Förordning (1974:555) med instruktion för kriminalvårdsverket

SFS nr
1974:555
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F1
Utfärdad
1974-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS1988:931
Upphävd
1988-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1988:92

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på
kriminalvårdsstyrelsen och, med undantag av 2, 3 och 16 och 18 §§
samt i övrigt på det sätt som följer av denna instruktion, på
kriminalvårdsregionernas kanslier, kriminalvårdsanstalterna och
skyddskonsulentorganisationen.

Chefskapet enligt verksstadgan utövas vid regionkansli av
kriminalvårdsdirektören, vid anstalt av styresmannen och i
skyddskonsulentdistrikt av skyddskonsulenten.

Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning utövas av styrelsen.

Befogenhet som enligt verksstadgan tillkommer myndighet utövas av
styrelsen. Sådan befogenhet får styrelsen överlämna till
kriminalvårdsdirektör, styresman eller skyddskonsulent, om annat ej
följer av vad som sägs i denna instruktion. Förordning (1977:1028).

2 § Bestämmelserna i denna instruktion om kriminalvårdsanstalterna
gäller i tillämpliga delar även de allmänna häktena och de arrestlokaler
som är anordnade i anslutning till dem.

Kriminalvårdsstyrelsen

Uppgifter

3 § Kriminalvårdsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden
om kriminalvård.

Styrelsen är chefsmyndighet för regionkanslierna,
kriminalvårdsanstalterna, de allmänna häktena och
skyddskonsulentorganisationen.

I administrativt hänseende är styrelsen chefsmyndighet även för
kriminalvårdsnämnden och övervakningsnämnderna. För dessa nämnder gäller
i övrigt särskilda bestämmelser. Förordning (1983:254).

3 a § Kriminalvårdsstyrelsen får, när enhetlighet behövs, meddela
föreskrifter om

1. de ekonimiadministrativa och personaladministrativa rutinerna inom
kriminalvården,

2. den produktionsinriktade verksamheten vid kriminalvårdsantalterna och
de allmänna häktena,

3. bevakning och säkerhet vid kriminalvårdsanstalterna och de allmänna
häktena samt

4. säkerheten i samband med automatisk databehandling inom
kriminalvårdsverket. Förordning (1985:772). 4 § Inom sitt
verksamhetsområde företräder styrelsen staten såväl vid som utom
domstol.

5 § Styrelsen skall varje år före den 1 december avge berättelse till
regeringen om sin verksamhet under det senaste budgetåret. Förordning
(1982:995).

Organisation

6 § Ledamöter av styrelsen är en generaldirektör, som är styrelsens
ordförande, och minst sex andra ledamöter som regeringen utser särskilt.
Förordning (1987:1348).

För var och en av de särskilt utsedda ledamöterna finns en personlig
suppleant, som utses av regeringen. Förordning (1975:1283).

7 § Generaldirektören är chef för styrelsen.

Inom styrelsen finns en tillsynsbyrå, en rättsvårds- och registerbyrå,
en produktionsbyrå, en ekonomibyrå, en personalbyrå, en fastighets- och
inköpsbyrå, en administrativ utvecklingsbyrå, en utbildnings- och
informationsbyrå, en planerings- och samordningsenhet samt en juridisk
sektion.

Varje byrå förestås av en byråchef. Planerings- och samordningsenheten
förestås av en planeringschef. Förordning (1988:92).

8 § Hos styrelsen är i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel får styrelsen anlita experter och
sakkunniga.

Ärendenas handläggning

9 § I plenum, som består av styrelsens samtliga ledamöter, avgöres

1. viktigare författningsfrågor, 2. viktigare frågor om kriminalvårdens
inriktning, planläggning och allmänna uppbyggnad,

3. frågor av särskild vikt om organisation, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter,

4. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra
frågor av större ekonomisk betydelse,

5. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 20,

6. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning
eller läkarundersökning,

7. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,

8. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till plenum.

Beslut i frågor som avses i 20 § andra stycket eller 20 a § första eller
andra stycket lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt och som inte
har fattats i plenum skall anmälan där så snart det lämpligen kan ske.
Förordning (1980:934).

10 § I pleniärenden är styrelsen beslutför när ordföranden och minst
halva antalet övriga ledamöter är närvarande. När ärende av större vikt
handlägges, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Är pleniärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för
behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan ordföranden
och minst halva antalet övriga ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen
avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den
föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt
detta stycke, skall anmälas vid nästa plenum. Förordning (1986:872).

11 § Ärende, som icke skall avgöras i plenum, avgöres av
generaldirektören ensam.

12 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan
tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av ärenden
som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
generaldirektören.

13 § När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den
av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst
ärende eller viss grupp av ärenden.

14 § Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes
ställföreträdare, fullgöres generaldirektörens åligganden av den
tjänsteman hos styrelsen som generaldirektören bestämmer.

15 § I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt,
som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas
åtgärd, som rubbar eller ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter
eller tillämpade grunder.

Bestämmelserna i första stycket gäller även vid ledighet på
generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.
Förordning (1975:1283).

16 § Ärende avgörs efter föredragning som ankommer på chefen för den
byrå eller enhet dit ärendet hör eller på särskild förordnad
föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att
ärende som handläggs enligt 12 § avgöres utan föredragning.

Generaldirektören får själv övertaga beredning och föredragning av
ärende.

Chef för byrå eller enhet får närvara, när ärende som hör till byrån
eller enheten föredrages av annan. Förordning (1988:92).

17 § har upphävts genom förordning (1986:872).

18 § Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så
brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får generaldirektören
utan föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan olägenhet.

19 § Generaldirektören, chef för byrå eller enhet eller, efter beslut av
generaldirektören, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning
eller yttrande i ärende hos styrelsen. Förordning (1988:92).

Kriminalvårdsregionerna

20 § Om fördelning av lokalanstalter, allmänna häkten och
skyddskonsulentdistrikt på kriminalvårdsregioner gäller särskilda
bestämmelser.

21 § I kriminalvårdsregion finns en kriminalvårdsdirektör.
Ställföreträdare för kriminalvårdsdirektören utses av
kriminalvårdsstyrelsen.

Vid regionkansli är anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt
annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

22 § Kriminalvårdsdirektör skall under kriminalvårdsstyrelsen leda och
ansvara för verksamheten vid de lokalanstalter och allmänna häkten samt
i de skyddskonsulentdistrikt som hör till kriminalvårdsregionen.

Kriminalvårdsanstalterna

23 § Vid kriminalvårdsanstalt är anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

24 § Styresman vid riksanstalt skall under kriminalvårdsstyrelsen leda
och ansvara för verksamheten vid anstalten.

För verksamheten vid lokalanstalt ansvarar styresmannen under
kriminalvårdsdirektören.

25 § Tjänsteman är skyldig att på kallelse infinna sig till överläggning
hos kriminalvårdsstyrelsen och att tjänstgöra hos denna.

Tjänsteman är även skyldig att tjänstgöra som föredragande hos den
övervakningsnämnd, till vars verksamhetsområde anstalten hör, samt att
på kallelse infinna sig hos denna och hos kriminalvårdsnämnden för att
lämna upplysningar. Förordning (1981:238).

26 § Tjänsteman är skyldig att under tjänsteutövning vara iförd
tjänstedräkt i den utsträckning kriminalvårdsstyrelsen föreskriver.

Skyddskonsulentorganisationen

30 § Bestämmelserna i 25 § äger motsvarande tillämpning i fråga om
tjänsteman i skyddskonsulentdistrikt.

Arbetstidens förläggning

31 § Förläggningen av arbetstiden för annan personal vid
kriminalvårdsanstalter än kontorspersonal bestämmes av
kriminalvårdsstyrelsen, om regeringen ej meddelat särskilda föreskrifter
därom. Förordning (1975:1283).

Tjänstetillsättning

32 § Generaldirektören förordnas av regeringen för sex år. Styrelsens
övriga ledamöter förordnas för högst tre år.

Tjänster som planeringschef, byråchef och kriminalvårdsdirektör samt
tjänsten som anstaltsdirektör vid kriminalvårdsanstalten Kumla tillsätts
av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Tjänster som
överläkare tillsätts av regeringen efter förslag av
kriminalvårdsstyrelsen. Förslaget avges efter socialstyrelsens hörande.

Andra tjänster tillsätts av kriminalvårdsstyrelsen.

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelar
regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.
Förordning (1988:92).

33 § Bestämmelsen i 4 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om
offentlig anställning att en tjänst som en myndighet tillsätter skall
ledigförklaras behöver inte tillämpas i fråga om tjänster som assistent
inom kriminalvården som genom kollektivavtal har ändrats från att ingå i
befordringsgång 16 D till tjänst i variabel lönegrad. Förordning
(1985:772).

Besvär

34 § Talan mot beslut av kriminalvårdsdirektör, styresman eller
skyddskonsulent föres hos styrelsen genom besvär, om annat ej är
föreskrivet.

I fråga om sådant beslut om eller förslag till tjänstetillsättning eller
sådant beslut att icke tillsätta tjänst som tillkännages genom anslag
räknas besvärstid från den dag då anslaget skedde hos den myndighet som
meddelat beslutet eller avgivit förslaget. Detsamma gäller beslut om
långtidsvikariat som tillsättes i samma ordning som tjänsten.

Övriga bestämmelser

35 § har upphävts genom förordning (1980:934).

36 § Tjänsteman får icke utan kriminalvårdsstyrelsens tillstånd vara
leverantör till kriminalvårdsanstalt, allmänt häkte, frivårdshotell
eller inackorderingshem eller inlåta sig i handel eller byte med intagen
eller någon som står under övervakning.

Tjänsteman får ej av intagen eller någon som står under övervakning
mottaga annan gåva än sådan som saknar egentligt ekonomiskt värde eller
betinga sig eller mottaga vederlag i någon form.

Intagen eller någon som står under övervakning får icke användas för
arbete åt tjänsteman.

37 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning gäller även tjänst som kriminalvårdsdirektör. Förordning
(1977:1028).

38 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av kriminalvårdsstyrelsen utom vad gäller
generaldirektören och dennes ställföreträdare. Förordning (1977:1028).

Övergångsbestämmelser

1979:705

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980. Äldre bestämmelser
om ungdomsfängelsenämnden gäller fortfarande intill dess nämndens
uppgifter från och med den dag regeringen bestämmer i stället skall
handläggas av kriminalvårdsnämnden.