Lag (1974:585) om skyldighet att tillhandahålla riksdagens revisorer vissa handlingar m.m.;

SFS nr
1974:585
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA5
Utfärdad
1974-05-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:1022
Upphävd
2003-07-01

1 § Statlig myndighet skall på begäran tillhandahålla riksdagens
revisorer de allmänna handlingar, uppgifter och yttranden som
revisorerna anser sig behöva för sin granskning. I fråga om handling
eller uppgift som enligt vad därom är föreskrivet skall hållas hemlig
kan dock myndigheten, om den finner särskilda skäl föreligga, hänskjuta
begäran från revisorerna till regeringens avgörande.

2 § Kommun som har tagit emot statsmedel som bistånd till viss
verksamhet skall på begäran tillhandahålla riksdagens revisorer de
allmänna handlingar, uppgifter och yttranden som revisorerna anser sig
behöva för granskning av verksamheten. I fråga om handling eller uppgift
som enligt vad därom är föreskrivet skall hållas hemlig äger 1 § andra
punkten motsvarande tillämpning.

3 § Har annan än som avses i 2 § tagit emot statsmedel som bistånd till
viss verksamhet, skall den som har tagit emot medlen på begäran
tillhandahålla riksdagens revisorer de handlingar, uppgifter och
yttranden som behövs för granskning av verksamheten. Revisorerna kan vid
vite förelägga den som har tagit emot medlen att fullgöra sin
skyldighet.

Första stycket äger ej tillämpning på utländsk institution eller
sammanslutning som tagit emot bistånd för internationellt ändamål.