Lag (1974:610) om inrikes vägtransport

SFS nr
1974:610
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1974-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:354

Lagens tillämpningsområde m.m.

1 § Denna lag är tillämplig på avtal om godsbefordran med fordon på
väg mellan eller inom orter i Sverige, om avtalet avser befordran mot
vederlag.

Om avtal som är underkastat konventionen om fraktavtalet vid
internationell godsbefordran på väg (CMR) gäller särskilda bestämmelser.

2 § Lagen ska inte tillämpas på brevbefordran,
begravningstransporter eller befordran av flyttsaker.

Lagen ska inte heller tillämpas på sådan befordran på väg som
omfattas av lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik
eller som en järnväg i annat fall utför inom Sverige till
fullgörande av avtal om befordran av gods på järnväg.
Lag (2015:341).

3 § Med fordon förstås i denna lag varje slag av fordon som användes
för godsbefordran på väg.

4 § Fraktas fordonet med pålastat gods under del av befordringen med
fartyg, järnväg eller luftfartyg, är denna lag tillämplig på
befordringen i dess helhet, förutsatt att godset under befordringen ej
lossas från fordonet av annan anledning än att det varit omöjligt att
fullgöra avtalet på överenskommet sätt.

Visas att förlust, minskning, skada eller dröjsmål, som uppkommit under
befordringen med det andra transportmedlet, icke beror av
vägfraktföraren men härrör av händelse som kunnat inträffa endast under
och på grund av befordringen med detta transportmedel, skall dock
vägfraktförarens ansvarighet bestämmas enligt de lagregler som gäller
för befordran med det andra transportmedlet, om dessa regler ej kan
åsidosättas genom avtal som inskränker fraktförarens ansvarighet. Saknas
sådana lagregler, skall vägfraktförarens ansvarighet bestämmas enligt
denna lag.

5 § Bestämmelserna i denna lag får ej åsidosättas genom avtal till
nackdel för avsändare eller mottagare, om ej godsets eller befordringens
ovanliga art eller andra särskilda omständigheter gör det skäligt.

Personer för vilka fraktföraren ansvarar

6 § För vad någon av fraktförarens anställda eller annan, som han
anlitar för befordringen, företager eller underlåter i tjänsten eller
för uppdragets fullgörande är fraktföraren ansvarig som om handlingen
eller underlåtenheten varit hans egen.

Bekräftande och fullgörande av fraktavtal

Fraktsedel

7 § Fraktsedel skall upprättas, om avsändaren eller fraktföraren begär
det och användandet av fraktsedel ej medför beaktansvärd olägenhet för
motparten eller strider mot vedertaget bruk vid det slag av befordran
som är i fråga.

Skall godset lastas på skilda fordon eller är fråga om olika slag av
gods eller skilda partier och skall befordringen ske med användande av
fraktsedel, kan såväl avsändaren som fraktföraren fordra att särskild
fraktsedel upprättas för varje fordonslast, godsslag eller parti.

8 § Fraktsedel upprättas i flera exemplar, om avsändaren eller
fraktföraren begär det.

Fraktsedel underskrives av fraktföraren. Underskriften kan vara tryckt
eller ersättas med stämpel.

Fraktsedel skall överlämnas till avsändaren i samband med att godset
mottages till befordran.

9 § Fraktsedel skall innehålla uppgift om

a) avsändarens namn och adress,

b) fraktförarens namn och adress,

c) ort och dag för fraktförarens mottagande av godset till befordran
samt bestämmelseorten,

d) mottagarens namn och adress,

e) antalet kollin samt deras särskilda märken och nummer eller däremot
svarande godsbeskrivning,

f) i fråga om gods av farlig beskaffenhet dess allmänt vedertagna
benämning och, när så kräves, de försiktighetsmått som skall
vidtagas.

10 § På begäran av avsändaren eller fraktföraren skall, utöver vad som
gäller enligt 9 §, i fraktsedel intagas uppgift om

a) ort och dag för upprättandet,

b) gängse benämning på godsets art och förpackningssättet,

c) godsets bruttovikt eller annat uttryck för dess mängd,

d) kostnader hänförliga till befordringen, såsom frakt, tilläggs
avgifter, tullavgifter och andra kostnader som uppkommer under tiden
från avtalets ingående till dess godset utlämnas,

e) anvisningar som behövs för att tull- och andra offentliga
föreskrifter skall kunna fullgöras,

f) förbud mot omlastning,

g) kostnader som avsändaren åtager sig att betala,

h) beloppet av efterkrav som skall uppbäras när godset utlämnas,

i) enligt 33 § uppgivet värde av godset samt belopp vilket motsvarar i
36 § angivet särskilt intresse av riktigt utlämnande,

j) avsändarens anvisningar till fraktföraren om försäkring av godset,

k) avtalad tid inom vilken befordringen skall vara fullgjord,

l) förteckning över handlingar som överlämnats till fraktföraren.

I fraktsedeln får intagas de ytterligare uppgifter som parterna anser
påkallade.

11 § Avsändaren svarar för kostnad och skada som tillskyndas
fraktföraren till följd av att uppgift som avsändaren lämnar i frakt
sedel eller för att intagas i denna är oriktig eller ofullständig.

Fraktförarens undersökningsskyldighet

12 § Har uppgifter om antalet kollin samt deras märken och nummer
lämnats i fraktsedel, åligger det fraktföraren att när han mottager
godset till befordran undersöka riktigheten av dessa uppgifter. Kan
han ej med skäliga medel göra detta eller menar han att lämnad uppgift
är oriktig, skall han anteckna förbehåll härom på fraktsedeln med
angivande av grunden för förbehållet.

Fraktföraren skall undersöka godsets och förpackningens synliga
tillstånd när han mottager godset och, om han önskar göra förbehåll
häremot, ange förbehållet jämte grunden för detta i fraktsedeln. Sker
befordran utan fraktsedel, skall fraktföraren i den utsträckning
omständigheterna ej föranleder annat undersöka godsets och
förpackningens synliga tillstånd samt i samband med att godset
mottages till befordran underrätta avsändaren om de förbehåll han
finner sig böra göra.

Har avsändaren uttryckligen godkänt förbehåll enligt första eller
andra stycket genom anteckning på fraktsedeln eller, när fraktsedel ej
upprättas, genom annan förklaring, är förbehållet bindande för honom.

Avsändaren kan fordra att fraktföraren undersöker godsets bruttovikt
eller på annat sätt uttryckta mängd samt vad kollina innehåller.
Fraktföraren har rätt till ersättning för kostnaden för sådan under
sökning. Om fraktsedel upprättas, skall resultatet av undersökningen
antecknas på denna.

Fraktsedels bevisverkan m.m.

13 § De i fraktsedeln angivna avtalsvillkoren skall antagas återge
fraktavtalets innehåll, om ej annat visas. Fraktsedeln skall gälla som
bevis om fraktförarens mottagande av godset, om det ej visas att
fraktsedelns uppgifter härom är oriktiga.

Har fraktsedel upprättats och har fraktföraren icke antecknat förbehåll
på fraktsedeln och angivit grunden för förbehållet skall, om ej annat
visas, godset och dess förpackning antagas ha varit i gott synligt
tillstånd, när fraktföraren mottog godset till befordran, och antalet
kollin jämte deras märken och nummer antagas ha överensstämt med
uppgifterna i fraktsedeln. Är fraktföraren i fall som avses i 12 § andra
stycket andra punkten skyldig att undersöka godsets och förpackningens
tillstånd, skall, om fraktföraren ej enligt vad där föreskrives gjort
förbehåll, godset och förpackningen antagas ha varit i gott synligt
tillstånd i de avseenden undersökningsplikten omfattat, såvida ej annat
visas.

Bristfällig förpackning

14 § Är godset bristfälligt förpackat och uppkommer till följd därav
skada på person, fordon, utrustning eller annat gods eller uppstår
annan kostnad, svarar avsändaren mot fraktföraren för skadan eller
kostnaden. Vad nu sagts gäller dock ej, om bristfälligheten var synlig
eller känd för fraktföraren, när han mottog godset till befordran, och
han underlät att göra förbehåll om bristfälligheten.

Farligt gods

15 § Överlämnar avsändaren till fraktföraren gods av farlig
beskaffenhet, skall han noga underrätta fraktföraren om vari faran
består och, när så kräves, om de försiktighetsmått som skall vidtagas.
Har sådan underrättelse ej intagits i fraktsedel, ankommer det på
avsändaren eller mottagaren att på annat sätt visa att fraktföraren
kände till den särskilda arten av den fara som var förbunden med
befordringen av godset.

Gods av farlig beskaffenhet, om vars farlighet fraktföraren icke
erhållit kännedom enligt första stycket, får han, utan skyldighet att
lämna ersättning, lossa eller, om det ej skäligen kan antagas att faran
kan avvärjas genom mindre ingripande åtgärd, förstöra eller
oskadliggöra. Avsändaren är skyldig att ersätta fraktföraren kostnad och
skada som uppkommer till följd av godsets avlämnande eller befordran.

Handlingar som skall ställas till fraktförarens förfogande

16 § Avsändaren skall ställa de handlingar till fraktförarens
förfogande och lämna honom de upplysningar som behövs till uppfyllande
av tullbestämmelser och andra offentliga föreskrifter, som skall
iakttagas innan godset utlämnas till mottagaren.

Avsändaren är ansvarig mot fraktföraren för skada som uppkommit till
följd av att sådan handling eller upplysning som avses i första
stycket saknas eller är ofullständig eller oriktig, dock ej om fel
eller försummelse ligger fraktföraren till last. Fraktföraren är ej
skyldig att undersöka om handlingarna och upplysningarna är riktiga
eller fullständiga.

Går handling som överlämnats till fraktföraren förlorad eller användes
den oriktigt, svarar fraktföraren för därav uppkommande skada, om han
ej förmår visa, att förlusten eller den oriktiga användningen icke
beror av fel eller försummelse från hans sida. Ersättningen får dock
ej överstiga vad som skulle ha utgått om godset gått förlorat.

Förfoganderätt över godset under befordringen

17 § Under befordringen får avsändaren förfoga över godset genom att
begära av fraktföraren att befordringen avbrytes, att bestämmelseorten
ändras eller att godset utlämnas till annan mottagare än den som
tidigare angivits eller genom annan liknande anvisning.

Avsändarens rätt att förfoga över godset upphör, när mottagaren gör
gällande rätt som tillkommer honom enligt 20 § första stycket. Sedan
avsändarens förfoganderätt upphört, skall fraktföraren rätta sig efter
mottagarens anvisningar.

18 § Lämnar avsändaren med stöd av sin rätt att förfoga över godset
anvisning till fraktföraren, skall han ersätta denne för kostnad och
skada som uppkommer till följd av anvisningens utförande.

Fraktföraren är icke skyldig att efterkomma anvisning som ej kan
utföras, när den når den som skulle ha följt anvisningen, eller vars
utförande skulle medföra hinder för den normala utövningen av
fraktförarens verksamhet eller skada för avsändare eller mottagare av
annan sändning. Fraktföraren skall omedelbart underrätta avsändaren om
att han ej kan efterkomma sådan anvisning. Anvisning som skulle leda
till att sändning delas är fraktföraren ej heller skyldig att
efterkomma.

19 § Underlåter fraktföraren att efterkomma anvisning, som han enligt
17 och 18 §§ har att ställa sig till efterrättelse, är han ansvarig
för skada som uppkommer därigenom. Ersättningen får dock ej överstiga
vad som skulle ha utgått om godset gått förlorat.

Godsets utlämnande

20 § Sedan godset kommit fram till bestämmelseorten är mottagaren
berättigad att begära att fraktföraren mot kvitto utlämnar godset.
Utrönes det att godset gått förlorat eller har det ej kommit fram vid
utgången av den tid som avses i 27 § andra stycket, får mottagaren i
eget namn göra gällande de rättigheter som följer av fraktavtalet.

Mottagare som begär att få godset utlämnat har också rätt att erhålla
sådant fraktsedelsexemplar som upprättats för att överlämnas till
honom.

Mottagare som gör gällande sin rätt enligt första stycket är skyldig
att betala det belopp som fraktföraren är berättigad att uppbära
enligt fraktavtalet. Uppstår tvist om vad mottagaren skall betala, är
fraktföraren icke skyldig att lämna ut godset utan att mottagaren
ställer säkerhet.

21 § Utlämnas godset till mottagaren utan att sådant efterkrav uttages
som fraktföraren skulle ha uppburit enligt fraktavtalet, är
fraktföraren skyldig att ersätta avsändarens skada intill efterkravets
belopp. Vad fraktföraren sålunda erlagt får han söka åter av
mottagaren.

Hinder för befordringens utförande

22 § Visar det sig före godsets ankomst till bestämmelseorten att det
är omöjligt att fullgöra fraktavtalet på det sätt som överenskommits,
skall fraktföraren inhämta anvisning från avsändaren.

Medger omständigheterna att befordringen utföres på annat sätt än
som överenskommits och har fraktföraren ej inom skälig tid kunnat
erhålla anvisning enligt första stycket, åligger det honom att vidtaga
de åtgärder som synes honom bäst tillgodose avsändarens intresse.

Hinder för utlämnande

23 § Föreligger efter godsets ankomst till bestämmelseorten hinder för
dess utlämnande, skall fraktföraren inhämta anvisning från av
sändaren.

Mottagaren får, trots att han vägrat mottaga godset, kräva dess
utlämnande så länge fraktföraren ej erhållit annan anvisning från av
sändaren.

Av anvisning föranledda kostnader

24 § Fraktföraren har rätt till ersättning för kostnad som han haft
för att inhämta eller utföra anvisning som avses i 22 eller 23 §. Rätt
till ersättning föreligger dock ej om kostnaden beror av fel eller
försummelse från fraktförarens sida.

Fraktförarens skyldighet att taga vård om godset

25 § Visar det sig före godsets ankomst till bestämmelseorten vara
omöjligt att utföra befordringen eller föreligger efter godsets
ankomst dit hinder för dess utlämnande, får fraktföraren, om han ej
genast kunnat erhålla anvisning som han rimligen varit skyldig att
efterkomma, lossa godset för avsändarens räkning. Befordringen skall
därefter anses avslutad, men fraktföraren är skyldig att förvara
godset åt avsändaren. Han får dock anförtro godset åt tredje man och
ansvarar i sådant fall för att denne väljes med tillbörlig omsorg.
Godset kan alltjämt hållas inne till säkerhet för de belopp som frakt
föraren är berättigad till enligt fraktavtalet och de övriga belopp
som kan krävas ersatta.

26 § Fraktföraren får sälja godset utan att invänta anvisning som
avses i 22 eller 23 §, om godset är utsatt för snar förstörelse eller
dess tillstånd eljest ger anledning därtill eller kostnaden för dess
förvaring icke står i rimligt förhållande till dess värde.
Fraktföraren får även sälja godset, om han ej inom skälig tid erhållit
annan anvisning som han rimligen kan anses skyldig att efterkomma.

Försäljning skall ske på offentlig auktion eller, om sådan ej
lämpligen kan äga rum, på annat betryggande sätt. Om det är möjligt
skall fraktföraren i god tid underrätta avsändaren om tid och plats
för försäljningen.

Blir godset sålt, skall köpeskillingen efter avdrag av de kostnader som
åvilar godset och kostnaden för försäljningen tillställas avsändaren.
Överstiger dessa kostnader köpeskillingen, har fraktföraren rätt till
ersättning för bristen.

Fraktförarens ansvarighet

Förutsättningarna för ansvarighet

27 § Fraktföraren är ansvarig om gods går förlorat, minskas eller
skadas sedan det mottagits till befordran men innan det utlämnas.
Fraktföraren är även ansvarig för skada som uppkommer till följd av
dröjsmål med godsets utlämnande.

Dröjsmål med godsets utlämnande föreligger när godset icke utlämnas
inom avtalad tid. Om särskild tid ej avtalats, föreligger dröjsmål när
den verkliga befordringstiden överskrider vad som med hänsyn till
omständigheterna skäligen bör medges en omsorgsfull fraktförare. I
fråga om dellast skall därvid särskilt beaktas den tid som kräves för
att i sedvanlig ordning samla full last.

28 § Fraktföraren är fri från ansvarighet enligt 27 §, om han visar
att förlust, minskning, skada eller dröjsmål orsakats antingen av fel
eller försummelse av den berättigade eller av sådan anvisning av
denne, som icke föranletts av fel eller försummelse från fraktförarens
sida, eller av godsets bristfälliga beskaffenhet eller av förhållande
som fraktföraren ej kunnat undvika och vars följder han ej kunnat
förebygga.

Fraktföraren får ej till befrielse från ansvarighet åberopa vare sig
bristfällighet hos det för befordringen använda fordonet eller fel
eller försummelse av den, av vilken han kan ha hyrt fordonet, eller av
dennes folk.

29 § Fraktföraren är vidare fri från ansvarighet enligt 27 §, om
förlust, minskning eller skada härrör av den särskilda risk som är
förbunden med ett eller flera av följande förhållanden:

a) befordran med öppet fordon utan presenning, när avsändaren har
godkänt detta transportsätt,

b) felande eller bristfällig förpackning av gods, som på grund av sin
beskaffenhet är utsatt för svinn eller skada, när det ej är förpackat
eller är bristfälligt förpackat,

c) handhavande, lastning, stuvning eller lossning av godset som
ombesörjts av avsändaren eller mottagaren eller av person som handlar
för avsändarens eller mottagarens räkning,

d) sådan beskaffenhet hos visst slag av gods som medför att godset är
särskilt utsatt för fara att gå förlorat, minskas eller skadas, såsom
genom bräckning, rost, inre självförstöring, uttorkning, läckage,
normalt svinn eller angrepp av skadeinsekter eller gnagare,

e) ofullständig eller felaktig märkning eller numrering av godset,

f) befordran av levande djur.

Visar fraktföraren att förlusten, minskningen eller skadan med hänsyn
till föreliggande omständigheter kan härröra av risk som avses i
första stycket, skall den antagas härröra därav, om det icke visas att
den ej är att tillskriva sådan risk. Antagande som nu sagts får dock
ej göras i fall som avses i första stycket a), när fråga är om
onormalt stor minskning eller förlust av hela kollin.

Sker befordringen med fordon som är utrustat med särskild anordning
för att skydda godset mot värme, kyla, temperaturväxlingar eller
luftens fuktighet, får fraktföraren till befrielse från ansvarighet
åberopa bestämmelsen i första stycket d) endast om han visar att alla
åtgärder blivit vidtagna, som med hänsyn till omständigheterna åvilat
honom i fråga om val, underhåll och användning av anordningen, och att
han följt de särskilda anvisningar som kan ha meddelats honom.

Fraktföraren får till befrielse från ansvarighet åberopa vad som
föreskrives i första stycket f) endast om han visar att alla åtgärder
blivit vidtagna, som med hänsyn till omständigheterna normalt åvilar
honom, och att han följt de särskilda anvisningar som kan ha meddelats
honom.

30 § Är fraktföraren enligt 28 eller 29 § ej ansvarig för viss
omständighet som medverkat till förlusten, minskningen, skadan eller
dröjsmålet, svarar han endast i den utsträckning som omständighet, för
vilken han är ansvarig, har medverkat till förlusten, minskningen,
skadan eller dröjsmålet.

Förlorat gods

31 § Har gods icke utlämnats inom 30 dagar efter utgången av avtalad
tid eller, om särskild tid ej avtalats, inom 60 dagar från det godset
mottogs till befordran, får den som har rätt att få ut godset begära
ersättning som om godset gått förlorat.

Den som är berättigad till ersättning för förlorat gods får, när han
mottager sådan gottgörelse, skriftligen begära att omedelbart bli
underrättad i händelse godset skulle komma till rätta. Fraktföraren
skall skriftligen bekräfta att sådan begäran framställts.

Den som begärt underrättelse enligt andra stycket får inom 30 dagar
från det han mottagit sådan underrättelse kräva, att godset utlämnas
till honom mot att han dels erlägger de belopp som fraktföraren har
att fordra enligt fraktavtalet, dels återbetalar den gottgörelse som
han uppburit med avdrag av de kostnader som inräknats däri. Han
behåller dock sin rätt till ersättning för dröjsmål med utlämnandet.

Framställes ej begäran som avses i andra stycket eller kräves ej,
såsom i tredje stycket sägs, inom där angiven tid att godset utlämnas,
får fraktföraren förfoga över godset med de inskränkningar som kan
följa av tredje mans rätt.

Ersättningens storlek vid förlust eller minskning av gods

32 § Ersättning för förlust eller minskning av gods skall beräknas
efter godsets värde på den ort och vid den tid godset mottogs till
befordran. Värdet bestämmes efter börspriset eller, om sådant saknas,
marknadspriset. Finnes ej heller sådant pris, beräknas värdet efter
det gängse värdet av gods av samma slag och beskaffenhet.

Fraktförarens ansvarighet enligt första stycket är begränsad till 150
kronor per kilo av det förlorade eller felande godsets bruttovikt.

Utöver vad nu sagts skall ersättning utgå för frakt och andra utlägg i
samband med befordringen. Utläggen skall ersättas till fullo om godset
gått förlorat och i övrigt till en mot minskningen svarande del.
Lag (1985:177).

33 § Har avsändaren i fraktsedel uppgivit ett högre värde på godset än
som motsvarar det i 32 § andra stycket angivna beloppet och erlagt den
tilläggsavgift som fraktföraren begärt, gäller i stället för detta
belopp det värde som angivits i fraktsedeln.

Ersättningens storlek när gods skadats

34 § Har godset skadats, är fraktföraren skyldig att ersätta
värdeminskningen, beräknad efter värdet av godset jämte frakt och
andra utlägg i samband med befordringen enligt 32 § första och tredje
styckena.

Ersättning enligt första stycket får ej överstiga vad som skulle ha
utgått om sändningen förlorats eller, när endast en del av sändningen
minskat i värde till följd av skadan, denna del gått förlorad.

Ersättning vid dröjsmål

35 § Fraktförarens ansvarighet för skada till följd av dröjsmål med
godsets utlämnande är begränsad till fraktens belopp.

Särskilt leveransintresse

36 § Har avsändaren i fraktsedel uppgivit det belopp, som han anser
motsvara ett med ett riktigt utlämnande förbundet intresse i händelse
godset förloras, minskas eller skadas eller avtalad tid för
utlämnandet överskrides, och erlagt den tilläggsavgift fraktföraren
begärt, utgår utöver vad som följer av 32-35 §§ ersättning intill det
uppgivna beloppet för den ytterligare skada som visas ha uppkommit.

Ersättningsanspråk på annan grund än avtal

37 § De bestämmelser i denna lag som utesluter fraktförarens
ansvarighet eller som anger eller begränsar ersättningens storlek
tillämpas i fråga om varje talan om ersättning för förlust, minskning,
skada eller dröjsmål som riktas mot fraktföraren eller mot någon som
fraktföraren svarar för enligt 6 §, även om sådan talan icke grundas
på fraktavtalet.

Uppsåt eller grov vårdslöshet

38 § Har fraktföraren uppsåtligen eller av grov vårdslöshet orsakat
skada, får han ej åberopa de bestämmelser ovan i denna lag som
utesluter eller begränsar hans ansvarighet eller som innebär över
flyttning av bevisskyldigheten.

Första stycket äger motsvarande tillämpning när någon för vilken
fraktföraren svarar enligt 6 § uppsåtligen eller av grov vårdslöshet
orsakat skada. I sådant fall är den för vilken fraktföraren svarar ej
heller beträffande sin personliga ansvarighet berättigad att åberopa
de i första stycket angivna bestämmelserna.

Jämkning av skadestånd

39 § Har avsändare eller, såvitt angår befordran av tillfällig art,
fraktförare ådragit sig skadeståndsskyldighet enligt denna lag, kan
skadeståndet jämkas efter vad som föreskrives i 6 kap. 2 §
skadeståndslagen (1972:207). Lag (1975:409).

Reklamation, preskription och laga domstol

40 § Den som vill begära ersättning av fraktföraren för att gods
minskats eller skadats eller för dröjsmål med dess utlämnande skall
utan oskäligt uppehåll ge fraktföraren meddelande därom. Försummas det
är hans talerätt förlorad, om ej uppsåt eller grov vårdslöshet ligger
fraktföraren eller någon, för vilken denne svarar enligt 6 §, till
last.

41 § Talan rörande befordran som avses i denna lag skall väckas inom
ett år eller, om talan grundas på uppsåt eller grov vårdslöshet, inom
tre år.

Tiden skall räknas

a) vid minskning, skada eller dröjsmål från dagen då godset utlämnades
till mottagaren,

b) vid förlust från trettionde dagen efter utgången av avtalad tid för
utlämnandet eller, när särskild tid härför ej avtalats, från sextionde
dagen efter det fraktföraren mottog godset till befordran,

c) i annat fall än nu nämnts från utgången av en tid av tre månader
från det fraktavtalet slöts.

Har tiden för talan försuttits, får fordran ej heller göras gällande
på annat sätt, såsom genom genkäromål eller yrkande om kvittning.

42 § Talan mot fraktförare, avsändare eller mottagare rörande
befordran som avses i denna lag kan väckas, utom vid domstol som
enligt rättegångsbalken är behörig att upptaga tvisten, vid domstolen
i den ort där godset mottogs till befordran eller vid domstolen i
bestämmelseorten.

Befordran som utföres av flera fraktförare efter varandra

43 § Utföres befordran av flera fraktförare efter varandra på grund av
ett och samma fraktavtal, är envar av dem ansvarig för befordringen i
dess helhet, om ett exemplar av fraktsedeln åtföljer godset. Varje
fraktförare efter den förste inträder genom att taga emot godset och
fraktsedeln som part i fraktavtalet på de villkor som anges i
fraktsedeln.

44 § Talan om ansvarighet för förlust, minskning, skada eller dröjsmål
får, utom när fråga är om genkäromål eller yrkande om kvittning i
rättegång angående fordran grundad på samma fraktavtal, föras endast
mot den förste eller den siste fraktföraren eller den fraktförare som
utförde den del av befordringen, under vilken den händelse inträffade
som orsakade förlusten, minskningen, skadan eller dröjsmålet. Talan
får föras samtidigt mot flera av dessa fraktförare.

45 § Fraktförare som betalat ersättning enligt denna lag kan återkräva
ersättningen jämte ränta och kostnader av övriga fraktförare som
deltagit i befordringen enligt följande regler:

a) har skadan orsakats av händelse för vilken en fraktförare ensam är
ansvarig, skall han svara för ersättningen,

b) är flera fraktförare ansvariga för händelse eller händelser som
orsakat skadan, skall de stå för ersättningen envar i förhållande till
sin del av ansvaret eller, om det inbördes ansvaret ej kan bestämmas,
i förhållande till sin andel av frakten,

c) kan det ej utredas på vilka fraktförare ansvaret vilar, delas
ersättningsskyldigheten mellan dem alla i förhållande till vars och
ens andel av frakten.

Kan någon av fraktförarna ej betala vad som faller på honom, skall
bristen delas mellan de övriga i förhållande till deras andelar av
frakten.

Fraktförarna får avtala om avvikelse från vad som föreskrives i första
och andra styckena.

46 § Fraktförare mot vilken krav framställes med stöd av 45 § kan icke
göra invändning om att den fraktförare som framställer kravet ej varit
skyldig att betala det belopp han erlagt, om ersättningen fastställts av
domstol och den fraktförare, mot vilken kravet riktas, blivit behörigen
underrättad om rättegången och fått tillfälle att inträda i denna.

Bestämmelserna i 41 § har motsvarande tillämpning på regressanspråk
mellan fraktförare. Preskriptionstiden löper dock från den dag då dom,
varigenom ersättningen till den skadelidande bestämdes, vann laga
kraft eller, om anspråket ej fastställts genom dom, från den dag då
betalning skedde.

Särskilda bestämmelser

47 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Om atomskada gäller särskilda bestämmelser.

47 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Särskilda bestämmelser om radiologisk skada finns i
lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska
olyckor. Lag (2010:971).