Förordning (1974:439) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

SFS nr
1974:439
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1974-05-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:978
Upphävd
1991-07-01

1 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas för produktion av
läromedel i ämnen där det är brist på lämpliga läromedel.

Statsbidrag lämnas endast för produktion av

1. läromedel som är avsedda att användas vid

a) hemspråksträning i förskolan,

b) undervisning som står under tillsyn av skolöverstyrelsen,

c) arbetsmarknadsutbildning som anordnas av AMU-gruppen,

2. tolkordlistor. Förordning (1987:579).

2 § Frågor om statsbidrag prövas av statens institut för läromedel.

Ansökan om statsbidrag görs hos institutet enligt de närmare
bestämmelser som institutet meddelar. Förordning (1987:579).

3 § Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

4 § Statens institut för läromedel får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (1987:579).