Förordning (1974:644) med instruktion för statens kulturråd

SFS nr
1974:644
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1974-06-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:719
Upphävd
1987-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 16 §,
tillämpas på statens kulturråd.

Med chefen förstås vid tillämpningen av verksstadgan direktören.
Förordning (1983:515).

Uppgifter

2 § Rådet skall främja förverkligandet av målen för den statliga
kulturpolitiken samt verka för en utveckling av denna politik. Det
åligger därvid rådet särskilt att

1. verka för samordning av statens åtgärder inom kulturområdet,

2. utarbeta planer för statliga insatser som syftar till att
förverkliga de mål som fastställts för den statliga kulturpolitiken,
söka finna metoder för en bedömning av hur dessa mål uppfylles samt
översiktligt belysa effekterna av de samhälleliga insatserna inom
kulturområdet och den allmänna utvecklingen inom detta område,

3. genomföra utredningar som syftar till att kartlägga behovet av
reformer inom kulturområdet och som kan utgöra underlag för beslut om
nya samhälleliga insatser,

4. följa forsknings- och utvecklingsarbetet på kulturområdet,

5. samla och sprida information om kulturell verksamhet samt om
åtgärder och initiativ inom kulturområdet.

3 § Rådet skall fortlöpande och i lämpliga former samverka och samråda
med statliga och kommunala myndigheter samt med institutioner och
organisationer.

4 § Rådet handlägger ärenden om statsbidrag för kulturell verksamhet
bland amatörer, i mindre ensembler och fria grupper samt inom
institutioner och föreningar i den mån det ej ankommer på annan
myndighet.

Även i övrigt handlägger rådet ärenden om statliga åtgärder som rör
dels teater, dans och musik, dels litterär verksamhet och
folkbibliotek, dels konst, museer och utställningsverksamhet, dels
folkbildning och folkrörelser. Detta gäller dock ej ärenden om
utbildning och ej heller ärenden om ersättning eller stipendier till
enskilda yrkesutövare inom kulturområdet och sådana andra ärenden som
ankommer på annan myndighet. Förordning (1983:515).

5 § Rådet skall varje år, i anslutning till sitt förslag till
anslagsframställning hos riksdagen under nästa riksmöte, göra en
sammanfattande bedömning av utvecklingen inom de delar av
kulturområdet som avses i 4 §. Rådet skall även lämna förslag till
sådana åtgärder som kan föranledas av bedömningen. Förordning
(1984:325).

Organisation

6 § Rådet leds av en styrelse som består av en ordförande och högst
tolv andra ledamöter.

Ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen särskilt.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Förordning (1983:515).

7 § Inom rådet finns som rådgivande och beredande organ fyra nämnder,
nämligen

1. en nämnd för ärenden om teater, dans och musik,

2. en nämnd för ärenden om litterär verksamhet och folkbibliotek,

3. en nämnd för ärenden om konst, museer och utställningsverksamhet
samt

4. en nämnd för ärenden om folkbildning och folkrörelser.

Varje nämnd består av en ordförande och högst åtta andra ledamöter.

Ordföranden utses av regeringen bland ledamöterna i rådets styrelse.
Övriga ledamöter utses av regeringen särskilt. Varje nännd utser inom
sig vice ordförande. Förordning (1983:515).

8 § Upphör att gälla genom förordning (1982:604).

9 § Hos rådet finns en direktör. Denne är chef för rådets kansli.
Förordning (1983:515).

10 § Hos rådet är i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel får rådet anlita experter och
sakkunniga.

Ärendenas handläggning

11 § Styrelsen skall överlämna till en nämnd att avgöra ärenden om
fördelning av medel för sådana ändamål som hör till nämndens område,
om inte särskilda skäl föranleder att prövningen bör göras av
styrelsen, dess ordförande, direktören eller annan tjänsteman.

Styrelsen får i övrigt överlämna till en nämnd att avgöra ärenden
eller grupper av ärenden, om dessa inte är av sådan beskaffenhet att
prövningen bör ankomma på styrelsen.

I fråga om överlämnande av ärenden till styrelsens ordförande,
direktören eller annan tjänsteman finns bestämmelser i 16 §.
Förordning (1984:325).

12 § Upphör att gälla genom förordning (1982:604).

13 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice
ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är
närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, bör om
möjligt samtliga ledamöter närvara.

En regel om omröstning i fråga om vissa bidrag finns i 10 §
förordningen (1977:393) om statligt stöd till kulturtidskrifter.

Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för behandling av ärendet, får det avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst hälften av övriga
ledamöter. Om ärendet inte lämpligen kan avgöras på detta
sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den
föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Ett beslut, som
fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde
med styrelsen. Förordning (1986:931).

14 § I ärenden som skall avgöras av en nämnd är nämnden
beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst
hälften av nämndens övriga ledamöter är närvarande.

En regel om omröstning i fråga om vissa bidrag finns i 10 §
förordningen (1977:393) om statligt stöd till kulturtidskrifter.

Om ett nämndärende är så brådskande att nämnden inte hinner
sammanträda för att behandla ärendet, får det avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst hälften av de
övriga ledamöterna. Om ärendet inte lämpligen kan avgöras på
detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den
föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Ett beslut som
fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde
med nämnden. Förordning (1986:931).

15 § Upphör att gälla genom förordning (1982:604).

16 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får styrelsen
överlämna åt styrelsens ordförande eller åt direktören eller annan
tjänsteman att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av
sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen.

Överlämnande enligt första stycket får ej avse ärende om bidrag enligt
förordningen (1977:393) om statligt stöd till kulturtidskrifter eller
ärende om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning,
läkarundersökning eller annat skiljande från tjänst eller uppdrag än
avskedande. Förordning (1983:515).

17 § Upphör att gälla genom förordning (1982:604).

18 § Styrelseärende avgöres efter föredragning som ankommer på
direktören eller särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning
eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handlägges
enligt 16 § avgöres utan föredragning.

Ordföranden i styrelsen får övertaga beredning och föredragning av
styrelseärende.

Direktören får närvara när styrelseärende föredrages av annan.
Förordning (1983:515).

19 § har upphävts genom förordning (1986:931).

20 § Bestämmelserna i 18 § tillämpas även på nämnderna. Förordning
(1986:931).

21 § Ordföranden i styrelsen, direktören eller, efter beslut av
ordföranden i styrelsen, annan tjänsteman får infordra förklaring,
upplysning eller yttrande i ärende hos rådet. Förordning (1983:515).

Tjänstetillsättning

22 § Ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen och i nämnderna
förordnas för högst tre år. Ett förordnande kan förlängas högst en
gång, om inte särskilda skäl föranleder annat.

Tjänsten som direktör tillsätts av regeringen efter anmälan av
ordföranden.

Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av rådet.
Förordning (1983:515).

Övriga bestämmelser

23 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:
601) lämnas av styrelsen i fråga om direktörenen. Förordning
(1977:612).

Övergångsbestämmelser

1984:325

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 5 § den 1 oktober 1984,
och i övrigt den 1 juli 1984.