Förordning (1974:628) med instruktion för statens förhandlingsnämnd

SFS nr
1974:628
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1974-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1585
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och
3, tillämpas på statens förhandlingsnämnd.

Uppgifter

2 § Nämnden har till uppgift att

1. efter uppdrag av regeringen eller chef för statsdepartement föra
förhandlingar med kommun, landstingskommun eller annan icke-statlig
huvudman, främst om villkor för samverkan mellan staten och
huvudmannen inom sjukvård, utbildning eller forskning, enligt de
särskilda anvisningar för förhandlingarna som lämnas,

2. efter uppdrag av markförvaltande myndighet föra förhandlingar om
överlåtelse av staten tillhörig mark till kommun eller
landstingskommun för samhällsbyggnadsändamål.

Överenskommelse, som träffas av nämnden, skall underställas regeringen
för prövning, om regeringen ej föreskriver annat för visst ärende
eller viss grupp av ärenden. Förordning (1979:760).

3 § Det åligger nämnden särskilt att

1. verka för enhetliga villkor inom likartade avtalsområden,

2. följa tillämpningen och iakttaga verkningarna av avtal som berör
nämndens verksamhet,

3. handlägga frågor om tolkning av avtal som berör nämndens
verksamhet, om detta inte ankommer på annan myndighet eller frågan är
av sådan beskaffenhet att den bör hänskjutas till regeringen,

4. i god tid underställa regeringen fråga om avtal skall uppsägas,

5. i den mån nämnden finner anledning härtill förbereda
förhandlingar, som kan bli erforderliga, om avtal uppsägs,

6. svara för erforderlig samordning vid civila myndigheters
handläggning av ärenden som gäller förvärv av mark från kommun eller
överlåtelse av statlig eller kyrklig mark till kommun för
samhällsbyggnadsändamål och i mån av behov meddela anvisningar i detta
syfte. Förordning (1979:760).

4 § Nämnden skall på begäran av myndighet biträda denna i fråga om
överlåtelse av statlig eller kyrklig mark till kommun för
samhällsbyggnadsändamål.

Nämnden får på begäran av myndighet, i mån av tillgång på personal,
biträda vid förhandling i annat ärende som berör nämndens verksamhet.

Organisation

5 § Nämnden består av en överdirektör, som är nämndens ordförande,
vice ordförande och det antal andra ledamöter som regeringen
bestämmer.

För ledamöterna finns suppleanter till det antal regeringen
bestämmer. Förordning (1979:760).

6 § Överdirektören är chef för nämnden.

Hos nämnden finns ett kansli. Chefstjänstemän på kansliet är en
förhandlingsdirektör och en byråchef. Förordning (1982:43).

7 § Hos nämnden är i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita experter och
sakkunniga.

Ärendenas handläggning

8 § Av nämnden i plenum avgörs

1. förhandlingsfrågor av principiell natur eller större ekonomisk
betydelse,

2. frågor om avbrytande av förhandling,

3. viktigare frågor om tolkningen av avtal,

4. viktigare författningsfrågor,

5. viktigare frågor om nämndens organisation och arbetsformer,

6. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

7. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 10,

8. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,

9. andra frågor som överdirektören hänskjuter till nämnden.
Förordning (1979:760).

9 § Nämnden är beslutför när minst hälften av ledamöterna, bland dem
överdirektören eller, vid förhinder för denne, vice ordföranden, är
närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt
samtliga ledamöter närvara.

Är ett pleniärende så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan minst
hälften av ledamöterna, bland dem överdirektören eller, vid förhinder
för denne, vice ordföranden. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på
detta sätt, får överdirektören besluta ensam i närvaro av den
föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas
enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa plenum. Förordning
(1986:1266).

10 § Överdirektören får kalla expert eller sakkunnig och, ehuru hinder
för ledamot icke föreligger, suppleant att närvara vid nämndens plenum
med rätt att deltaga i överläggningarna men ej i nämndens beslut.

11 § Ärende, som ej skall avgöras i plenum, avgöres av överdirektören
ensam.

12 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt
annan tjänsteman att avgöra ärende eller grupp av ärenden som ej är av
sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på överdirektören.

Nämnden får uppdraga åt en eller flera ledamöter, suppleanter,
tjänstemän eller experter att, vid behov med biträde av sakkunnig,
förhandla och träffa överenskommelse för nämndens räkning i visst
ärende eller i ärenden av visst slag.

13 § När överdirektören är hindrad att utöva sin tjänst fullgöres hans
uppgifter av vice ordföranden.

14 § Uppkommer hinder för såväl överdirektören som vice ordföranden,
fullgöres överdirektörens uppgifter, i den mån de ej avse ledamotskap
i nämnden, av den chefstjänsteman överdirektören bestämmer.
Förordning (1982:43).

15 § I överdirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt,
som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas
åtgärd, som rubbar eller ändrar av nämnden meddelade föreskrifter
eller tillämpade grunder.

Första stycket gäller även vid ledighet på överdirektörstjänsten, till
dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1979:760).

16 § Ärende avgörs efter föredragning. I arbetsordning eller genom
särskilt beslut får medges att ärende som handläggs enligt 12 § första
stycket avgörs utan föredragning.

Överdirektören får själv övertaga beredning och föredragning av
ärende.

Tjänsteman som svarat för ärendes beredning får närvara om ärendet
föredras av annan.

Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden. Förordning (1979:760).

17 § har upphävts genom förordning (1986:1266).

18 § Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så
brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får överdirektören utan
föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan olägenhet.

19 § Överdirektören, chefstjänsteman eller, efter beslut av
överdirektören, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning
eller yttrande i ärende hos nämnden. Förordning (1982:43).

Tjänstetillsättning

20 § Överdirektören förordnas av regeringen tills vidare.

Nämndens vice ordförande och övriga ledamöter samt ersättare för dem
förordnas av regeringen för högst fyra år.

Övriga tjänster i lägst F 23/F 25 tillsätts av regeringen efter
anmälan av överdirektören.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

Nämnden får tillsätta tjänst utan att den kungjorts ledig till
ansökan. Förordning (1979:760).

Övriga bestämmelser

21 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet tillämpas även i fråga om
överdirektören. Förordning (1979:760).

22 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965: 601) lämnas av nämnden i fråga om chefstjänstemännen.
Förordning (1982:43).