Bevakningsföretagskungörelse (1974:462);

SFS nr
1974:462
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1974-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:149
Upphävd
1989-07-01

1 § I denna kungörelse avses med auktorisationsmyndighet den
länsstyrelse som enligt 5 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag
skall pröva frågan om auktorisation för ett bevakningsföretag, med
godkännandemyndighet den länsstyrelse som enligt 6 § nämnda lag skall
godkänna personal, föreståndare och styrelseledamöter i ett
bevakningsföretag samt med tillsynsmyndighet den länsstyrelse som
enligt 8 § samma lag skall utöva tillsyn över ett bevakningsföretag.
Förordning (1980:595).

2 § Ansökan om auktorisation skall göras skriftligen och innehålla
uppgifter om

1. sökandens namn, personnummer och hemvist samt, om sökanden är
juridisk person, motsvarande uppgifter beträffande styrelseledamöter
och suppleanter för dem samt verkställande direktör eller motsvarande
befattningshavare,

2. den av företaget utsedde föreståndarens namn, personnummer och
hemvist,

3. förteckning över i företaget anställd personal med angivande av om
personalen tidigare är godkänd och i så fall uppgift om
godkännandemyndighet

4. inom vilka län bevakningsföretaget skall utföra bevakningsuppgifter
och arten av bevakningsuppgifterna.

Till ansökan skall fogas de handlingar som sökanden vill åberopa för
att visa att företaget motsvarar de i 3 § lagen (1974:191) om
bevakningsföretag uppställda kraven.

3 § Auktorisationsmyndigheten skall sända avskrift av beslut om
auktorisation till rikspolisstyrelsen och till länsstyrelse i annat
län inom vilket företaget enligt uppgift kommer att utföra
bevakningsuppgifter.

4 § Skall fråga om auktorisation jämlikt 5 § tredje stycket lagen
(1974:191) om bevakningsföretag underställas regeringen skall
auktorisationsmyndigheten översända handlingarna i ärendet samt
rikspolisstyrelsens och eget yttrande till justitiedepartementet.
Förordning (1980:595).

5 § Bevakningsföretag skall till auktorisationsmyndigheten omedelbart
och sist inom en vecka anmäla när

1. ny föreståndare för verksamheten utses

2. företaget utvidgar sin verksamhet till annat län eller ändrar den
till att avse annan art av bevakningsuppgifter än som uppgivits i
ansökan om auktorisation,

3. företaget upphör med sin verksamhet.

I fall som avses i första stycket 2 äger 3 § motsvarande tillämpning.

6 § Ansökan om prövning enligt 4 § lagen (1974:191) om
bevakningsföretag skall göras skriftligen och innehålla uppgifter om
namn, personnummer och hemvist beträffande den som ansökan avser.

7 § För godkännandemyndighetens prövning med avseende på medborgerlig
pålitlighet skall uppgift som avses i 9 § personalkontrollkungörelsen
(1969:446) inhämtas. Därvid skall 7, 11-15 samt 22-24 §§ nämnda
kungörelse äga motsvarande tillämpning.

8 § Prövning av personal skall slutföras inom två veckor, om ej
särskilda skäl föranleder annat. Muntligt besked om utgången av
prövningen skall på begäran genast lämnas sökanden och den som
prövningen avser.

Godkännandemyndigheten skall, om den inte även är tillsynsmyndighet
för det berörda bevakningsföretaget, underrätta tillsynsmyndigheten
om utgången av prövning som avses i första stycket. Detsamma gäller,
om ett godkännande återkallas. Förordning (1980:595).

9 § Bevakningsföretag skall till godkännandemyndigheten omedelbart
och sist inom en vecka anmäla när

1. godkänd person lämnar sin anställning eller sitt uppdrag hos
företaget,

2. tidigare godkänd person anställes i företaget,

3. det står klart att person som efter ansökan av företaget godkänts
eller är föremål för prövning hos godkännandemyndigheten ej kommer att
påbörja anställning hos företaget.

Är godkännandemyndigheten inte tillsynsmyndighet, skall anmälan i de
hänseenden som anges i första stycket göras även till
tillsynsmyndigheten. Anmälan som avses i första stycket 3 behöver dock
inte göras i annat fall än när godkännande har meddelats. Förordning
(1980:595).

10 § Den redogörelse som avses i 9 § andra stycket lagen (1974:191)
om bevakningsföretag skall innehålla uppgifter om

1. företagets organisation och dess planläggning av sin verksamhet,

2. inom vilka län verksamheten har bedrivits samt arten och
omfattningen av verksamheten,

3. hur företaget anordnar utbildning för personalen,

4. hur många av företagets väktare som har ordningsvaktsförordnanden
samt arten av de uppdrag som har utförts av denna personal. Förordning
(1980:595).

11 § Tillsynsmyndigheten skall föra protokoll över företagna
inspektioner. Förordning (1980:595).

12 § Rikspolisstyrelsen meddelar efter samråd med berörda
arbetsmarknadsorganisationer och branschorganisationer närmare
föreskrifter om utbildningen av väktare samt om väktares uniform och
utrustning i övrigt. Styrelsen meddelar också de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1974:191) om
bevakningsföretag och denna förordning. Förordning (1980:595).