Förordning (1974:899) om riksmätplatser m. m.

SFS nr
1974:899
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1983-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:526
Upphävd
1989-07-01

1 § Ärenden om utseende av riksmätplatser bereds av statens mät- och
provråd. Förordning (1983:639).

2 § Statens mät- och provråd meddelar allmänna råd för verksamheten vid
riksmätplats.

Riksmätplats skall på begäran lämna rådet upplysningar om sin verksamhet
och även i övrigt bereda rådet tillfälle att göra sig underrättad om
denna. Förordning (1983:639).

3 § Frågor om auktorisation enligt 4 § lagen (1974:897) om
riksmätplatser m. m. prövas av statens mät- och provråd.

Ansökan om auktorisation skall vara skriftlig. Förordning (1983:639).

4 § Statens mät- och provråd meddelar närmare föreskrifter för
verksamheten vid auktoriserad mätplats som ej är statlig myndighet och
utövar tillsyn över verksamheten. I övrigt tillämpas 2 § andra stycket
på sådan mätplats.

I fråga om verksamheten vid auktoriserad mätplats som är statlig
myndighet tillämpas 2 §. Förordning (1983:639).

5 § Auktoriserad mätplats skall betala kostnaden för auktorisationen
enligt vad statens mät- och provråd efter samråd med riksrevisionsverket
föreskriver. Förordning (1983:639).

6 § Om ej annat är särskilt föreskrivet, får riksmätplats uppbära
ersättning för mätning enligt föreskrifter som riksmätplatsen meddelar
efter samråd med riksrevisionsverket.