Förordning (1974:451) om statsbidrag till teater-, dans- och musikinstitutioner

SFS nr
1974:451
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1974-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1598
Upphävd
1997-01-01

Allmänna bestämmelser

1 § Institution, som bedriver yrkesmässig teater-, dans- eller
musikverksamhet och som uppbär bidrag från kommun eller
landstingskommun, får enligt denna förordning statsbidrag till kostnader
för verksamheten, om regeringen förklarat institutionen berättigad till
sådant statsbidrag. Förordning (1975:212).

1 a § Med institution som avses i 1 § jämställes vid tillämpning av
denna förordning sådan regionalt verksam skådebana som uppbär bidrag
från kommun eller landstingskommun och som regeringen har förklarat
berättigad till statsbidrag, om ej annat särskilt anges. Förordning
(1978:243).

2 § Institutioner som får statsbidrag enligt denna förordning bör
eftersträva att verksamheten blir tillgänglig inom olika delar av deras
verksamhetsområde och att de når olika publikkategorier, såsom barn och
ungdom samt personer som vistas på vårdinstitutioner. Förordning
(1992:464).

3 § Statsbidrag utgår i form av grundbidrag. Förordning (1990:572).

4 § Statsbidrag beräknas för tiden den 1 juli — den 30 juni
nästföljande år (redovisningsår).

5 § Institution som får bidrag skall stå under tillsyn av statens
kulturråd.

Grundbidrag

6 § Grundbidrag lämnas till varje institution som avses i 1 §.
Förordning (1992:464).

7 § För varje institution bestämmes för varje redovisningsår ett
preliminärt och ett slutligt bidragsunderlag.

8 § Det preliminära bidragsunderlaget motsvarar det antal grundbelopp
som regeringen eller, efter bemyndigande av regeringen, statens
kulturråd fastställer. Förordning (1975:212).

9 § Det slutliga bidragsunderlaget motsvarar samma antal grundbelopp som
det preliminära. Det får dock ej omfatta fler grundbelopp än som svarar
mot summan av följande två belopp, nämligen

1. produkten av grundbeloppet och ett tal som motsvarar det
genomsnittliga antalet arbetstagare vid institutionen under
redovisningsåret och

2. det belopp som institutionen under redovisningsåret erlagt för att
betala arbete som utförts åt institutionen av annan än arbetstagare.

Det genomsnittliga antalet arbetstagare som avses i första stycket 1
beräknas på det sätt som anges i 19 kap. 1 § tredje stycket lagen
(1962:381) om allmän försäkring. Det belopp som avses i första stycket 2
får motsvara högst tio eller, i fråga om en musikinstitution , högst
tjugo procent av det preliminära bidragsunderlaget för redovisningsåret.
Förordning (1992:464).

10 § Grundbeloppets storlek fastställes av regeringen för varje
redovisningsår och slag av institution. Förordning (1975:212).

11 § Grundbidraget utgår, i den mån annat ej följer av beslut enligt
andra stycket, med 55 procent av det slutliga bidragsunderlaget.

Regeringen kan medge att grundbidrag utgår med 60 procent under högst de
tre första redovisningsår för vilka en institution är berättigad till
statsbidrag enligt denna förordning.

Grundbidrag avrundas till närmaste hela tusental kronor, vid krontal
under 500 nedåt och vid annat krontal uppåt. Förordning (1976:271).

12 § Grundbidrag betalas ut med en fjärdedel kvartalsvis i förskott
under redovisningsåret.

Förskottet uppgår till det belopp som erhålles om institutionens
preliminära bidragsunderlag för redovisningsåret multipliceras med det
procenttal som enligt 11 § gäller för institutionen. Förordning
(1982:387).

13 § Grundbidraget för ett redovisningsår bestämmes slutligt i samband
med att förskott för följande redovisningsår skall utbetalas. Från detta
förskott avdrages därvid det belopp med vilket förskottet för föregående
redovisningsår överstiger grundbidraget för samma redovisningsår. Kan
sådant avdrag icke ske, skall institutionen återbetala vad den erhållit
för mycket och som ej kan avdragas.

14 § Sådan fråga om grundbidrag som avses i 12 eller 13 § prövas av
statens kulturråd.

15 § har upphävts genom förordning (1990:572).

16 § har upphävts genom förordning (1990:572).

17 § har upphävts genom förordning (1990:572).

18 § har upphävts genom förordning (1990:572).

Ansökan m.m.

19 § Ansökan om grundbidrag göres hos regeringen i fråga om institution
som icke uppburit statsbidrag enligt denna förordning för föregående
redovisningsår. Ansökan göres senast den 1 september närmast före det
redovisningsår som ansökan avser. Till ansökningshandlingarna skall
fogas yttrande från den landstingskommun inom vilken institutionen är
belägen och från kommun som lämnar eller avser att lämna bidrag till
institutionen.

För annan institution göres ansökan om grundbidrag hos statens kulturråd
inom tid som rådet bestämmer. Förordning (1990:572).

20 § Institution som tilldelats statsbidrag är skyldig att för varje
redovisningsår inge verksamhetsberättelse till statens kulturråd före
den 1 oktober närmast efter redovisningsårets utgång.

21 § Upphör institution med verksamhet för vilken statsbidrag utgått
enligt denna förordning och har statsbidraget då icke helt förbrukats,
skall den del av bidraget som återstår återbetalas i den ordning och
inom tid som statens kulturråd bestämmer. Förordning (1975:212).

22 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas
av statens kulturråd. Förordning (1975:212).

23 § Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (1990:572).