/r1/ Socialstyrelsens narkotikaförteckningar (1974:712);

SFS nr
1974:712
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1974-07-17
Ändring införd
t.o.m. SFS1976:104

Enligt i Kungl. Maj:ts narkotikaförordning (1962:704) givet bemyndigande
har socialstyrelsens upprättat följande förteckningar över narkotika.

1. Med narkotika förstås

a) ämnen och droger, som är upptagna i förteckningarna I, II och III,
förekommande stereoisomerer (med undantag för dextrometorfan och
dextrorfan), estrar och etrar av dessa ämnen samt förekommande salter av
nämnda ämnen, stereoisomerer, estrar och etrar, oavsett om varorna utgör
naturprodukter eller är syntetiskt framställda;

b) ämnen, som är upptagna i förteckningarna IV och V, samt förekommande
salter av dessa ämnen;

c) beredningar – med nedan nämnda undantag – som innehåller eller är
framställda av under a) nämnda varor;

d) beredningar, som innehåller under b) nämnda ämnen enbart eller i
blandning med varandra, samt andra beredningar, innehållande dessa
ämnen, i den mån socialstyrelsen så föreskrivit.

2. Till narkotika hänföres icke

a) beredningar av opium eller morfin, som innehåller högst 0,2 procent
morfin, beräknat som vattenfri morfinbas, i blandning med ett eller
flera andra terapevtiskt verksamma, icke narkotiska ämnen;

b) beredningar, som innehåller högst 0,1 procent kokain, beräknat som
kokainbas, i blandning med ett eller flera andra terapevtiskt verksamma,
icke narkotiska ämnen;

c) beredningar, som i varje enkeldos innehåller högst 100 milligram av
ett i förteckning III upptaget ämne i blandning med en eller flera
andra ingredienser och högst 2,5 procent i ej doserade beredningar;

d) beredningar av difenoxin, som i varje enkeldos ej innehåller mer än
0,5 milligram difenoxin och en mängd atropinsulfat, som motsvarar minst
fem procent av difenoxindosen;

e) beredningar av difenoxylat, som i varje enkeldos ej innehåller mer än
2,5 milligram difenoxylat, beräknat som bas, och en mängd atropinsulfat,
som motsvarar minst en procent av difenoxylatdosen.

f) beredningar av propiram, som i varje enkeldos ej innehåller mer än
100 mg propiram i blandning med minst samma mängd metylcellulosa.

NFN efter ett namn betyder, att detta fastställts av Nordiska
farmakopénämnden; INN efter ett namn betyder, att detta föreslagits
eller rekommenderats av WHO. Socialstyrelsens kungörelse (1976:104).

Förteckning I

Cannabis, varmed förstås de ovanjordiska delarna av varje
växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka hartset
icke blivit extraherat.
Cannabisharts, varmed förstås det från cannabisväxten
insamlade hartset antingen obehandlat eller renat.
Extrakter och tinkturer av cannabis
2-Amino-1-(2,5-dimetoxi-4-metylfenyl)propan (STP,DOM)
N,N-Dietyl-(2-indolyl-(3)-etyl)amin (DET)
3-(2-Dimetylaminoetyl)indolol-(4) (psilocin)
3-(1,2-Dimetylheptyl)-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetra-
hydro-6H-dibenso[b,d]pyranol-(1) (DMHP)
N,N,-Dimetyl-(2-indolyl-(3)-etyl)amin (DMT)
Heroin (diacetylmorfin)
3-Hexyl-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenso-
[b,d]pyranol-(1) (parahexyl)
Hydroxi-3-pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-
-6H-dibenso[b,d]pyranol-(1) (hydroxitetrahydrocanna-
binoler)
Lysergidum NFN (LSD)
Meskalin
3-Pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-
-dibenso[b,d]pyranol-(1) (tetrahydrocannabinoler)
Psilocybinum NFN

Förteckning II

Acetorphinum NFN Dihydrocodeinum NFN
Acetyldihydrokodein Dihydromorfin
(6-acetoxi-3-metoxi-17- (3,6-dihydroxi-17-
-metyl-4,5-epoxi- -metyl-4,5-epoxi-
morfinan) morfinan)
Acetylmethadolum NFN Dimenoxadolum NFN
Aethylmethylthiambutenum NFN Dimethylthiambutenum NFN
Allylprodinum NFN (–)-1-Dimetylamino-1,2-
Alphacetylmethadolum NFN -difenyletan (SPA)
Alphameprodinum NFN Dioxaphetyli butyras INN
Alphamethadolum NFN Diphenoxylatum NFN
Alphaprodinum NFN Dipipanonum NFN
Amfepramonum NFN Drotebanolum NFN
Amphetaminum NFN Ekgonin samt estrar och
Anileridinum NFN derivat därav, som kan
Bensylmorfin överföras i ekgonin
(3-bensylmorfin) eller kokain
Benzethidinum NFN Etonitazinum NFN
Betacetylmethadolum NFN Etorphinum NFN
Betameprodinum NFN Etoxeridinum NFN
Betamethadolum NFN Etylamfetamin (2-etyl-
Betaprodinum NFN amino-1-fenylpropan)
Bezitramidum NFN Fentanylum NFN
Bimethadolum NFN (1-Fenyl-1-piperidyl-(2)-
(Dimepheptanolum INN) -metyl)acetat
Clonitazinum NFN Furethidinum NFN
Cocainum NFN Hydroconum NFN
Codoximum NFN (Hydrocodonum INN)
Desomorphinum NFN Hydromorphinolum NFN
Dexamphetaminum NFN Hydromorphonum NFN
Dextromoramidum NFN Hydroxiamfetamin
Diaethylthiambutenum NFN Isomethadonum NFN
Diampromidum NFN Ketobemidonum NFN
Difenoxinum NFN Kokablad
Koncentrat av vallmohalm Phenampromidum NFN
Levometorphanum NFN Phenazocinum NFN
Levomoramidum NFN Phencyclidinum NFN
Levophenacylmorphanum NFN Phendimetrazinum NFN
Levorphanolum NFN Phenmetralinum NFN
Metadonintermediat (Phenmetrazinum INN)
(2,2-difenyl-4-dimetyl- Phenomorphanum NFN
aminopentannitril) Phenoperidinum NFN
Metazocinum NFN Phenterminum NFN
Methadonum NFN Piminodinum NFN
Methamphetaminum NFN Pipradrolum NFN
Methyldesorphinum NFN Piritramidum NFN
Methyldihydromorphinum NFN Proheptazinum NFN
Methylphenidatum NFN Properidinum NFN
Metoponum NFN Propylhexedrinum NFN
Moramidintermediat NFN Racemethorphanum NFN
(2,2-difenyl-3-metyl-4- Racemoramidum NFN
-morfolinosmörsyra) Racemorphanum NFN
Morfinmetylbromid Thebaconum NFN
och andra morfinderivat Thebainum
med femvärdigt kväve (3,6-dimetoxi-17-metyl-
Morfin-N-oxid -4,5-epoximorfinadien-
Morpheridinum NFN -(6,8))
Morphinum NFN Trimeperidinum NFN
Myrophinum NFN
Nicomorphinum NFN Förteckning III
Noracymethadolum NFN Aethylmorphinum NFN
Norlevorphanolum NFN Codeinum NFN
Normethadonum NFN Nicocodinum NFN
Normorphinum NFN Nicodicodinum NFN
Norpipanonum NFN Norcodeinum NFN
Opium NFN Pholcodinum NFN
Oxiconum NFN Propiramum NFN
(Oxycodonum INN)
Oximorphonum NFN Förteckning IV
Oxipethidinum NFN Allypropymalum NFN
(Hydroxypethidinum Butenemalum NFN
INN) Chlordiazepoxidum NFN
Pethidinum NFN Clomethiazolum NFN
Petidinintermediat A Clonazepamum NFN
(4-fenyl-1-metylpiperi- Diallymalum NFN
dinkarbonitril-(4)) Diazepamum NFN
Petidinintermediat B Dikalii chlorazepas NFN
(etyl-(4-fenylpiperidinkar- Glutethimidum NFN
boxylat-4))) Heptamalum NFN
Petidinintermediat C Hexapropymatum NFN
(4-fenyl-1-metyl- Hexamalum NFN
piperidinkarboxylsyra- Meballymalum NFN
-4)) Mebumalum NFN
Phenadoxonum NFN Meprobamatum NFN
Nitrazepamum NFN
Oxazepamum NFN
Pentymalum NFN

Förteckning V Etklorvynol (3-etyl-1-
Chlorali hydras NFN -klorpenten-(1)-in-(4)-
Chloralodolum NFN -ol-(3))
Diemalum NFN Methaqualonum NFN
Enallynymalum NFN Methylpentynolum NFN
Enhexymalum NFN Methyprylonum NFN
Enphenemalum NFN Phenemalum NFN
Ethinamatum NFN Tybamatum NFN

Socialstyrelsens kungörelse (1975:665).