Kungörelse (1974:713) om intyg vid utförsel av växter

SFS nr
1974:713
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1974-10-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1248
Upphävd
1994-10-01

1 § Beteckningen växt har i denna kungörelse samma betydelse som i
växtskyddslagen (1972:318).

2 § Lantbruksstyrelsen utfärdar i samband med export av växter som
odlats i Sverige efter ansökan sundhetscertifikat enligt denna
kungörelse.

Sundhetscertifikat skall, om ej annat uttryckligen föreskrivits av
mottagarlandets växtskyddsmyndighet, innehålla uppgift om

1. att de växter som anges i certifikatet noggrant undersökts av
tjänsteman bemyndigad av styrelsen,

2. att sändningen bedömes vara i överensstämmelse med de i
mottagarlandet gällande fytosanitära bestämmelserna. Förordning
(1975:1001).

3 § Lantbruksstyrelsen utfärdar i samband med återutförsel av växter
som införts från utlandet efter ansökan återutförselintyg enligt denna
kungörelse.

Återutförselintyg skall innehålla uppgift om

1. när och från vilket land växterna inkommit till Sverige,

2. numret på medföljande sundhetscertifikat,

3. att i Sverige icke vidtagits någon åtgärd beträffande varorna,
vilken kan förringa sundhetscertifikatets tillförlitlighet. Förordning
(1975:1001).

4 § För bestridande av statsverkets kostnader för utfärdande av
sundhetscertifikat och återutförselintyg och för därav föranledd
undersökning skall den som begärt certifikatet eller intyget erlägga
en avgift till statsverket. Lantbruksstyrelsen meddelar bestämmelser
om avgiftens storlek och uppbörden av densamma efter samråd med
riksrevisionsverket.

Styrelsen kan medge befrielse, helt eller delvis, från avgift som
avses i första stycket, om utförseln sker för vetenskapligt ändamål.
Förordning (1975:1001).

5 § Mot lantbruksstyrelsens beslut i fråga om utfärdande av certifikat
eller intyg enligt denna kungörelse får talan ej föras. Förordning
(1975:1001).

6 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse
meddelas av lantbruksstyrelsen. Förordning (1975:1001).

Övergångsbestämmelser

1994:1248

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994. Genom
förordningen upphävs kungörelsen (1974:713) om intyg vid utförsel
av växter och förordningen (1975:994) om införsel av växter m. m.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut enligt kungörelsen om intyg vid utförsel av växter och
förordningen om införsel av växter m. m. som har meddelats före
den 1 oktober 1994.