Förordning (1974:893) om vissa mineralfyndigheter

SFS nr
1974:893
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1974-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:285
Upphävd
1992-07-01

Ansökan om undersökningskoncession

1 § Ansökan om undersökningskoncession skall ges in till Sveriges
geologiska undersökning.

Ansökningen skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om

1. sökandens namn, yrke, hemvist och adress,

2. den grupp eller de grupper av ämnen ansökningen avser,

3. det område och den tid ansökningen avser,

4. sådan företrädesrätt som avses i 7 § första stycket lagen (1974:890)
om vissa mineralfyndigheter,

5. den planerade verksamhetens art och sannolika omfattning samt
sökandens tekniska och ekonomiska förutsättningar att bedriva
verksamheten,

6. den tillämnade verksamhetens inverkan på allmänna och enskilda
intressen samt de åtgärder sökanden anser behövliga för att skydda
allmänna intressen eller enskild rätt,

7. den benämning som sökanden föreslår på koncessionen.

Önskar sökanden att den begärda koncessionen skall förenas med rätt till
bearbetningskoncession enligt 5 § andra stycket lagen om vissa
mineralfyndigheter, skall han ange vilka huvudsakliga villkor som enligt
hans mening bör gälla för bearbetningskoncessionen.

Till ansökningshandlingen skall fogas karta, upprättad enligt
anvisningar av Sveriges geologiska undersökning, jämte beskrivning av
det område som avses med ansökningen samt den utredning som sökanden
vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Ansökningshandlingen och de handlingar som fogas till den skall ges in i
det antal som den mottagande myndigheten efter samråd med sökanden
bestämmer för varje särskilt fall. Förordning (1985:639).

Prövning huruvida koncession skall krävas för bearbetning av
torvfyndighet i visst fall

1 a § har upphävts genom förordning (1985:639).

Ansökan om bearbetningskoncession

2 § Ansökan om bearbetningskoncession skall ges in till Sveriges
geologiska undersökning.

Ansökningen skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om

1. sökandens namn, yrke, hemvist och adress,

2. den grupp eller de grupper av ämnen ansökningen avser,

3. det område och den tid ansökningen avser,

4. de fastigheter som berörs av ansökningen samt namn och adress på
fastighetsägare och övriga sakägare,

5. sådan företrädesrätt som avses i 7 § första stycket lagen (1974:890)
om vissa mineralfyndigheter,

6. den tillämnade verksamhetens inverkan på allmänna och enskilda
intressen samt de åtgärder sökanden anser behövliga för att skydda
allmänna intressen eller enskild rätt,

7. sökandens plan för den tillämnade verksamheten samt dennes tekniska
och ekonomiska förutsättningar att fullfölja planen,

8. sådan undersökningskoncession som meddelats för sökanden inom det
sökta området,

9. de huvudsakliga villkor som enligt sökandens mening bör gälla för
verksamheten,

10. den benämning som sökanden föreslår på koncessionen.

Ansökningshandlingen och de handlingar som fogas till den enligt 3 §
skall ges in i det antal som den mottagande myndigheten efter samråd med
sökanden bestämmer för varje särskilt fall. Förordning (1985:639).

3 § Till ansökningshandling som avses i 2 § skall fogas

1. karta över det med ansökningen avsedda området jämte behövlig
beskrivning,

2. berättelse över resultat som erhållits genom undersökningsarbete,
upprättade geologiska och geofysiska kartor och annan förefintlig
utredning som är av betydelse för bedömande av om fyndighet som kan
ekonomiskt tillgodogöras blivit påträffad,

3. arbetsprogram för den tillämnade verksamheten,

4. utredning som sökanden vill åberopa för att styrka i ansökningen
lämnade uppgifter.

Av kartan och beskrivningen skall tydligt framgå det begärda
koncessionsområdets belägenhet, belägenheten av områden vartill sökanden
har företrädesrätt som avses i 2 § 5, de ställen inom koncessionsområdet
där det eller de mineraliska ämnen som avses med ansökningen påträffats
samt andra för sökanden kända förhållanden av betydelse för att bedöma
fyndighetens storlek, läge och sträckning. I övrigt tillämpas
föreskrifterna i mätningskungörelsen (1974:339) på kartan och
beskrivningen.

Den myndighet som tar emot ansökningen kan medge undantag från
föreskrifterna i första stycket, om sökanden i fråga om det begärda
koncessionsområdet redan innehar utmål eller bearbetningskoncession för
någon annan grupp av ämnen än som avses med ansökningen. Förordning
(1982:114).

Förberedande undersökning

3 a Frågor om förberedande undersökning enligt 15 § lagen (1974:890) om
vissa mineralfyndigheter prövas av Sveriges geologiska undersökning.
Förordning (1985:639).

Ansökningsavgift

4 § Avgift för ansökan om koncession utgår med 6 000 kronor för varje
koncessionsområde. Avgiften skall erläggas när ansökningen ges in till
myndigheten. Förordning (1991:428).

Handläggning av koncessionsansökan

5 § Uppfyller en ansökan om koncession inte vad som fordras enligt 1, 2
eller 3 § eller är den i övrigt ofullständig eller har sökanden inte
erlagt avgift enligt 4 §, skall myndigheten, om inte rättelse sker på
annat sätt, förelägga sökanden att inom viss tid avhjälpa bristen.
Föreläggande skall delges.

Efterkommer sökanden inte ett föreläggande att avhjälpa brister i fråga
om ansökningens innehåll och är bristerna så väsentliga att ansökningen
inte kan ligga till grund för prövning av ärendet, skall myndigheten
avvisa ansökningen. Om sökanden inte efterkommer ett föreläggande att
erlägga ansökningsavgift, skall ansökningen likaledes avvisas. Ett
föreläggande skall innehålla en upplysning om vad påföljden blir om
sökanden inte gör vad som begärs.

Bergmästaren skall så snart det kan ske av den mottagande myndigheten
underrättas om ingivna koncessionsansökningar. Förordning (1985:639).

6 § Om en ansökan om koncession inte avvisas, skall den mottagande
myndigheten införa kungörelse om ansökningen i Post- och Inrikes
Tidningar och ortstidning. Har sökanden företrädesrätt enligt 7 § första
stycket lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter, behöver kungörelse
ej utfärdas.

Om tillgängliga uppgifter gör det möjligt och ger anledning därtill,
skall myndigheten sända meddelande om ansökningar om
undersökningskoncession till industriella företag, innehavare av
företrädesrätt enligt 7 § första stycket lagen om vissa
mineralfyndigheter och andra som berörs av ansökningen.

Myndigheten skall sända meddelanden om ansökningar om
bearbetningskoncession till fastighetsägare, nyttjanderättshavare,
servitutshavare, industriella företag samt innehavare av företrädesrätt
enligt 7 § första stycket lagen om vissa mineralfyndigheter.

I kungörelser enligt första stycket och meddelanden enligt andra eller
tredje stycket skall anges att erinringar mot ansökningen skall göras
skriftligen hos myndigheten inom viss angiven tid, minst fyra veckor
efter det kungörelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar eller,
när ingen kungörelse utfärdas, efter det meddelandet avsändes.
Förordning (1982:114).

7 § Sveriges geologiska undersökning skall se till att
koncessionsärenden utreds på det sätt som är motiverat med hänsyn till
den planerade verksamhetens art och omfattning. Yttranden skall alltid
inhämtas från bergmästaren och kommunen samt från länsstyrelsen.
Förordning (1985:639).

8 § Efter utgången av den tid som angivits för erinringar mot
ansökningen och sedan ärendet utretts skall Sveriges geologiska
undersökning med eget utlåtande sända handlingarna i sådana ärenden som
bereds av denna myndighet till regeringen, om

1. ansökningen gäller bearbetningskoncession,

2. kommunen eller länsstyrelsen har avstyrkt bifall till ansökningen,
eller

3. ärendet annars är särskilt betydelsefullt från allmän synpunkt.

I övriga fall skall Sveriges geologiska undersökning avgöra ärendet.
Myndigheten får dock därvid inte förena undersökningskocessionen med
rätt till bearbetningskoncessionen enligt 5 § lagen (1974:890) om vissa
mineralfyndigheter utan att denna fråga har prövats av regeringen.
Finner myndigheten att sökandens begäran om en sådan rätt bör bifallas
eller att frågan är tveksam, skall myndigheten med eget yttrande
överlämna frågan till regeringens prövning. Förordning (1985:639).

Förlängning av koncessions giltighetstid

9 § I fråga om förlängning av koncessions giltighetstid tillämpas 1-8
§§. Den myndighet som tar emot ansökningen kan medge undantag från
föreskrifterna i 1-3 §§ om vad en ansökan skall innehålla och vad som
skall fogas till ansökningshandlingen. Förordning (1982:114).

Vissa allmänna koncessionsvillkor enligt 10 § första stycket lagen
(1974:890) om vissa mineralfyndigheter

10 § Bearbetning får ej utan bergmästarens tillstånd läggas ned förrän
vidtagna arbeten blivit inmätta och inlagda på karta.

11 § När bearbetning påbörjas, läggs ned, avbryts för längre tid än sex
månader eller återupptas, skall anmälan om detta ofördröjligen göras
till bergmästaren. När anmälan kommer in skall denne utan dröjsmål
underrätta Sveriges geologiska undersökning, länsstyrelsen och kommunen.
Förordning (1982:114).

Närmare föreskrifter om hinder mot undersökning och bearbetning
m.m.

12 § Hinder som avses i 17 § 2 lagen (1974:890) om vissa
mineralfyndigheter skall utöver befästningsområden gälla militära
skyddsområden som anges i bilagan till förordningen (1990:1334) om skydd
för samhällsviktiga anläggningar m.m. Förordning (1990:1339).

13 § Avstånd som sägs i 18 § första stycket 1 och 2 lagen (1974:890) om
vissa mineralfyndigheter räknas i horisontalplanet. I fall som avses i
18 § första stycket 1 samma lag räknas avståndet från ytterkant av bank
eller skärning eller, om sådan icke finnes, från själva anläggningens
ytterkant.

Ansökan om anvisande av mark

14 § Ansökan om anvisande av mark enligt 26 § lagen (1974:890) om vissa
mineralfyndigheter skall vara skriftlig och innehålla

1. uppgift om sökandens namn, yrke, hemvist och adress,

2. beskrivning av den mark inom och utom koncessionsområdet som han
önskar taga i anspråk,

3. uppgift om fastighet som beröres av ansökningen samt namn och adress
på fastighetsägaren och övriga sakägare,

4. uppgift huruvida tvist som enligt 24 § lagen om vissa
mineralfyndigheter skall prövas vid förrättningen föreligger.

Till ansökningshandlingen skall fogas karta över den mark som sökanden
önskar taga i anspråk jämte behövlig beskrivning varav tydligt framgår
markens belägenhet. I fråga om sådan karta och beskrivning äger före
skrifterna i mätningskungörelsen (1974:339) motsvarande tillämpning.

Fordras medgivande till markanvisningen av myndighet eller rättsägare,
skall vid ansökningen fogas handling utvisande att medgivande erhållits
av myndigheten eller rättsägaren eller begärts hos myndigheten.

Sökanden skall erlägga förskott till förrättningskostnad, om
bergmästaren begär det.

15 § Vad som föreskrives i 5 § om föreläggande och avvisning skall i
tillämpliga delar gälla i fråga om ansökan om anvisande av mark.

Har sökanden i fall som avses i 14 § tredje stycket begärt myndighets
medgivande till markanvisningen, skall myndighetens beslut avvaktas
innan ärendet avgöres.

16 § Länsstyrelsen och kommunen skall underrättas om sammanträde med
sakägare vid förrättning för anvisande av mark. I fråga om sådan
underrättelse äger vad som gäller för delgivning av kallelse till sådant
sammanträde motsvarande tillämpning.

Förrättning för anvisande av mark

17 § I fråga om förrättning för anvisande av mark gäller i tillämpliga
delar vad som i 14-20 §§ gruvkungörelsen (1974:344) föreskrives för
motsvarande fall.

18 § Beslut om anvisande av mark skall innehålla en noggrann beskrivning
av den anvisade markens belägenhet och sträckning.

I fråga om karta över anvisad mark och beskrivning till sådan karta
finns föreskrifter i mätningskungörelsen (1974:339).

19 § Meddelande om markanvisning och den anvisade markens belägenhet
skall ofördröjligen sändas till Sveriges geologiska undersökning,
länsstyrelsen, fastighetsregistermyndigheten och kommunen. Förordning
(1990:266).

Vissa kartor m.m

20 § Kartor som avses i 38 § första stycket första punkten lagen
(1974:890) om vissa mineralfyndigheter skall upprättas och kompletteras
av den som Sveriges geologiska undersökning förklarat behörig att utföra
gruvmätningar.

Utdrag av kartor som avses i 38 § nämnda lag skall sändas in till
bergmästaren. Närmare föreskrifter om sådana kartor samt om
verkställande av utdrag av dem och insändande av sådana utdrag meddelas
av Sveriges geologiska undersökning. Förordning (1985:639).

21 § Prover och rapporter som avses i 39 § första stycket lagen
(1974:890) om vissa mineralfyndigheter skall ges in till Sveriges
geologiska undersökning. Närmare föreskrifter om sådan redovisning och
om journalföring enligt nämnda lagrum meddelas av Sveriges geologiska
undersökning. Förordning (1982:114).

Meddelande om att bearbetningskoncession upphört

22 § Upphör en bearbetningskoncession, skall Sveriges geologiska
undersökning ofördröjligen sända meddelanden om detta till
länsstyrelsen, fastighetsregistermyndigheten, kommunen och, om det kan
ske, till fastighetsägaren. Förordning (1990:266).

Dagbok och aktbildning i ärenden hos bergmästaren

23 § Över ärenden hos bergmästaren enligt lagen (1974:890) om vissa
mineralfyndigheter skall föras dagbok som för varje ärende utvisar dagen
då ärendet kommit in, vilka åtgärder som vidtagits och vilka handlingar
som kommit in eller upprättats i ärendet samt dagen för ärendets
avgörande. Dagboken får föras särskilt för skilda grupper av ärenden.

Dagboken består av en förteckning över ärenden och av dagboksblad över
handläggningen av de särskilda ärendena. Dagboksblad föres dock endast
när ärendets beskaffenhet kräver det.

24 § De handlingar som ges in eller upprättas i ärende som avses i 23 §
skall föras samman till en akt.

Beslut som ej tages upp i protokoll tecknas på dagboksblad eller annan
handling i akten.

Mineralregister

25 § Bergmästaren för register över undersökningskoncessioner,
bearbetningskoncessioner och förordnanden enligt 15 § lagen (1974:890)
om vissa mineralfyndigheter (mineralregister). I registret skall
anteckning göras om beslut eller åtgärd som rör koncessionsområde eller
område som omfattas av förordnande som nyss sagts samt om annan
omständighet som är av betydelse för bedömande av rätten till
mineralfyndighet inom sådant område.

Har domstol eller annan myndighet meddelat beslut om vilket anteckning
bör ske i mineralregistret, skall underrättelse om beslutet så snart det
kan ske sändas till bergmästaren.

Avgift enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1974:890) om
vissa mineralfyndigheter

26 § Avgift enligt punkt 5 sjätte stycket övergångsbestämmelserna till
lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter utgör sextio kronor för
varje påbörjat hektar av det område som omfattas av rättigheten.

Avgiften erlägges till bergmästaren årsvis i förskott före utgången av
december. Förordning (1991:428).

Fullföljd av talan m.m.

27 § Beslut av Sveriges geologiska undersökning enligt denna förordning
får överklagas hos regeringen genom besvär. Förordning (1985:639).

28 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1974:890)
om vissa mineralfyndigheter meddelas av Sveriges geologiska
undersökning. Förordning (1982:114).

Övergångsbestämmelser

1985:639

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. Äldre bestämmelser
tillämpas dock fortfarande i fråga om sådana ärenden om torv som avses i
tredje stycket i övergångsbestämmelserna till lagen (1985:624) om
ändring i lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter.

1991:428

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

2. Bestämmelsen i 26 § i sin nya lydelse tillämpas första gången i
fråga om avgifter för år 1992.