Kungörelse (1974:658) om garanti för obligationslån

SFS nr
1974:658
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1974-08-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Kungl. Maj:t ger till känna, att Kungl. Maj:t /k/ dels /-k/ fastställt
fullmäktiges i riksgäldskontoret beslut att utfärda elva obligationslån
enligt följande uppställning, /k/ dels /-k/ meddelat garanti för dessa
lån på sammanlagt nominellt åtta miljarder sjuhundratjugoen miljoner
fyrahundrafemtioåtta tusen kronor.

Obligationslån Lånebelopp kr.

Svenska statens 6 % obligationslån
1973–09–18 lån nr 113 1 100 000 000

Svenska statens 7 % obligationslån
1973–11–10 lån nr 114 1 025 000 000

Svenska statens 5 1/2 % obligationslån
1973–11–18 lån nr 115 875 000 000

Svenska statens 7 % obligationslån
1974–01–10 lån nr 116 740 000 000

Svenska statens 6 % obligationslån
1974–02–15 lån nr 117 1 250 000 000

Svenska statens 7 % obligationslån
1974–02–10 lån nr 118 925 000 000

Svenska statens 7 1/2 % obligationslån
1974–04–10 lån nr 119 850 000 000

1973 års andra premieobligationslån 425 000 000

1973 års sparobligationslån 531 458 000

1974 års premieobligationslån 600 000 000

1974 års andra premieobligationslån 400 000 000