Lag (1974:897) om riksmätplatser m.m.

SFS nr
1974:897
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1974-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:164
Upphävd
1989-07-01

1 § Med riksmätplats avses statlig myndighet som enligt denna lag
utsetts

att för viss storhet officiellt svara för sådan mätning som i
förhållande till nationella prototyper eller vetenskapligt definierade
måttenheter säkerställer riktigheten av mätningar som utföres inom
landet,

att se till att dessa prototyper och måttenheter är anknutna till
internationellt antagna enheter.

2 § Riksmätplats utses för en eller flera storheter.

3 § Riksmätplats utses av regeringen.

4 § Myndighet som regeringen bestämmer får meddela auktorisation för
visst organ att utföra viss mätning som ej ankommer på riksmätplats.
Auktorisation får meddelas endast om organet har kompetent personal
och lämplig utrustning för mätningen.

Organ som erhållit auktorisation benämnes auktoriserad mätplats.

5 § Auktorisation meddelas för viss tid eller tills vidare.

6 § Myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över
verksamheten vid auktoriserad mätplats som ej är statlig myndighet.

7 § Beslut varigenom auktorisation meddelats för annat organ än
statlig myndighet kan återkallas, när i denna lag angiven
förutsättning för auktorisation ej längre föreligger eller det i
övrigt finnes särskild anledning därtill.

8 § Auktoriserad mätplats skall ersätta kostnaderna för
auktorisationen.

9 § Riksmätplats får uppbära avgift för utförda mätningar.

10 § Har beslut i fråga som avses i denna lag meddelats av annan
myndighet än regeringen, föres talan mot myndighetens beslut hos
regeringen genom besvär.

Övergångsbestämmelser

1989:164

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 1–22 §§, den 1 juli 1989, då
lagen (1985:1105) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m.
och lagen (1974:897) om riksmätplatser m. m. skall upphöra att gälla,
och i övrigt den dag som regeringen bestämmer.

2. Om det i lag eller annan författning hänvisas till bestämmelser som
ersätts genom bestämmelserna i den nya lagen, skall i stället de nya
bestämmelserna tillämpas.

3. Bestämmelserna om ackrediterade laboratorier tillämpas på mätplatser
som har auktoriserats enligt lagen (1974:897) om riksmätplatser m. m. I
fråga om tidigare auktoriserade provplatser för obligatorisk eller
frivillig kontroll tillämpas dock äldre bestämmelser intill dess statens
mät- och provråd har beslutat om ackreditering enligt den nya lagen.