Förordning (1974:404) om statsbidrag till vissa trossamfund

SFS nr
1974:404
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1974-06-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:271
Upphävd
1989-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Statsbidrag enligt denna förordning utgår i form av

1. bidrag till religiös verksamhet (verksamhetsbidrag),

2. särskilt bidrag till lokaler för religiös verksamhet (lokalbidrag).
Förordning (1976:255).

2 § Statsbidrag utgår till församling som

1. tillhör annat kristet trossamfund än svenska kyrkan eller ingår i
grupp av samverkande kristna församlingar utanför svenska kyrkan,

2. är ansluten till Sveriges frikyrkoråd eller på annat sätt samverkar
med rådet, och

3. tillhör sådant samfund eller ingår i sådan grupp av församlingar som
betjänar minst 3 000 personer i Sverige.

Med församling enligt första stycket jämställes sammanslutning, vars
verksamhet i huvudsak motsvarar den verksamhet som bedrives av en
församling.

3 § Statsbidrag utgår även till församling om

1. församlingen tillhör annat trossamfund untanför svenska kyrkan än som
avses i 2 §,

2. det trossamfund församlingen tillhör betjänar minst 3 000 personer i
Sverige, och

3. regeringen förklarat att församlingar inom trossamfundet kan komma i
fråga till statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (1976:255).

4 § Fråga om statsbidrag prövas av en samarbetsnämnd.

I ärende om statsbidrag till församling som avses i 3 § skall
samarbetsnämnden inhämta yttrande från en till nämnden knuten
delegation.

5 § I samarbetsnämnden ingår företrädare för varje sådant trossamfund
och varje sådan grupp av församlingar som avses i 2 §.

Ledamöter i samarbetsnämnden jämte suppleanter för dem utses av
regeringen efter förslag av Sveriges frikyrkoråd. Nämnden utser inom sig
ordförande och vice ordförande. Förordning (1976:255).

6 § I delegationen ingår

1. den eller de företrädare för samarbetsnämnden som nämnden utser,

2. en företrädare för varje trossamfund som avses i 3 §.

Ledamot som avses i första stycket 2. jämte suppleant för sådan ledamot
utses av regeringen efter förslag av trossamfundet.

Delegationen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Förordning
(1976:255).

7 § Samarbetsnämnden får besluta om sekreterare och annat arbetsbiträde.

Gemensamma bestämmelser om verksamhetsbidrag och lokalbidrag

8 § Statsbidrag får beviljas församling med svag ekonomi för att öka
dess förutsättningar att hålla lokaler och erbjuda religiös service i
form av gudtjänst, själavård och liknande.

9 § Vid fördelning av de medel som står till förfogande för statsbidrag
bör särskild hänsyn tagas till behovet av bidrag för församling som
samverkar med annan församling inom eget eller annat trossamfund eller
inom egen grupp av församlingar. Företräde får ej ges åt församling
endast på den grunden att församlingen är ansluten till Sveriges
frikyrkoråd.

Särskilda bestämmelser om lokalbidrag

10 § Lokalbidrag får utgå för

1. anordnande av lokal genom nybyggnad, ombyggnad eller köp,

2. genomgripande upprustning av befintlig lokal,

3. anskaffande av inventarier i samband med anordnande av lokal.

Lokalbidrag får ej utgå för lokaler eller inventarier för vilka statligt
stöd utgår enligt kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna
samlingslokaler.

11 § Lokalbidrag för anordnande eller upprustning av en eller flera
lokaler åt en viss församling får utgå med 30 procent av skäliga
kostnader för anordnande eller upprustning, dock högst med 700 000
kronor.

Lokalbidrag för anskaffande av inventarier får utgå med belopp som
motsvarar högst 25 procent av det bidrag som församlingen erhåller för
de lokaler till vilka inventarierna skall användas.

Om synnerliga skäl föreligger, får statsbidrag utgå med högre belopp än
som följer av första eller andra stycket. Förordning (1986:688).

Handläggning m.m.

12 § Ansökan om statsbidrag göres hos samarbetsnämnden.

13 § Samarbetsnämnden är beslutför när mer än halva antalet ledamöter,
bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

14 § Ordföranden, vice ordföranden eller sekreteraren får begära in
förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden.
Ordföranden eller vice ordföranden får också pröva frågor om utlämnande
av allmänna handlingar eller om överklagande av nämndens beslut.
Förordning (1986:1003).

15 § Vid sammanträde med samarbetsnämnden eller delegationen föres
protokoll. Skiljaktig mening antecknas i protokollet.

16 § Samarbetsnämndens beslut i ärenden om statsbidrag enligt denna
förordning får inte överklagas.

I fråga om överklagande av nämndens beslut i andra ärenden tillämpas 30
§ verksförordningen (1987:1100). Förordning (1988:1107).

17 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas
av samarbetsnämnde. Förordning (1976:255).