Förordning (1974:440) med instruktion för statens institut för läromedelsinformation

SFS nr
1974:440
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1974-05-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:578
Upphävd
1987-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag för 16 §,
tillämpas på statens institut för läromedelsinformation.

Med chefen förstås vid tillämpning av 5 § verksstadgan ordföranden i
styrelsen för institutet och i övrigt kanslichefen.

Uppgifter

2 § Institutet skall fullgöra uppgifter enligt förordningen (1982:393)
om vissa statliga insatser beträffande läromedel. Institutet skall
vidare främja produktion av goda läromedel som är avsedda att användas
vid undervisning som står under tillsyn av skolöverstyrelsen.

Institutet är central myndighet för rikscentralerna för pedagogiska
hjälpmedel för handikappade.

Institutet handlägger ärenden om statsbidrag till produktion av vissa
läromedel samt i övrigt de ärenden regeringen föreskriver. Förordning
(1983:274).

3 § Det åligger institutet att främja produktion av och utge
information om läromedel för

1. minoritetsspråks- och invandrarundervisning,

2. hemspråksträning i förskolan.

Institutet skall även i övrigt verka för förbättrad tillgång på
läromedel inom områden där det råder brist på läromedel. Förordning
(1985:301).

Organisation

4 § Institutet leds av en styrelse. Styrelsen består av en ordförande
och sex andra ledamöter. Samtliga ledamöter utses av regeringen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

För var och en av ledamöterna utser regeringen en personlig
ersättare. Förordning (1983:274).

5 § Hos institutet finns en kanslichef. Denne är chef för institutets
kansli.

Hos institutet finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter
eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån
av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får institutet anlita utomstående
för särskilda uppdrag. Förordning (1978:534).

5 a § Hos institutet finns en läromedelsnämnd.

Läromedelsnämnden består av kanslichefen som är ordförande och åtta
andra ledamöter som utses av regeringen.

Nämnden utser inom sig vice ordförande.

För ledamöterna finns ersättare till det antal som regeringen
bestämmer. Förordning (1983:274).

5 b § Läromedelsnämnden handlägger ärenden om granskning av läromedel
enligt förordningen (1982:393) om vissa statliga insatser beträffande
läromedel. Förordning (1983:274).

Ärendenas handläggning

6 § Ärende avgöres av styrelsen i plenum.

Till styrelsens sammanträden skall även kallas ersättare som ej skall
inträda i ledamots ställe. Denne får deltaga i överläggningarna men ej
i besluten.

7 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får styrelsen
överlämna åt ordföranden eller åt kanslichefen eller annan tjänsteman
att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan
beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen i plenum.

Överlämnande enligt första stycket får ej avse ärende om
disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning,
läkarundersökning eller annat skiljande från tjänst eller uppdrag än
avskedande. Förordning (1975:1199).

8 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst tre andra ledamöter är närvarande. När ärenden av större vikt
handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelande
mellan ordföranden och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut
som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen. Förordning (1986:995).

9 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på kanslichefen
eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom
särskilt beslut får medges att ärende som handlägges enligt 7 § första
stycket avgöres utan föredragning.

Ordföranden i styrelsen får själv övertaga beredning och föredragning
av ärende.

Kanslichefen äger närvara när ärende föredrages av annan.

10 § har upphävts genom förordning (1986:995).

11 § Ordföranden i styrelsen, kanslichefen eller, efter beslut av
ordföranden, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning
eller yttrande i ärende hos institutet.

Tjänstetillsättning

12 § Ordföranden, övriga ledamöter i styrelsen och icke självskrivna
ledamöter i läromedelsnämnden samt ersättare för dessa förordnas för
högst tre år i sänder.

Tjänsten som kanslichef tillsättes av regeringen efter anmälan av
ordföranden i styrelsen.

Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av styrelsen.
Förordning (1983:274).

Övriga bestämmelser

13 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av styrelsen i fråga om kanslichefen. Förordning
(1978:534).

14 § har upphört att gälla enligt förordning (1980:729).