Lag (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.

SFS nr
1974:525
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1974-06-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1218
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:806

1 § Staten, landsting och kommun erhåller ersättning från sjukför-
säkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för rådgivning
som lämnas i födelsekontrollerande syfte eller om abort eller
sterilisering. Lag (1993:1655).

2 § Ersättningen utges enligt grunder som regeringen fastställer.
Ersättningen omfattar även kostnaderna för preventivmedel som utlämnas i
samband med rådgivningen.

Ersättning enligt denna lag utges endast om rådgivning och i anslutning
därtill utlämnade preventivmedel tillhandahålls kostnadsfritt. Lag
(1984:687).

4 § Ersättning enligt denna lag för rådgivning och i
anslutning därtill utlämnade preventivmedel utges av
Försäkringskassan.

Om ersättning för resekostnader i samband med rådgivning enligt
denna lag finns föreskrifter i lagen (1991:419) om
resekostnadsersättning vid sjukresor. Lag (2004:806).

Övergångsbestämmelser

1991:422

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter skall
fortfarande gälla i fråga om ersättning för kostnader för resa som har
påbörjats före ikraftträdandet.

1993:1655

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före
ikraftträdandet.