Kungörelse (1974:465) om tillämpning av lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden

SFS nr
1974:465
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1974-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:964
Upphävd
1988-01-01

1 § Tingsrätt skall när det behövs gå allmänheten till handa med
lämpliga anvisningar om vad rättssökande har att iakttaga för att ta
till vara sin rätt i tvist som kan prövas enligt lagen (1974:8) om
rättegången i tvistemål om mindre värden. Domstolen skall vid behov även
lämna rättssökande allmänna upplysningar om hur ansökan om stämning
eller yttrande över sådan ansökan bör avfattas och om för farandet i
övrigt i rättegången.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om högre rätt.

2 § Allmänna reklamationsnämnden är reklamationsorgan som avses i 2 §
lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden.

3 § I fråga om parts, ställföreträdares eller ombuds rätt till
ersättning för resa och uppehälle i samband med sammanträde i mål enligt
lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden äger
bestämmelserna om beräkning av ersättning av allmänna medel till vittne
motsvarande tillämpning. Förordning (1981:1058).

4 § Protokoll vid sammanträde enligt lagen (1974:8) om rättegången i
tvistemål om mindre värden skall innehålla behövliga uppgifter om
parternas ståndpunkter, de omständigheter de åberopar till stöd för sin
talan samt bevisning i målet. Med undantag för bestämmelserna i 6 kap.
4, 5 och 7 §§ rättegångsbalken tillämpas i övrigt vad som är föreskrivet
om protokoll vid allmän domstol.

5 § Avskrift av dom eller slutligt beslut i mål som avses i lagen
(1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden skall utan begäran
tillställas part genom rättens försorg. Har allmänna reklama
tionsnämnden avgivit utlåtande i saken skall sådan avskrift även till
ställas nämnden.

Första stycket gäller ej i fråga om slutligt beslut, om det är uppenbart
obehövligt att beslutet tillställes part.

Övergångsbestämmelser

1987:964

Regeringen föreskriver att förordningen (1974:465) om tillämpning av
lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden skall upphöra
att gälla vid utgången av år 1987.

Den upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande i fråga om mål som
handläggs enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre
värden.