Cirkulär (1974:450) till vissa statsmyndigheter om målen för den statliga kulturpolitiken

SFS nr
1974:450
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1974-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:662
Upphävd
1997-08-15

Genom riksdagens beslut med anledning av prop. 1974:28 angående den
statliga kulturpolitiken har fastställts mål för denna politik. (KrU
1974:15; rskr 248).

Kungl. Maj:t anbefaller härmed berörda statsmyndigheter att i sin
verksamhet i tillämpliga delar beakta de mål för den statliga
kulturpolitik som sålunda fastställts.