Förordning (1974:346) med instruktion för bergsstaten

SFS nr
1974:346
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1974-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:368
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och 3,
16 och 18 §§, samt i övrigt på sätt som följer av denna förordning,
tillämpas på bergsstaten. Förordning (1977:230).

Uppgifter

2 § Bergsstaten är den lokala statliga organisationen för ärenden om
rikets bergshantering och därmed sammanhängande frågor.

Organisation

3 § Chefsmyndighet för bergsstaten är Sveriges geologiska undersökning.
Förordning (1983:849).

4 § För bergsstatens verksamhet finnes två bergmästardistrikt, nämligen

norra distriktet med expedition i Luleå omfattande Västernorrlands,
Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län;

södra distriktet med expedition i Falun omfattande riket i övrigt.

5 § I vartdera distriktet finnes en bergmästare.

Vid bergsstaten är i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel. Förordning (1977:230).

6 § Bergmästare skall med biträde av honom underställda tjänstemän
fullgöra vad honom åligger enligt lag och annan författning samt
föreskrifter som Sveriges geologiska undersökning meddelar. Förordning
(1982:584).

7 § Bergmästare får uppdraga åt annan tjänsteman med teknisk utbildning
och sakkunskap att fullgöra arbetsuppgift som åligger bergmästare.
Förordning (1977:230).

8 § upphävd genom förordning (1977:230).

Tjänstetillsättning

9 § Tjänst som bergmästare tillsättes av regeringen efter anmälan av
generaldirektören i Sveriges geologiska undersökning.

Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av Sveriges
geologiska undersökning. Förordning (1982:584).

10 § upphävd genom förordning (1977:230).

11 § När industriverket i sin lokal anslår kungörelse om ledig tjänst
inom bergsstaten eller beslut om tillsättning av sådan tjänst eller
beslut att icke tillsätta tjänsten, skall avskrift av kungörelsen eller
beslutet snarast anslås inom vederbörande bergmästardistrikts lokal. På
avskriften skall anges dagen då kungörelsen eller beslutet anslogs i
industriverket.

Besvär

12 § Talan mot beslut av bergmästare eller annan tjänsteman vid
bergsstaten föres hos Sveriges geologiska undersökning genom besvär, om
ej annat är föreskrivet. Förordning (1982:584).

Övriga bestämmelser

13 § upphävd genom förordning (1980:841).

14 § Befogenhet som enligt allmänna verksstadgan (1965:600) tillkommer
myndighet utövas av Sveriges geologiska undersökning i fråga om
framställning till regeringen, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter,
arbetstid samt annan ledighet än semester. Vid tillämpning i övrigt av
verksstadgan förstås med chefen bergmästare. Förordning (1982:584).

15 § Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om
offentlig anställning utövas av Sveriges geologiska undersökning.
Förordning (1982:584).

16 § Arbetsgivarens åligganden enligt 37 § anställningsförordningen
(1965:601) fullgöres av Sveriges geologiska undersökning även i fråga om
tjänst som regeringen tillsätter. Förordning (1982:584).