Kungörelse (1974:886) om ikraftträdande av lagen (1974:885) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

SFS nr
1974:886
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1974-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Kungl. Maj:t förordnar att 1 § tullkungörelsen (1973:1014) skall äga
motsvarande tillämpning, såvitt gäller förtullning, på ikraftträdandet
av lagen (1974:885) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt.