/r1/ Socialstyrelsens kungörelse (1974:711) om tillämpningen av narkotikaförordningen (1962:704) (socialstyrelsens narkotikakungörelse);

SFS nr
1974:711
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1972-06-07

Enligt i 15 § Kungl. Maj:ts narkotikaförordning den 14 december 1962 (nr
704) givet bemyndigande förordnar socialstyrelsen följande.

Såvitt ej annorlunda sägs, skall denna kungörelse tillämpas på de i
förteckningarna I, II och III socialstyrelsens kungörelse med
förteckningar över narkotika upptagna varorna.

Allmänna bestämmelser

1 § 1 mom. De i förteckning 1 upptagna varorna får icke införas till
eller utföras från riket eller här tillverkas, saluhållas eller
överlåtas. Socialstyrelsen kan dock ge tillstånd att använda dessa varor
för medicinsk och vetenskaplig forskning.

2 mom. Vad i denna kungörelse föreskrives skall gälla jämväl i fråga om
införsel, utförsel, transitering och omdestination av alla delar av
växten Papaver somniferum L. med undantag av dess frön.

3 mom. Resande som för personligt bruk medför narkotiskt läkemedel
åligger att på begäran för vederbörande tullmyndighet styrka sitt behov
av läkemedlet genom skriftligt intyg från läkare, såvida icke läkemedlet
är åsatt apoteksetikett, som upptager den resandes och den ordinerandes
namn samt uppgift om medlets art och mängd. Vid varje tillfälle får
narkotiskt läkemedel införas i landet i en mängd, som motsvarar behovet
under högst fem dagar.

Om införsel

2 § 1 mom. Tillstånd till införsel av narkotika meddelas endast den som
blivit av socialstyrelsen godkänd som importör. Godkännande som importör
meddelas för viss tid eller tillsvidare och kan avse viss eller vissa av
här avsedda varor eller dylika varor i allmänhet.

Ansökan om godkännande som importör skall åtföljas av uppgift om

a) sökandens jämte i förekommande fall företagets namn och postadress;

b) såvida ansökan ej gäller narkotika i allmänhet, den eller de varor
som avses.

2 mom. För varje införsel fordras – utöver godkännande som sägs i 1 mom.
– ett av socialstyrelsen meddelat tillstånd (införselcertifikat) för
ifrågavarande varuparti.

Ansökan om tillstånd skall åtföljas av uppgift om

a) sökandens och exportörens namn och postadress;

b) varans art och mängd samt, i fråga om beredningar, art och mängd av i
dem ingående narkotika;

c) tullplats inom riket, över vilken införseln skall äga rum, och
beräknad tidpunkt härför;

d) det befordningsmedel, med vilket införseln avses ske;

e) huruvida varan skall användas för medicinskt eller vetenskapligt
ändamål eller bådadera.

3 mom. Om socialstyrelsen ej finner hinder föreligga för införsel av
ifrågavarande varuparti, utfärdar styrelsen ett införselcertifikat, som
jämte en avskrift därav tillställes sökanden. En avskrift översändes
till generaltullstyrelsen för att vidarebefordras till den tullplats,
över vilken införseln avses äga rum.

Den avskrift av införselcertifikatet som tillställts sökanden översändes
av denne till exportören; originalet skall uppvisas för vederbörande
tullmyndighet vid införseln av varupartiet.

4 mom. Försändelsen skall vara åsatt det namn och den adress, som anges
för mottagaren på införselcertifikatet, och får ej adresseras till
postbox eller bank.

5 mom. Vid införsel skall förpackning innehållande narkotika vara åsatt
etikett, som anger innehållets art och mängd. Denna etikett får icke
anbringas på det yttre emballaget. Arten skall anges med det NFN- eller
INN-namn som för ifrågavarande narkotikum finnes upptaget i
socialstyrelsens förteckningar över narkotika eller med deklaration,
vari sådant namn ingår.

6 mom. Vid förtullning av narkotika skall tullmyndigheten på såväl
originalexemplaret som avskriften av certifikatet anteckna kvantiteten
av varje särskilt slag av narkotika som införes samt tidpunkten för
införseln. Därefter skall originalexemplaret återställas till importören
och avskriften omedelbart insändas till socialstyrelsen. Åtföljes
narkotikaförsändelse av utförselcertifikat, utställt i exportlandet,
skall detta samtidigt insändas till socialstyrelsen.

Har tullanstalt, hos vilken narkotika anmäles till förtullning, icke
erhållit avskrift av det för införseln gällande certifikatet, skall
tullanstalten till socialstyrelsen insända särskilt meddelande om
införseln. Har förtullningen skett på annan ort än den i certifikatet
angivna införselorten, skall tullanstalten till tullmyndigheten i
sistnämnda ort översända avskrift av meddelandet.

Avskrift av införselcertifikat, som icke utnyttjas, skall av
tullmyndighet insändas till socialstyrelsen omedelbart efter utgången av
certifikatets giltighetstid.

7 mom. Införselcertifikat äger giltighet tre månader räknat från dagen
för dess utfärdande. Efter skriftlig framställning därom, kan
socialstyrelsen medge viss förlängning av giltighetstiden.

8 mom. I införselcertifikat upptaget varuparti får icke införas fördelat
på flera försändelser.

9 mom. Förtullning av råopium får enligt generaltullstyrelsens beslut
ske endast vid centraltullkamrarna i Göteborg, Malmö och Stockholm samt
vid tullkammaren i Trelleborg.

10 mom. Efter införsel av vara som upptages i förteckning IV
socialstyrelsens kungörelse med förteckningar över narkotika skall
importören till socialstyrelsen insända den avskrift av
exportdeklarationen, som åtföljer försändelsen, med anteckning om den
mottagna varans art och mängd samt datum för mottagandet.

11 mom. Vad som föreskrives i denna paragraf äger ej tillämpning på
narkotiska läkemedel, som avses i förteckningarna II – V
socialstyrelsens kungörelse med förteckningar över narkotika och som i
överensstämmelse med vad därom är särskilt stadgat ingår i fartygs
skeppsapotek och i sjukvårdslåda i luftfartyg.

Om utförsel

3 § 1 mom. Narkotika får utföras endast av den som är godkänd som
importör, av tillverkare samt av apotekschef.

2 mom. För varje utförsel fordras ett av socialstyrelsen meddelat
tillstånd (utförselcertifikat) för ifrågavarande varuparti.

Ansökan om tillstånd skall åtföljas av ett av vederbörande myndighet i
införsellandet utställt införselcertifikat, då särskilt tillstånd
fordras för införsel av ifrågavarande vara, samt innehålla uppgift om

a) sökandens och mottagarens namn och postadress; försändelse får ej
adresseras till postbox eller bank;

b) varans art och mängd samt, i fråga om beredningar, art och mängd av i
dem ingående narkotika;

c) tullplats inom riket, över vilken utförseln skall äga rum, och
beräknad tidpunkt härför;

d) det befordringsmedel, med vilket utförseln avses ske;

e) huruvida varan skall användas för medicinskt eller vetenskapligt
ändamål eller bådadera.

3 mom. Om socialstyrelsen ej finner hinder föreligga för utförsel av
ifrågavarande varuparti, utfärdar styrelsen ett utförselcertifikat, som
jämte en avskrift därav tillställes sökanden. En avskrift översändes
till generaltullstyrelsen för att vidarebefordras till den tullplats,
över vilken utförseln avses äga rum.

Vid utförseln skall sökanden uppvisa utförselcertifikat för vederbörande
tullmyndighet; avskriften skall biläggas försändelsen.

4 mom. Vid utförsel skall förpackning innehållande narkotika vara åsatt
etikett, som anger innehållets art och mängd. Denna etikett får icke
anbringas på det yttre emballaget. Arten skall anges med det NFN- eller
INN-namn som för ifrågavarande narkotikum finns upptaget i
socialstyrelsens förteckning över narkotika eller med deklaration, vari
sådant namn ingår.

5 mom. Vid utförsel av narkotika skall tullmyndigheten på såväl
originalexemplaret som avskriften av certifikatet anteckna kvantiteten
av varje särskilt slag av narkotika som utföres samt tidpunkten för
utförseln. Därefter skall originalexemplaret återställas till exportören
och avskriften omedelbart insändas till socialstyrelsen.

Har tullanstalt, hos vilken narkotika anmäles till utförsel, icke
erhållit avskrift av det för utförseln gällande certifikatet, skall
tullanstalten till socialstyrelsen insända särskilt meddelande om
utförseln. Har förtullningen skett på annan ort än den i certifikatet
angivna utförselorten, skall tullanstalten till tullmyndigheten i
sistnämnda ort översända avskrift av meddelandet.

Avskrift av utförselcertifikat, som icke utnyttjas, skall av
tullmyndighet insändas till socialstyrelsen omedelbart efter utgången av
certifikatets giltighetstid.

6 mom. Utförselcertifikat äger giltighet tre månader räknat från dagen
för dess utfärdande. Efter skriftlig framställning därom kan
socialstyrelsen medge viss förlängning av giltighetstiden.

7 mom. I utförselcertifikat upptaget varuparti får icke utföras fördelat
på flera försändelser.

8 mom. Tillstånd till utförsel av råopium meddelas icke.

9 mom. För varje utförsel av i förteckning IV upptagna varor fordras att
exportören utställer en exportdeklaration i tre exemplar, vilken skall
innehålla uppgift om

a) exportörens och importörens namn och adress;

b) varans art och mängd samt, i fråga om beredningar, art och mängd av i
dem ingående narkotika; arten skall anges med i förteckning IV upptagen
benämning;

c) avsändningsdatum.

Exportören skall insända två exemplar av deklarationen till
socialstyrelsen. Det tredje exemplaret bilägges försändelsen.

10 mom. Vad som föreskrives i denna paragraf äger ej tillämpning på
narkotiska läkemedel, som avses i förteckningarna II – V och som i
överensstämmelse med vad därom är särskilt stadgat ingår i fartygs
skeppsapotek och i sjukvårdslåda i luftfartyg.

Om transitering m.m.

4 § 1 mom. Transitering genom riket till utrikes ort av narkotika får
ske utan särskilt tillstånd av socialstyrelsen under förutsättning att
för vederbörande tullmyndighet uppvisas antingen en avskrift av det för
varorna gällande utförselcertifikatet från det land, varifrån varorna
avsänts, försedd med socialstyrelsens påteckning om att avskriften
uppvisats i styrelsen, eller ock ett enligt 5 § behörigen utfärdat
omdestinationscertifikat. Försändelsen skall vidarebefordras till den
ort som anges i utförsel- eller omdestinationscertifikatet.

2 mom. Bestämmelserna i denna paragraf äger ej tillämpning på
försändelse, som inkommer till riket postledes och under postverkets
kontroll omedelbart befordras i oöppnat skick till utrikes ort eller som
transporteras i luftfartyg. Om luftfartyget landar på svensk område,
skall bestämmelserna dock iakttagas så långt omständigheterna medger.

5 § 1 mom. Narkotika, som transiteras genom landet, får ej omdestineras
till annan ort än som anges i utförselcertifikatet, med mindre
socialstyrelsen medgivit tillstånd därtill (omdestinationscertifikat).

2 mom. Ansökan om omdestinationscertifikat skall inges enligt de i 3 § 2
mom. meddelade föreskrifterna och dessutom innehålla uppgift om det
land, varifrån försändelsen ursprungligen utförts. Vid ansökan skall
fogas det ursprungliga utförselcertifikatet, som åtföljer sändningen,
försett med vederbörande tullmyndighets anteckning om det faktiskt
införda varupartiets art och mängd. I övrigt skall bestämmelserna i 3 §
äga motsvarande tillämpning och vad i kungörelsen stadgas om
utförselcertifikat skall äga tillämpning jämväl beträffande
omdestinationscertifikat.

3 mom. Bestämmelserna i denna paragraf äger ej tillämpning på
försändelse, som inkommer till riket postledes och under postverkets
kontroll omedelbart befordras i oöppnat skick till utrikes ort eller som
transporteras i luftfartyg. Om luftfartyget landar på svenskt område,
skall bestämmelserna dock iakttagas så långt omständigheterna medger.

6 § Narkotika, som transiteras genom landet eller förvaras i tullager
eller frihamn, får icke utan socialstyrelsens tillstånd undergå någon
behandling, som förändrar deras natur eller förpackning.

Om tillverkning

7 § 1 mom. Med tillverkning förstås

a) framställning av narkotiskt ämne ur i naturen förekommande råvaror
eller på syntetisk väg ävensom omvandling av narkotiskt ämne eller
bearbetning av ofullständigt renad vara samt avvägning eller ompackning
av narkotiskt ämne eller drog;

b) framställning av beredning, som avses under 1 c) och d)
socialstyrelsens kungörelse med förteckningar över narkotika, samt
avvägning, uppräkning eller ompackning av sådan beredning.

Med tillverkning förstås även framställning av sådan beredning med
narkotiskt ämne, vilken icke är hänförlig till narkotika.

Vad i detta mom. sägs skall även gälla för varor i förteckningarna IV
och V.

2 mom. Tillstånd att tillverka narkotika lämnas av socialstyrelsen efter
ansökan för ett år i sänder. Ansökan skall åtföljas av uppgift om

a) sökandens namn och postadress samt namn och adress på den eller de
personer, som skall förestå tillverkningen;

b) tillverknings- och lagerlokalernas belägenhet;

c) art och mängd av varje narkotiskt ämne, som skall tillverkas
respektive användas till beredningar.

3 mom. Om socialstyrelsen ej finner hinder föreligga för tillverkningen,
meddelar styrelsen tillstånd därtill och föreskriver därvid erforderliga
villkor för åtnjutande av tillståndet.

4 mom. Tillverkning av narkotiska ämnen bör förläggas till lokaler, som
är avskilda från annan tillverkning.

5 mom. Föreståndare skall tillse att tillverkning äger rum under sådana
förhållanden, att obehörig åtkomst av narkotika förhindras. Han skall
utöva noggrann tillsyn över personer, som har befattning med
tillverkningen, och utfärda erforderliga kontrollföreskrifter till skydd
mot att narkotika olagligen undanskaffas. Föreståndare skall på särskild
anmodan lämna socialstyrelsen uppgift om namn och adress på de personer,
som vid varje tidpunkt är sysselsatta med här avsett arbete.

Om handel

8 § 1 mom. Ansökan om sådant tillstånd att bedriva handel med narkotika,
som avses i 6 § 1 mom. c) narkotikaförordningen, skall åtföljas av
uppgift om

a) sökandens namn och postadress samt namn och adress på den eller de
personer, som skall förestå handeln;

b) handelslokalens belägenhet;

c) det eller de narkotika som avses, såvida ansökan ej gäller narkotika
i allmänhet.

2 mom. Tillstånd att bedriva handel med narkotika avser, såvida
socialstyrelsen icke särskilt medger annat, endast handel med narkotika
som farmacevtiska specialiteter eller eljest i obrutna
originalförpackningar, vilka endast får säljas i den förpackning vari de
inköpts.

3 mom. För försäljning från filial fordras, såvida ej annat medges,
särskilt tillstånd. Försäljning från filial får endast ske i från
huvudföretaget mottagna obrutna förpackningar.

Om utlämnande

9 § 1 mom. Annan än apotekschef äger utlämna narkotika endast till
tillverkare för dennes rörelse eller till återförsäljare eller apotek.

2 mom. Narkotiskt läkemedel får ej utlämnas som läkemedelsprov.

3 mom. Utan hinder av vad i 1 och 2 mom. sägs äger tillverkare efter
anmälan till socialstyrelsen utlämna oregistrerat narkotiskt läkemedel i
överensstämmelse med vad som särskilt föreskrives angående klinisk
prövning av oregistrerade läkemedel.

Om förvaring m.m.

10 § 1 mom. På apotek och sjukvårdsinrättning skall narkotika förvaras i
enlighet med av socialstyrelsen särskilt meddelade föreskrifter.

2 mom. Importör, tillverkare, partihandlare och föreståndare för
vetenskaplig institution skall förvara narkotika avskilda från andra
varor i låst skåp eller rum samt i hållbart emballage, märkt med varans
namn. Nyckel till sådan förvaringsplats får innehavas av föreståndaren
för verksamheten eller den han utser därtill. Nyckeln skall förvaras på
betryggande sätt. Tillverkare och partihandlare skall meddela
socialstyrelsen namn och postadress på person, som har tillgång till
förråd av narkotika.

3 mom. Tillverkare och partihandlare får icke hålla i lager större mängd
av narkotiska ämnen och droger än som med hänsyn till det rådande
marknadsläget är nödvändigt för den ekonomiska driften av företaget.
Lagret av råvaror får icke överstiga den beräknade förbrukningen under
sex månader. Socialstyrelsen kan dock, då särskilda skäl föreligger,
medge en lagerhållning motsvarande ett års förbrukning.

4 mom. Förpackningar med narkotika, som är avsedda för parti- eller
detaljhandel, skall vara förslutna på sådant sätt, att brytning av
förpackningen lätt kan upptäckas.

5 mom. Narkotika får hos tillverkare eller partihandlare förstöras
endast efter socialstyrelsens medgivande och på sätt styrelsen
föreskriver.

6 mom. Beträffande innehav, förvaring och kontroll av narkotika hos
personal vid krigsmakten gäller av försvarets sjukvårdsstyrelse efter
samråd med socialstyrelsen utfärdade föreskrifter.

Om redovisning

11 § 1 mom. Apotekschef, fartygsbefälhavare och den för luftfartygs
sjukvårdslåda ansvarige skall föra anteckningar över sitt handhavande av
narkotika i enlighet med av socialstyrelsen i särskild ordning meddelade
föreskrifter.

2 mom. Importör, tillverkare, partihandlare samt föreståndare för
vetenskaplig institution skall föra sådana anteckningar över narkotika,
att följande upplysningar vid varje tidpunkt framgår:

a) inköp och införsel med angivande av datum för mottagandet, art och
mängd samt leverantör med hänvisning till faktura och
införselcertifikat;

b) försäljning och utförsel i översstämmelse med vad som anges under a);

c) förbrukning till under 1 c) socialstyrelsens kungörelse med
förteckningar över narkotika avsedda beredningar. Anteckning skall föras
över den mängd av narkotika, som använts vid varje framställning av
sådana beredningar, med angivande av utbytet vid tillverkningen och
avfyllningen;

d) förbrukning till under 2 socialstyrelsens kungörelse med
förteckningar över narkotika avsedda beredningar;

e) avvikelse från det teoretiska utbytet vid avvägningar eller
uppdelning av narkotika i mindre förpackningar;

f) utförsel av under 2 socialstyrelsens kungörelse med förteckningar
över narkotika avsedda beredningar, för vilka särskilt tillstånd till
utförsel icke fordras;

g) förbrukning för analytiskt ändamål och försök, med angivande av dels
datum samt art och mängd av använt narkotikum, dels allmän uppgift om
den analys eller det försök, vartill ifrågavarande medel har använts;

h) mängd av narkotiskt ämne, som tillverkats eller omvandlats i andra
narkotiska eller icke narkotiska ämnen;

i) mängd av råvaror, som använts vid framställning av narkotika;

j) mängd av narkotika, som blivit förstörd;

k) mängd av narkotika, som finns i lager, fördelad på narkotiska ämnen
och droger, halvfabrikat och läkemedel.

3 mom. Importör, exportör, tillverkare och partihandlare skall
beträffande i förteckning IV upptagna varor föra anteckningar över de
mängder som införts, inköpts, utförts, försålts och tillverkats.
Motsvarande anteckningar skall föras av importör, exportör och
tillverkare över införsel, utförsel och tillverkning av varor i
förteckning V.

På apotek och sjukvårdsinrättning samt vetenskaplig institution skall
uppgifter om förvärv och användning av varor i förteckning IV vara lätt
åtkomliga.

Tillverkare skall anteckna den mängd av varje substans, upptagen i
förteckningarna IV eller V, som använts vid tillverkning av sådan
beredning, som ej upptages under 2 d) socialstyrelsens kungörelse med
förteckningar över narkotika, samt totala mängden av sådan undantagen
beredning som tillverkats.

4 mom. Förda anteckningar och handlingar rörande verksamheten skall
förvaras under minst tre år.

5 mom. Avstämning av lagret skall företagas, när så befinnes påkallat,
dock minst en gång i kvartalet. Brister i lagret, som kan misstänkas
bero på olagligt undanskaffande eller dylikt, skall omedelbart anmälas
till socialstyrelsen.

Om uppgifter till socialstyrelsen

12 § 1 mom. Importör och exportör av narkotika skall inom fjorton dagar
efter utgången av varje kvartal insända uppgift till socialstyrelsen om
in- och utförsel av narkotika under det gångna kvartalet med angivande
av datum härför, art och mängd av varje särskilt parti samt in- och
utförselcertifikatens nummer.

2 mom. Tillverkare skall inom fjorton dagar efter utgången av varje
kvartal insända uppgift för det gångna kvartalet om

a) den mängd råvaror, som inköpts eller framställts; för råopium skall
härvid anges ingående halt av morfin;

b) den mängd råvaror, som förbrukats, och den mängd av narkotiska ämnen,
som framställts därur;

c) lager av råvaror och narkotiska ämnen vid kvartalets början och slut.
Lagret av narkotiska ämnen skall anges så, att det framgår hur mycket
som finns i form av ämnen, halvfabrikat och läkemedel.

3 mom. Importör, tillverkare, partihandlare och föreståndare för
vetenskaplig institution skall årligen före utgången av januari månad
insända uppgift till socialstyrelsen över sin verksamhet med narkotika
under det föregående året på sätt som styrelsen föreskriver.

Uppgiften skall även omfatta i förteckningarna IV och V avsedda varor.