Kungörelse (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

SFS nr
1974:661
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1974-08-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1107

1 § Den som innehar galt som användes för betäckning skall lämna
uppgifter enligt denna kungörelse till statistiska centralbyråns galt-
och betäckningsstatistik.

Uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken skall även ingå i
lantbrukets företagsregister.

2 § Den som är uppgiftsskyldig enligt 1 § första stycket skall

1. föra fortlöpande anteckningar om galtens betäckningar i
betäckningsjournal som statistiska centralbyrån tillhandahåller eller
i annan av centralbyrån godkänd journal,

2. senast tredje dagen efter varje kalendermånads utgång sända uppgift
till statistiska centralbyrån på blankett som centralbyrån
tillhandahåller om antalet under månaden betäckta suggor samt om
förändringar i innehavet av galt.

3 § Länsstyrelsen kan vid vite förelägga den uppgiftsskyldige
att

lämna föreskrivna uppgifter. Frågan om att döma ut vitet prövas
av

länsstyrelsen.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1107).

4 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktig
uppgift dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i
brottsbalken.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast
efter anmälan av statistiska centralbyrån. Innan centralbyrån gör
sådan anmälan, skall samråd ske med lantbruksstyrelsen.

5 § har upphört att gälla genom förordning (1980:736).

6 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse
meddelas av statistiska centralbyrån efter samråd med
lantbruksstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

1995:262

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.