Kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:840) om statsbidrag till färdtjänst

SFS nr
1974:840
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1974-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:489
Upphävd
1990-07-01

1 § Landstingskommun och kommun erhåller statsbidrag till kostnader för
färdtjänst enligt denna kungörelse.

2 § Statsbidrag utgår till kostnader för färdtjänst åt personer som på
grund av handikapp har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen
hand eller anlita allmänna kommunikationer.

Till kostnader för resor till grundskola eller gymnasieskola utgår
statsbidrag endast om utbildningen sker inom ramen för kommunal eller
annan vuxenutbildning. Statsbidrag utgår ej till kostnader för resor i
samband med deltagande i förskoleverksamhet enligt 5 § lagen (1976:381)
om barnomsorg. Förordning (1980:786).

3 § Statsbidrag utgår, såvida inte annat följer av det tekniska
beräkninssättet enligt 3 a §, med 35 procent av landstingskommunens
eller kommunens bruttodriftkostnader för färdtjänsten, inberäknat
kostnaderna för arbetsledande personal. I kostnaderna inräknas inte
utgifter som ersätts av någon annan kommun eller av den allmänna
försäkringskassan.

Statsbidrag utgår för kalenderår i efterskott. Förordning (1980:786).

3 a § Statsbidraget till viss landstingskommun eller kommun får för
varje invånare som är 65 år eller äldre i kommunen överstiga
statsbidraget för föregående bidragsår med högst ett visst beräknat
belopp. Detta belopp beräknas genom att det genomsnittliga statsbidraget
för varje invånare som är 65 år eller äldre för hela riket under
föregående bidragsår fördubblas och multipliceras med det tal som anger
den relativa ökningen av konsumentprisindex under bidragsåret.
Förordning (1980:786).

4 § Frågor om statsbidrag prövas av socialstyrelsen.

Ansökan om statsbidrag ges in till socialstyrelsen senast den 1 april
året efter det år för vilket bidrag söks. Ansökan skall innehålla
uppgifter om de grunder efter vilka färdtjänst beviljas samt uppgifter
om utgifter och inkomster för verksamheten.

Statsbidrag utbetalas av socialstyrelsen. Förordning (1979:1007).

5 § Socialstyrelsen meddelar närmare föreskrifter för tillämpningen av
denna kungörelse.

Övergångsbestämmelser

1990:489

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990, då kungörelsen
(1974:840) om statsbidrag till färdtjänst skall upphöra att gälla. Den
upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag som
avser tiden före den 1 januari 1990.

2. Den nya förordningen tillämpas i fråga om statsbidrag som avser tiden
från och med år 1990. Bidrag för servicelinjer enligt den nya
förordningen lämnas dock endast för tid efter ikraftträdandet.

3. Vid tillämpningen av det tekniska beräkningssättet enligt 4 § den nya
förordningen görs för bidragsåret 1990 jämförelse med bidrag som lämnats
för bidragsåret 1989 enligt den upphävda kungörelsen.