Riksarkivets cirkulär (1974:684) med anvisningar om användning av visst papper vid tryckningsarbete avseende viktigare statsändamål;

SFS nr
1974:684
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1974-09-10
Upphävd
1992-07-01

Enligt kungörelsen (1969:144) om användning av visst papper vid
tryckningsarbete avseende viktigare statsändamål skall om
tryckningsarbete avser sådant ändamål minst 10 exemplar framställas på
papper, som har uppgivna egenskaper och i allt väsentligt uppfyller de
krav, vilka gäller för papper som enligt skrivmaterielkungörelsen
(1964:504) får märkas med orden svenskt arkiv. Det åligger riksarkivet
att efter samråd med statskontoret närmare bestämma, för vilka arbeten
det angivna papperet, nedan kallat arkivtryckpapper, skall användas.

Riksarkivet får med anledning härav lämna följande anvisningar.

Kungörelsen skall avse sådana ej sekretessbelagda skrifter som
framställts i tryckpress, genom boktryck, offset, litoduplicering
(kontorsoffset) o.d. och som aktivt initierats genom statsverkets
försorg och medför ekonomiska konsekvenser för statsverket.

Med tryckningsarbete avseende viktigare statsändamål förstås sådant
tryckalster som har ett betydande värde ur administrativa, rättsliga,
ekonomiska eller historiska och vetenskapliga synpunkter.

I fråga om följande statliga tryckningsarbeten skall minst 10 exemplar
framställas på arkivtryckpapper.

1. Publikationer som är angivna i härtill fogad förteckning.

2. Serien Statens offentliga utredningar samt andra utredningar av
större vetenskaplig och principiell betydelse.

3. Serien Sveriges officiella statistik med undantag av de tryckalster
som regelbundet utges med fyra eller flera nummer per år, samt av
separata appendix till böcker eller tidskrifter i serien.

4. Bibliografiska handböcker och matriklar med fullständiga
bibliografier.

5. Andra tryckalster i den mån riksarkivet efter statskontorets hörande
i varje särskilt fall så bestämmer.

Exemplar som framställs på arkivtryckpapper bör märkas med ordet
“Arkivexemplar”.

Myndigheter och kommittéer anmodas att, då fråga uppkommer om
tryckningsarbete skall anses avse viktigare statsändamål, inhämta besked
i ärendet hos riksarkivet.

Riksarkivet vill vidare erinra om 8 § skrivmaterielkungörelsen, vari
föreskrives att för vissa handlingar skall användas skrivmateriel, som
godkänts jämlikt 12 § kungörelsen. Om sådan handling framställs i tryck,
skall huvudexemplar (koncept ävensom expeditioner till Kungl. Maj:t)
framställas på papper, som avses i SFS 1969:144 (arkivtryckpapper).

Bilaga

Förteckning över de i cirkuläret åsyftade publikationerna

Arbetsdomstolen Arbetsdomstolens domar

Arbetsmarknadsstyrelsen Arbetsmarknadsstatistik

Kungl. Biblioteket Accesionskatalog över utländsk
litteratur i svenska
forskningsbibliotek
Svensk bokkatalog
Svensk musikförteckning

Sveriges statskalender Statskalendern

Patent- och Patentbeskrivningar
registreringsverket Register till patent

Regeringsrätten Regeringsrättens årsbok

Riksarkivet Historiska källskrifter

Riksrevisionsverket Budgetredovisningen
Utdrag ur rikshuvudboken

Statsdepartementen (samtliga) Statsliggaren
Utrikesdepartementet Sveriges överenskommelser med
främmande makter
Utrikesfrågor
Vit- och blåböcker

Statsrådsberedningen Svensk författningssamling

Svenska akademien Post- och Inrikes Tidningar

Sveriges meterologiska och
hydrologiska institut Årsbok