Lag (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden

SFS nr
1974:613
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1974-06-28
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:341
Upphävd
2014-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1424

1 § Ett regeringsärende får handläggas i den ordning som anges
i 7 kap. 3 § andra stycket regeringsformen, om ärendet angår

1. föreskrifter rörande Försvarsmaktens mobilisering,

2. kommendering och placering av militär personal,

3. tjänstledighet för militär personal,

4. totalförsvarspliktigas, reservofficerares och
reservpersonals inkallelse och tjänstgöring i Försvarsmakten,

5. tillträde till militära skyddsobjekt,

6. svenska örlogsbesök i utlandet samt svenska militära
transport- och övningsflygningar till utlandet,

7. tillträde till svenskt territorium av en annan stats
örlogsfartyg, militära svävare eller militära luftfartyg samt
av fartyg, svävare eller luftfartyg som ägs eller brukas av en
annan stat och nyttjas för annat än enbart affärsdrift,

8. Försvarsmaktens deltagande vid officiella ceremonier och i
allmännyttig verksamhet. Lag (2010:1424).