Lag (1974:372) om lagsökning och betalningsföreläggande för fordringsanspråk i anställningsförhållanden

SFS nr
1974:372
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1974-06-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:851
Upphävd
1992-01-01

1 § Lagsökning eller betalningsföreläggande enligt lagsökningslagen
(1946:808) kan utverkas vid tingsrätt utan hinder av att tvist om
anspråket skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister.

Besvär som avses i 34 § lagsökningslagen föres i hovrätten, även om
anspråket är sådant som avses i första stycket.

2 § Har ansökan om lagsökning eller betalningsföreläggande gjorts av
medlem i arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation och hänskjutes
målet såsom tvistigt till rättegång eller göres ansökan om återvinning
enligt 35 § lagsökningslagen (1946:808), skall organisationen, om den
enligt 2 kap. 1 § och 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister kan föra borgenärens talan vid arbetsdomstolen, beredas
tillfälle att uppge om den vill föra talan där. Detsamma gäller när
ansökan om lagsökning eller betalningsföreläggande har gjorts i
kollektivavtalstvist av den som har varit medlem i arbetsgivar- eller
arbetstagarorganisation som har slutit avtalet. Förklarar
organisationen att den vill föra talan vid arbetsdomstolen, skall
målet överlämnas dit.

Talan får ej föras mot beslut om överlämnande. Har annan domstol än
högsta domstolen överlämnat målet, skall arbetsdomstolen, om den
finner sig icke vara behörig att pröva tvisten, visa målet åter till
den domstol som överlämnat det.

Talan i mål som överlämnats till arbetsdomstolen enligt första stycket
skall anses väckt där, när ansökningen om lagsökning eller
betalningsföreläggande gjordes vid tingsrätten. Lag (1977:531).

3 § Beträffande förfarandet vid tingsrätt i mål som avses i denna lag
gäller i övrigt i tillämpliga delar lagsökningslagen.