Lag (1974:614) om beredskapsstyrka för FN-tjänst;

SFS nr
1974:614
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1974-06-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1153
Upphävd
1993-01-01

1 § Inom försvarsmakten skall en militär styrka finnas organiserad som
beredskapsstyrka.

2 § Regeringen äger efter framställning av Förenta nationernas
generalsekreterare ställa beredskapsstyrkan till Förenta nationernas
förfogande för att deltaga i fredsbevarande verksamhet. Regeringen
äger vidare besluta att beredskapsstyrkan skall biträda vid
hjälpverksamhet utomlands i samband med naturkatastrof eller liknande
händelse.

3 § Beredskapsstyrkan får omfatta högst två bataljoner samt
specialenheter om tillsammans högst en bataljons styrka.

4 § Beredskapsstyrkan skall bestå av för ändamålet anställd personal.