersökning enligt denna förordning
överklagas hos regeringen genom besvär. Förordning (1982:577).

31 a § Beslut av nämnden för statens gruvegendom i frågor som rör
avstående, upplåtelse eller överlåtelse av kronoandel får inte
överklagas. Förordning (1982:577).

Övergångsbestämmelser

1991:430

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om inmutningsavgift om
ansökan om inmutning eller om förlängning av undersökningstiden görs
före utgången av juni 1991.

3. Bestämmelsen i 24 § i sin nya lydelse tillämpas första gången i fråga
om försvarsavgift för år 1992.