Lag (1974:809) om befrielse från skattskyldighet vid fusion inom stadshypoteksinstitutionen, m.m.

SFS nr
1974:809
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1974-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:707
Upphävd
1992-07-01

Stadshypoteksförening är befriad från skyldighet att erlägga skatt med
anledning av fusion inom stadshypoteksinstitutionen. Övertagande
förening har vid taxering till statlig inkomstskatt rätt till avdrag
för sådan den överlåtande föreningens skatt, vilken enligt 4 § 1 mom.
första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skulle ha
varit avdragsgill för den överlåtande föreningen. Restituerad,
avkortad eller avskriven skatt som enligt 2 § första stycket samma lag
skulle ha utgjort skattepliktig intäkt för den överlåtande föreningen
utgör skattepliktig intäkt för den övertagande föreningen vid taxering
till statlig inkomstskatt.