Förordning (1974:648) om utgallring ur upptagning för automatisk databehandling

SFS nr
1974:648
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1974-06-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:446
Upphävd
1991-07-01

1 § Statsmyndighet, för vilken riksarkivet, krigsarkivet, landsarkiv
eller stadsarkiv är arkivmyndighet, skall enligt bestämmelserna i
denna förordning utgallra uppgifter ur sådan upptagning för automatisk
databehandling, som är tillgänglig för myndigheten för överföring i
sådan form att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas.
Bestämmelserna gäller i den mån ej annat följer av föreskrift som
meddelas med stöd av 6 § datalagen (1973:289). Förordning (1978:183).

2 § Uppgift som ingår i upptagning för automatisk databehandling och
som rör fortlöpande kontroll eller redovisning vid
personaladministration, förrådsförvaltning, upphandling eller
medelsförvaltning skall utgallras, om uppgiften har begagnats för sitt
ändamål och ej behövs för myndighetens verksamhet eller för revision.
Förordning (1978:183).

3 § Uppgift som ingår i upptagning för automatisk databehandling och
som framkommit genom sammanställning eller annan bearbetning av andra
uppgifter, skall utgallras, om dessa andra uppgifter i sin
ursprungliga form ingår i sådan upptagning för automatisk
databehandling som är tillgänglig för myndigheten på sätt som anges i
1§. Utgallringen skall ske när den gallringsfrist som fastställts för
bearbetningen gått ut.

Gallringsfrist som avses i första stycket fastställes av myndigheten,
om ej annat följer av vad som föreskrivits av regeringen eller
riksarkivet. Myndigheten skall vid fastställandet av gallringsfrist
beakta vad som gäller i fråga om åtals- och fordringspreskription och
vad som i övrigt krävs av hänsyn till tjänstens behöriga gång eller
revision. Myndigheten skall underrätta arkivmyndigheten om beslut
angående gallringsfrist. Förordning (1978:183).

4 § Uppgift, som ingår i upptagning för automatisk databehandling i
egenskap av program, teknisk beskrivning eller annan jämförlig
dokumentation, skall utgallras, om uppgiften ej längre behövs vare sig
för att annan uppgift i upptagning för automatisk databehandling eller
i annan handling skall kunna härledas eller förstås, för annat till
myndighetens verksamhet hänförligt ändamål eller för framtida
forskning. Förordning (1978:183).

5 § Utöver vad som följer av 2–4 §§ skall felaktig uppgift i
upptagning för automatisk databehandling utgallras när uppgiften
rättats och icke längre behövs för revision eller tillvaratagande av
enskilds rätt.

6 § Riksarkivet får förordna att utgallring enligt 2–4 §§ icke skall
ske. Sådan föreskrift får meddelas endast om det är påkallat med
hänsyn till forskning eller annat viktigt ändamål.

7 § Det åligger myndighet, för vilken upptagning för automatisk
databehandling är tillgänglig på sätt som anges i 1§, att, i den mån
uppgift i upptagningen ej skall utgallras enligt denna förordning
eller föreskrift som regeringen, datainspektionen eller riksarkivet
meddelar särskilt, fortlöpande överväga huruvida uppgiften utan
olägenhet kan utgallras och att hos riksarkivet eller i fråga om
myndighet, som lyder under försvarsdepartementet, hos krigsarkivet
lägga fram förslag härom. Förordning (1979:112).

8 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning
meddelas av riksarkivet. Förordning (1978:183).

9 § Riksarkivets befogenheter enligt 6 och 8§§ skall i fråga om
myndighet, som lyder under försvarsdepartementet, ankomma på
krigsarkivet. Förordning (1979:112).