Ordenskungörelse (1974:768)

SFS nr
1974:768
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1974-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1025

1 § Inom Kungl. Serafimerorden kan utmärkelser tilldelas
statschefer
och därmed jämställda personer samt medlemmar av det svenska
konungahuset. Förordning (1995:1025).

2 § Inom Kungl. Nordstjärneorden kan utmärkelser tilldelas
medlemmar av det svenska konungahuset samt utländska medborgare som
har gjort personliga insatser för Sverige eller för svenskt intresse.

Med utländsk medborgare likställs statslös som är bosatt utomlands.
Förordning (1995:1025).

3 § Beslut om utmärkelse enligt 1 eller 2 § meddelas av Kungl.
Maj:ts Orden. I fråga om utländska medborgare meddelas beslut på
förord av regeringen.

Förslag om utmärkelse enligt 2 § till utländska medborgare skall av
myndigheter under regeringen ges in till det departement dit
myndigheten hör. Förordning (1995:1025).

4 § Stadgar för Kungl. Serafimer- och Nordstjärneordnarna fastställs
av Kungl. Maj:ts Orden, sedan de godkänts av regeringen. Förordning
(1995:1025).

5 § Ordensavgift och avgift för ordensbrev bekostas av statsmedel.

6 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna
kungörelse meddelas av chefen för Utrikesdepartementet.