Kungörelse (1974:69) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

SFS nr
1974:69
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1974-02-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 1987:982

Maj:t förordnar följande med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen
(1928:370), 20 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 20
§ 3 mom. lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt. (Jämför 1974:770
ö.b. och 1974:859 ö.b.)

Det mellan Sverige och Kenya den 28 juni 1973 ingångna avtalet för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och
förmögenhet, vars innehåll framgår av bilaga 1 till denna kungörelse,
skall lända till efterrättelse för Sveriges del.

Vid tillämpningen av avtalet skall iakttagas de anvisningar som är
fogade till kungörelsen som bilaga 2.

Övergångsbestämmelser

1974:69

Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag, då kungörelsen
enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Kungörelsen tillämpas beträffande kupongskatt på utdelning som
förfallit till betalning den 1 januari 1973 eller senare, beträffande
sjömansskatt och bevillningsavgift för vissa offentliga föreställningar
på inkomst som förvärvats den 1 januari 1973 eller senare samt
beträffande övriga skatter på inkomst och förmögenhet, som taxeras år
1974 eller senare år.