Kungörelse (1974:6) om ikraftträdande av en överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar

SFS nr
1974:6
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1974-01-09

Kungl. Maj:t ger till känna att en mellan Sverige, Danmark, Finland och
Norge den 18 december 1973 träffad överenskommelse om samordning av
pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar träder i kraft den 1
februari 1974.