Förordning (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper

SFS nr
1974:452
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1974-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:516
Upphävd
2013-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:1064

1 § Statsbidrag kan enligt denna förordning utgå till teater-, dans-
eller musikverksamhet som utövas av mindre ensemble eller fri grupp.
Bidrag utgår dock ej till sådan verksamhet inom teater-, dans- eller
musikområdet som bedrives av institution till vilken utgår statsbidrag
enligt förordningen (1974:451) om statsbidrag till vissa teater-,
dans- och musikinstitutioner. Förordning (1982:699).

2 § Statsbidragsgivningen skall främja en mångsidig verksamhet inom
teater-, dans- och musikområdena. Därvid skall särskilt beaktas
behovet av att komplettera den verksamhet som bedrivs av statliga och
statsunderstödda institutioner.

Bidragsgivningen bör särskilt inriktas mot sådana ensembler och
grupper, vilkas verksamhet kan bedömas vara av stort
konstnärligt eller kulturpolitiskt värde. Förordning (1982:699).

3 § Statsbidrag kan utgå till ensemble eller grupp som bedriver sin
verksamhet i yrkesmässiga former. Statsbidrag kan också utgå till
ensemble eller grupp som bedriver sin verksamhet i andra former,
om ensemblens eller gruppens framträdanden inför publik sker
under förhållanden som i mycket liknar dem som gäller för
verksamhet i yrkesmässiga former. Statsbidrag kan även lämnas till
arrangörer för engagemang av fria grupper. Förordning (1993:1064).

4 § Statsbidrag kan beviljas dels ensemble eller grupp som uppbär
bidrag från kommun, landstingskommun eller enskild organisation, dels
ensemble eller grupp vars verksamhet finansieras på annat sätt än
genom sådant bidrag.

5 § Statsbidrag kan utgå i form av årligt driftbidrag, bidrag till
särskilt angiven verksamhet och utrustningsbidrag.

Årligt driftbidrag får ej utgå med större andel av kostnaderna för
ensemblens eller gruppens verksamhet än som svarar mot vad som i
motsvarande hänseende utgår till institution som får bidrag enligt
förordningen (1974:451) om statsbidrag till vissa teater-, dans- och
musikinstitutioner. Förordning (1982:699).

6 § Fråga om statsbidrag prövas av statens kulturråd efter särskild
ansökan.

Till ansökan om statsbidrag skall fogas ekonomisk plan för den
verksamhet som ansökan avser enligt de närmare bestämmelser som
statens kulturråd meddelar.

7 § Som villkor för statsbidrag enligt denna förordning gäller att
den som får bidrag skall till Statens kulturråd

1. avge redovisning enligt bestämmelser som rådet meddelar,

2. snarast möjligt anmäla sådan väsentlig förändring av
verksamheten som rubbar de förutsättningar som ligger till grund
för den ekonomiska plan som avses i 6 § andra stycket,

3. återbetala erhållen, ej disponerad del av statsbidraget, om
ensemblen eller gruppen upplöses under den tid som statsbidraget
avser. Förordning (1993:1064).

8 § Har sådan anmälan gjorts som avses i 7 § 2, beslutar Statens
kulturråd i vad mån erhållet statsbidrag skall återbetalas.
Förordning (1993:1064).

9 § Mot beslut i ärende om utgivande av statsbidrag får talan ej
föras.

10 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning
meddelas av statens kulturråd. Förordning (1982:699).

Övergångsbestämmelser

1993:1064

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den
1 juli 1993.