/r1/ Kungl. försäkringsinspektionens kungörelse (1974:782) om ändring av skadeståndslivräntor;

SFS nr
1974:782
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1974-11-27

Enligt 1 § lagen den 13 april 1973 (nr 213) om ändring av
skadeståndslivräntor skall livränta, som genom dom eller avtal
fastställts att utgå till fullgörande av skadeståndsskyldighet på grund
av händelse som inträffat efter utgången av år 1973, ändras i anslutning
till basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Enligt 2 § lagen om ändring av skadeståndslivräntor sker ändring första
gången den 1 januari året närmast efter det år då basbeloppet för
december månad med minst fem procent över- eller underskridit
basbeloppet för december 1973. Ändring avser alla livräntor som
fastställts före den dag då ändringen skall ske samt livräntor som genom
dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före
nämnda dag.

Enligt 3 § lagen sker ändring första gången med det procenttal med
vilket basbeloppet ändrats. Ändringen får dock ej överstiga fem procent
för år, räknat från den 1 januari 1974. Uppkommer vid beräkning av det
procenttal med vilket ändring skall ske brutet tal, avrundas det till
närmast lägre hela tal.

Enligt kungörelsen (1973:219) om fastställande av procenttal för ändring
av skadeståndslivräntor, fastställer försäkringsinspektionen det
procenttal med vilket skadeståndslivränta skall ändras.

Basbeloppet för december månad 1974 har fastställts till 9 000 kr,
vilket överskrider basbelopet för december 1973 (= 7 900 kr) med 13.92
%. Med anledning härav har försäkringsinspektionen fastställt att i
första stycket nämnda skadeståndslivräntor skall ökas med 5 % fr.o.m.
den 1 januari 1975.