Förordning (1974:427) med instruktion för statens kärnkraftinspektion

SFS nr
1974:427
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1974-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:523
Upphävd
1988-08-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens
kärnkraftinspektion.

Uppgifter

1 a § Statens kärnkraftinspektion är en central förvaltningsmyndighet
med uppgift att övervaka säkerheten vid kärnteknisk verksamhet.
Förordning (1985:882).

2 § Det åligger inspektionen att som central förvaltningsmyndighet följa
utvecklingen på kärnenergiområdet, särskilt beträffande säkerhetsfrågor,

utreda frågor om och ta initiativ till åtgärder för att höja säkerheten
hos kärntekniska anläggningar,

pröva frågor om tillstånd enligt 5 § eller om befrielse enligt 14 §
lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet i den utsträckning regeringen
bestämmer,

utöva tillsyn enligt 16 § lagen om kärnteknisk verksamhet,

fullgöra uppgifter enligt förordningen (1981:327) med förordnanden
enligt atomansvarighetslagen (1968:45),

handha sådana uppgifter med avseende på kontroll av kärnämne och
kärnteknisk utrustning som följer av Sveriges internationella åtaganden
eller i övrigt är påkallade från allmän synpunkt,

ta initiativ till sådan forskning och utveckling som rör säkerheten hos
kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar, för vilka tillstånd
beviljats eller ansökan om tillstånd ingivits, säkerheten vid transport
av kärnämne eller kärnavfall och säkerheten hos sådana metoder för
hantering och förvaring av kärnavfall, som används eller kan komma att
användas, i den mån sådana uppgifter inte ankommer på någon annan
myndighet,

till samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor redovisa sin planerade
forskningsverksamhet angående kärnavfallshantering och avveckling av
kärntekniska anläggningar i den mån verksamheten inte är ett led i
beredning av ärenden som inspektionen har att avgöra samt resultaten av
denna forskningsverksamhet, samt

aktivt bidra till att ge allmänheten insyn i och information om det
arbete på kärnsäkerhetsområdet som bedrivs i landet. Förordning
(1985:882)

2 a § Inspektionen har totalförsvarsuppgifter inom funktionen
energiförsörjning enligt förordningen (1986:294) om ledning och
samordning inom totalförsvarets civila del. Förordning (1986:604).

Organisation

3 § Inspektionen leds av en styrelse, som består av högst åtta
ledamöter. I styrelsen ingår inspektionens generaldirektör. En av
ledamöterna är ordförande. För ordföranden finns en ersättare.
Förordning (1985:882)

4 § Generaldirektören är chef för inspektionen.

Inom inspektionen finns två huvudenheter, en för tillsyn och en för
utredning. Härjämte finns en administrativ enhet och ett
informationssekretariat.

En av cheferna för huvudenhet är generaldirektörens ställföreträdare.
Förordning (1985:882)

5 § Hos inspektionen finns i övrigt personal enligt särskilda
föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar, samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får inspektionen anlita utomstående
för särskilda uppdrag. Förordning (1980:619)

6 § Till inspektionen är som rådgivande organ knutna

en nämnd för frågor rörande reaktorsäkerhet,

en nämnd för frågor om kontroll av kärnämne samt

en nämnd för frågor rörande forskning och utveckling på
kärnsäkerhetsområdet.

Ordförande i de nämnder som anges i första stycket utses av regeringen
och övriga ledamöter, högst sex till antalet i varje nämnd, av
inspektionen. Förordning (1985:882)

Ärendenas handläggning m.m.

7 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare frågor, i vilka framställning eller yttrande skall avges
till regeringen,

2. viktigare författningsfrågor,

3. viktigare frågor om kärnkraftinspektionens organisation och
arbetsformer,

4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

6. utseende av ledamöter i de nämnder som anges i 6 §,

7. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.
Förordning (1985:882)

8 § Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna, bland dem
ordföranden eller, vid förfall för honom, hans ersättare är närvarande.
När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga
ledamöter närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelande
mellan minst hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller, vid
förfall för honom, hans ersättare. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på
detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den
föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt
detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.
Förordning (1986:810).

9 § Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen, avgörs av
generaldirektören ensam. Förordning (1980:619)

10 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt andra
tjänstemän än generaldirektören att avgöra ärenden eller grupper av
ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
generaldirektören. Förordning (1980:619)

10 a § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa
ärenden eller grupper av ärenden.

Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes
ställföreträdare, utövas generaldirektörens tjänst av den tjänsteman,
som generaldirektören bestämmer. Förordning (1985:882)

11 § I generaldirektörens frånvaro får inte fattas beslut av större
vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtas
åtgärder, som rubbar eller ändrar av inspektionen meddelade föreskrifter
eller tillämpade grunder.

Första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten,
till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1980:619)

12 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får medges att ärenden som handläggs enligt 10 § avgörs
utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den huvudenhet dit
ärendet hör eller chefen för administrativa enheten eller på särskilt
förordnad föredragande. Föredragande förordnas av generaldirektören.

Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden.

Chef för huvudenhet eller chefen för administrativa enheten har rätt att
närvara när ett ärende som hör till hans enhet föredras av annan.
Förordning (1981:668)

12 a § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i
statlig tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan
vara begränsad i vissa hänseenden. Förordning (1985:882).

13 § har upphävts genom förordning (1986:810).

14 § När föredragande inte kan tillkallas och ett ärende är brådskande,
får generaldirektören utan föredragning meddela beslut som inte kan
uppskjutas utan olägenhet. Förordning (1980:619)

15 § Generaldirektören, chef för huvudenhet, chefen för administrativa
enheten eller, efter beslut av generaldirektören, annan tjänsteman får
infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos
inspektionen. Förordning (1981:668)

Tjänstetillsättning m.m.

16 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänst som chef för huvudenhet, överingenjör eller byråchef tillsätts av
regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Övriga tjänster tillsätts av inspektionen.

Förordnande för chef för huvudenhet att vara generaldirektörens
ställföreträdare meddelas av regeringen. Förordning (1985:882)

16 a § Ersättare för styrelsens ordförande samt andra styrelseledamöter
än generaldirektören förordnas av regeringen för högst tre år.

Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen för
högst tre år. Förordning (1985:882).

Bisysslor

17 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av kärnkraftinspektionen även i fråga om chef för
huvudenhet, överingenjör och byråchef. Förordning (1985:882)