Kungörelse (1974:429) om ändrad benämning på delegationen för atomenergifrågor

SFS nr
1974:429
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1974-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:453
Upphävd
2008-07-01

Kungl. Maj:t förordnar att delegationen för atomenergifrågor skall
benämnas statens kärnkraftinspektion och att vad Kungl. Maj:t i
författning eller genom särskilt beslut föreskrivit om delegationen för
atomenergifrågor i stället skall avse statens kärnkraftinspektion.