Aktiefondslag (1974:931);

SFS nr
1974:931
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1974-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1115
Upphävd
1991-01-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag förstås med

1. aktiefond, en huvudsakligen av aktier eller andra värdepapper
bestående fond, som uppkommit genom kapitaltillskott från allmänheten
och som äges av dem som tillskjutit kapital,

2. aktiefondsverksamhet, sådan förvaltning av aktiefond samt
försäljning och inlösen av andelar i fonden som bedrives av
fondbolag,

3. fondbolag, aktiebolag som fått tillstånd att utöva
aktiefondsverksamhet,

4. förvaringsbank, bank som förvarar tillgångarna i aktiefond samt
mottager inbetalningar och ombesörjer utbetalningar som avser fonden.

Lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt är icke tillämplig på
delägarskap i aktiefond. Lag (1980:1002).

2 § Aktiefondsverksamhet får ej utövas här i riket av annan än svenskt
fondbolag.

3 § Verksamhet, varigenom allmänheten erbjudes att deltaga i förvärv av
värdepapper för deltagarnas gemensamma räkning och som ej är
aktiefondsverksamhet, får utövas endast av aktiebolag eller ekonomisk
förening och endast om erbjudandet avser rätt att teckna aktie i bolaget
eller andel i föreningen.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan medge undantag
från första stycket, om särskilda skäl föreligger.

Fondbolag

4 § För fondbolag gäller, om annat ej följer av denna lag, vad om
aktiebolag i allmänhet är föreskrivet.

I fondbolags bolagsordning skall tas in utlänningsförbehåll enligt 4 §
lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. Lag
(1982:623).

5 § Fondbolag står under tillsyn av bankinspektionen.

6 § Fondbolags aktiekapital skall vara minst 250 000 kronor, om värdet
av den eller de aktiefonder som bolaget förvaltar sammanlagt uppgår till
högst 50 miljoner kronor, och minst 500 000 kronor, om värdet är högre.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan, om särskilda
skäl föreligger, medge undantag från första stycket.

Aktiekapitalet skall vara till fullo inbetalt innan fondbolaget börjar
aktiefondsverksamhet.

Fondbolag är befriat från skyldighet att avsätta vinstmedel enligt 72 §
1 mom. första stycket lagen (1944:705) om aktiebolag.

7 § Fondbolags styrelse skall bestå av minst fem ledamöter.

Av styrelseledamöterna utser fondandelsägarna eller
intressesammanslutning för dem en ledamot för varje påbörjat tretal
ledamöter. Kan ledamot ej utses på detta sätt, utses ledamoten av
länsstyrelsen i det län där fondbolagets styrelse har sitt säte. För
ledamot, som avses i detta stycke, skall suppleant utses.

Vad i denna lag sägs om styrelseledamot äger motsvarande tillämpning på
styrelsesuppleant.

8 § Den som i fondbolag är

1. styrelseledamot,

2. verkställande eller vice verkställande direktör,

3. revisor eller revisorssuppleant,

4. chef för bolagets bokföring eller medelsförvaltning, eller

5. innehavare av annan ledande befattning

får ej förvärva värdepapper från aktiefond som bolaget förvaltar eller
sälja värdepapper till sådan fond.

Styrelsen eller verkställande direktören skall skriftligen meddela den
som innehar befattning som avses i första stycket 4 eller 5 att denne
omfattas av förbudet i första stycket.

Bestämmelserna i första stycket gäller även make till sådan person eller
omyndigt barn som står under hans vårdnad. Har någon i denna paragraf
nämnd person eller flera av dem tillsammans sådan väsentlig ekonomisk
gemenskap med annan juridisk person än fondbolaget som grundas på
andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse, gäller första
stycket även den juridiska personen, om befattningshavare som avses i
första stycket har väsentligt inflytande över den juridiska personens
verksamhet.

Styrelseledamot som avses i 7 § andra stycket får ej äga aktier i
fondbolaget eller vara anställd hos detta eller hos förvaringsbank för
aktiefond som bolaget förvaltar. Han få ej heller vara styrelseledamot i
annat fondbolag eller i sådan förvaringsbank.

Aktiefond

9 § Aktiefond består av de värdepapper och medel som tillföres fonden,
avkastning av sådan egendom samt ur denna härflytande rättigheter.

Aktiefond skall ha beteckning varigenom den tydligt kan skiljas från
andra aktiefonder.

10 § Aktiefond kan ej förvärva rättigheter eller ikläda sig
skyldigheter, ej heller söka, kära eller svara inför domstol eller annan
myndighet.

11 § Egendom som ingår i aktiefond får ej tagas i mät.

Fondandelsägare svarar ej för förpliktelse som avser fonden.

12 § För aktiefond skall finnas fondbestämmelser, vilka upprättas av det
fondbolag som skall förvalta fonden.

Fondbestämmelserna skall ange

1. aktiefonden, fondbolaget och förvaringsbanken,

2. antalet eller lägsta och högsta antalet ledamöter och suppleanter i
fondbolagets styrelse samt hur och för vilken tid de utses,

3. de allmänna riktlinjerna för placering av fondmedlen med angivande av
huruvida och i vilken omfattning fonden skall bestå av utländska
värdepapper,

4. föreskrifter om fondandelsbevis eller, om sådana bevis ej utfärdas,
om register över innehav av fondandelar,

5. huruvida utdelning till fondandelsägarna skall ske och, om utdelning
skall ske, grunderna och sättet för denna,

6. grunderna för beräkning av fondandelsvärdet,

7. de högsta tillägg till eller avdrag från fondandelsvärdet som får
göras vid bestämmande av försäljnings- eller inlösningspris för
fondandel,

8. grunderna för den ersättning fondbolaget och förvaringsbanken får ta
ut ur fonden för sin befattning med denna,

9. var och hur försäljning och inlösen av fondandelar skall ske,

10. räkenskapsår för fondbolaget och fonden,

11. när och var offentliggörande skall ske av försäljnings- och
inlösningspris för fondandel samt av kvartalsredogörelser för fonden och
årsberättelser för fondbolaget och fonden.

13 § Bankinspektionen fastställer fondbestämmelser för aktiefond.
Strider bestämmelserna mot lag eller annan författning eller är de
oskäliga för fondandelsägarna, skall fastställelse vägras.

Beslutar fondbolag om ändring av fondbestämmelse, skall beslutet
underställas bankinspektionen. Är ändring befogad och är den föreslagna
bestämmelsen skälig för fondandelsägarna, skall inspektionen godkänna
beslutet. Bestämmelsen i dess nya lydelse får ej tillämpas förrän tre
månader förflutit från dagen för godkännande av beslutet, om
inspektionen ej medger kortare tidsfrist. Beslutet skall offentliggöras
av fondbolaget på sätt inspektionen bestämmer.

Fondbolags verksamhet

14 § Fondbolag får ej utöva annan verksamhet än aktiefondsverksamhet.
Bolaget får dock efter särskilt tillstånd utöva verksamhet som äger
samband med aktiefondsverksamheten.

Flera fondbolag får ej samtidigt utöva aktiefondsverksamhet beträffande
samma fond.

15 § Bankinspektionen meddelar tillstånd att utöva aktiefondsverksamhet
och verksamhet som äger samband därmed.

Tillstånd att utöva aktiefondsverksamhet får meddelas endast om

1. aktiebolaget registrerats,

2. fondbestämmelser fastställts för den eller de aktiefonder som bolaget
avser att förvalta,

3. bolaget är lämpligt att utöva verksamheten.

Tillstånd enligt andra stycket meddelas särskilt beträffande varje
aktiefond.

16 § Bankinspektionen kan återkalla tillstånd som meddelats enligt 15 §
första stycket, om

1. fondbolaget förlorat över en tredjedel av aktiekapitalet och bristen
ej blivit fylld inom tre månader efter det den blev känd, eller

2. fondbolaget genom överträdelse av denna lag eller uppenbart
åsidosättande av fondandelsägares intresse eller på annat sätt visat sig
olämpligt att utöva verksamheten.

17 § Fondbolag företräder fondandelsägarna i frågor som rör aktiefonden.

Vid förvaltning av aktiefond skall fondbolaget handla uteslutande i
fondandelsägarnas gemensamma intresse.

Vid förvaltningen beslutar fondbolaget över den egendom som ingår i
fonden samt utövar de rättigheter som härflyter ur egendomen. Beslut i
fråga om utövande av rösträtt för aktier i fonden skall fattas för varje
särskilt fall. Skall rösträtt utövas, skall i beslutet anges noggranna
anvisningar för röstningen. Beslutet är giltigt endast om det biträtts
av mer än hälften av de i 7 § andra stycket avsedda ledamöterna.

Fondbolaget handlar vid förvaltningen i eget namn och skall därvid ange
fondens beteckning.

18 § Fondbolag får ej omhänderha egendom som ingår i aktiefond. Medel,
som inflyter vid försäljningen av fondandelar, får dock mottagas av
bolaget men skall utan dröjsmål överföras till förvaringsbanken.

19 § Medel som tillföres aktiefond skall så snart det anses lämpligt
placeras i värdepapper, i den mån behov av likvida medel icke
föreligger.

Fondbolag får till aktiefond förvärva endast följande slag av
värdepapper, nämligen

1. svenska aktier, obligationer och andra värdepapper som är
inregistrerade vid Stockholms fondbörs,

2. svenska aktier i bolag som träffat avtal med fondkommissionär om
att denne på begäran skall ange kurser på aktier i bolaget och till
dessa kurser köpa och sälja aktier i bolaget (OTC-bolag),

3. utländska aktier, obligationer och andra värdepapper, om förvärv av
sådana får ske enligt fondbestämmelserna och värdepapperen är föremål
för notering och handel vid fondbörs eller eljest under betryggande
förhållanden,

4. aktier, obligationer och andra värdepapper som utbjuds till
försäljning under sådana förhållanden att sannolika skäl finns för
antagande att de inom ett år från förvärvet kommer att inregistreras
vid fondbörs,

5. andra svenska aktier, obligationer, förlagsbevis, konvertibla
skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning,

6. bevis om rätt att teckna eller erhålla aktier eller andra
värdepapper som avses i 1–5,

7. skattkammar- och statsskuldväxlar.

Har värdepapper som förvärvats enligt andra stycket 4 ej
inregistrerats inom ett år från förvärvet, skall de avyttras så snart
det lämpligen kan ske, om de inte vid något tillfälle under
ettårsperioden kunnat inrymmas inom trettioprocentsgränsen enligt
femte stycket eller tioprocentsgränsen enligt sjätte stycket.

Fondbolag får ej till aktiefond förvärva aktier i bolaget eller
fondandel i fonden.

Ett fondbolag får ej till fonden mot vederlag förvärva aktier som
avses i andra stycket 2 eller bevis om rätt att teckna eller erhålla
sådana aktier i sådan omfattning att värdet av aktierna och bevisen,
tillsammans med de värdepapper som omfattas av tioprocentsgränsen
enligt sista stycket, genom förvärvet kommer att överstiga trettio
procent av fondens värde.

Ett fondbolag får ej till fonden mot vederlag förvärva värdepapper som
avses i andra stycket 5 eller bevis om rätt att teckna eller erhålla
sådana värdepapper i sådan omfattning att värdet av värdepapperen och
bevisen genom förvärvet kommer att överstiga tio procent av fondens
värde. Lag (1986:523).

20 § Fondbolag får ej till aktiefond förvärva värdepapper över det vid
tillfället gällande marknadsvärdet eller från aktiefond avyttra
värdepapper under sådant värde, om ej särskilda skäl föreligger.

21 § Fondbolag skall tillse att aktiefond får en med hänsyn till
intresset av riskspridning lämplig sammansättning av värdepapper.

Fondbolaget får ej till fonden mot vederlag förvärva värdepapper med
samme utfärdare i sådan omfattning att värdet av de värdepapper i fonden
som utfärdats av denne genom förvärvet kommer att överstiga tio procent
av fondens värde. Föreligger särskilda skäl, kan bankinspektionen medge
att procenttalet överskrids.

Utan hinder av andra stycket får till fonden förvärvas obligationer och
andra skuldförbindelser, utfärdade av staten.

Utan hinder av andra stycket och 19 § femte och sjätte styckena får vid
emission aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning förvärvas på grund av fondens tidigare
aktieinnehav. Sådana aktier eller skuldebrev skall dock avyttras så
snart det lämpligen kan ske och senast ett år efter förvärvet, om
värdepapperen ej vid något tillfälle under ettårsperioden kunnat
inrymmas inom de gränser som anges i andra stycket och 19 § femte och
sjätte styckena. Om särskilda skäl föreligger, kan bankinspektionen
medge uppskov med avyttringen. Lag (1986:523).

22 § I aktiefond får ej ingå mer än fem procent av röstvärdet för
samtliga aktier i ett och samma aktiebolag. Om ett fondbolag förvaltar
flera fonder, gäller vad nu sagts det sammanlagda aktieinnehavet i
fonderna.

23 § Fondbolag får besluta om utbetalning av medel som ingår i aktiefond
endast för

1. förvärv av värdepapper till fonden,

2. utdelning till fondandelsägarna,

3. inlösen av fondandelar,

4. fondbolagets kostnader för försäljning och inlösen av fondandelar
samt ersättning för bolagets förvaltning av fonden,

5. skatter, avgifter eller andra förpliktelser som avser fonden.

24 § Fondbolag får ej utan bankinspektionens tillstånd upptaga lån i
aktiefondsverksamheten eller pantsätta egendom som ingår i aktiefond.

Bankinspektionen kan, om särskilda skäl föreligger, medge att lån får
upptagas eller att pantsättning får ske för viss tid, högst ett år, och
intill visst belopp, högst tjugo procent av värdet av den egendom som
ingår fonden. Inspektionen kan medge förlängning av nämnda tid.

25 § För sin förvaltning av aktiefond har fondbolag rätt till ersättning
ur fonden enligt grunder som anges i fondbestämmelserna.

Förvaringsbank

26 § För aktiefond skall finnas en förvaringsbank. Banken utses av det
fondbolag som förvaltar fonden. Om särskilda skäl föreligger, kan
bankinspektionen medge att flera förvaringsbanker utses för samma fond.

Förvaringsbank skall vara svenskt bankaktiebolag eller svensk sparbank
eller föreningsbank. Lag (1987:639).

27 § Värdepapper som ingår i aktiefond skall nedsättas i öppet förvar
hos förvaringsbank. Banken skall omedelbart på räkning sätta in medel
som inflyter i aktiefondsverksamheten.

Ingår utländska värdepapper i fonden, får förvaringsbank låta lämpligt
utländskt förvaringsinstitut omhänderha dem. Anmälan därom skall göras
till bankinspektionen.

28 § Förvaringsbank omhänderhar utfärdade men icke försålda
fondandelsbevis samt bevis som inlösts eller utbytts men ej makulerats.
Inlösta eller utbytta bevis skall makuleras, om de ej skall ges ut på
nytt.

29 § Förvaringsbank får betala ut medel från räkning, som avses i 27 §
första stycket, endast om fondbolaget beslutat det och om utbetalningen
avser ändamål som anges i 23 §.

Har fondbolag beslutat om utbetalning och vägrar förvaringsbanken att
verkställa den, skall bolaget underställa frågan bankinspektionens
prövning.

Utan hinder av första stycket får förvaringsbank för sitt
omhänderhavande av aktiefond tillgodogöra sig ersättning ur fonden
enligt de grunder som anges i fondbestämmelserna.

Fondandel och fondandelsbevis m.m.

30 § Andelarna i en aktiefond skall vara lika stora och medföra lika
rätt till den egendom som ingår i fonden.

Värdet av en fondandel är aktiefondens värde delat med antalet
utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från
tillgångarna avdrages de skulder som avser fonden, inbegripet framtida
skatteskulder, om sådana skall beaktas enligt fondbestämmelserna.
Värdepapper som ingår i fonden värderas med ledning av gällande
marknadsvärde. Det åligger fondbolag att fortlöpande beräkna
fondandelsvärdet.

I den mån det är tillåtet enligt fondbestämmelserna får

1. vid försäljning av fondandel tillägg till värdet av andelen göras med
försäljningskostnader och kostnader vid inköp av värdepapper till
fonden,

2. vid inlösen av fondandel avdrag från värdet av andelen göras med
kostnader för inlösningsförfarandet och för försäljning av värdepapper
från fonden.

31 § Fondbolag skall utfärda fondandelsbevis till varje fondandelsägare
eller föra register över innehav av andelar i fonden.

32 § Fondandelsbevis skall ställas till innehavaren eller till viss man
eller order och ange

1. aktiefondens beteckning, fondbolaget och förvaringsbanken,

2. nummer eller annan beteckning för fondandelsbeviset,

3. det antal fondandelar som beviset avser,

4. hur inlösen av fondandel skall ske samt vad som bör iakttagas vid
överlåtelse och pantsättning av fondandel,

5. i förekommande fall, innehållet i sådan föreskrift i
fondbestämmelserna som avses i 33 § tredje stycket,

6. var fondbestämmelser, kvartalsredogörelser och årsberättelser för
fonden kan erhållas.

Fondandelsbevis skall undertecknas av fondbolaget eller på dess vägnar
av annan enligt bolagets uppdrag. Namnteckning av styrelseledamot eller
firmatecknare får återges genom tryckning eller på liknande sätt.

33 § I fråga om fondandelsbevis gäller, om annat ej följer av denna lag,
i tillämpliga delar vad i lagen (1936:81) om skuldebrev föreskrivs om
löpande skuldebrev. Härvid är den som innehar fondandelsbevis ställt
till viss man eller order och enligt fondbolagets påskrift på beviset
anges vara ägare till fondandel som beviset avser likställd med den som
enligt 13 § andra stycket nämnda lag förmodas äga rätt att göra
skuldebrevet gällande. Påskrift på beviset skall göras endast om
innehavaren styrker sitt förvärv av fondandel som beviset avser.

Om utdelningskuponger till fondandelsbevis finns bestämmelser i 24 och
25 §§ lagen om skuldebrev.

Utfärdas fondandelsbevis utan utdelningskuponger och innehåller
fondbestämmelserna föreskrift att den som i fondbolagets register över
innehav av fondandelar är antecknad såsom ägare av fondandel är behörig
att uppbära på andelen belöpande utdelning, skall betalning av utdelning
till denne anses giltig, även om han saknade rätt till utdelningen. Vad
nu sagts gäller dock ej, om fondbolaget hade kännedom om att utdelningen
kom i orätta händer eller åsidosatt den aktsamhet som efter
omständigheterna skäligen bort iakttagas eller om mottagaren var
omyndig eller hade en förvaltare enligt föräldrabalken med ett uppdrag
som omfattar denna angelägenhet. Lag (1988:1280).

34 § Fondbolag, som är skyldig att föra register enligt 31 §, skall
lämna fondandelsägare skriftlig bekräftelse på att hans
fondandelsinnehav registrerats samt upplysningar i de hänseenden som
anges i 32 § första stycket 1, 4 och 6.

På uppdrag av fondbolag och efter bankinspektionens medgivande får annan
än bolaget föra register enligt 31 § och fullgöra uppgifter som har
samband därmed.

Föres register med hjälp av automatisk databehandling gäller dessutom
datalagen (1973:289).

35 § Begär fondandelsägare inlösen av fondandel, skall inlösen ske
omedelbart med medel ur aktiefonden, såvida annat ej följer av andra
stycket. Om förvaringsbank förvaltar fonden, gäller dock 40 § första
stycket.

Behöver medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper,
skall försäljningen ske så snart som möjligt och senast fem börsdagar
efter det inlösen begärdes hos fondbolaget. Inlösen skall ske så snart
försäljningslikvid influtit. Kan det antagas att inlösen skulle
väsentligt missgynna övriga fondandelsägares intressen, får bolaget
efter anmälan till bankinspektionen överskrida femdagarsfristen.

Inlösen skall ske enligt det på inlösningsdagen gällande
fondandelsvärdet med avdrag för kostnader enligt 30 § tredje stycket 2.
Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det.

Redovisning

36 § Fondbolag skall för varje kalenderkvartal senast en månad efter
utgången av kvartalet avge kvartalsredogörelse för aktiefond som bolaget
förvaltar. Redogörelsen skall innehålla uppgifter av väsentlig betydelse
för fondverksamheten samt för viss dag under redovisningsperioden utvisa

1. antal och slag av värdepapper,

2. värdet av de olika slagen av värdepapper,

3. medel som innestår på bankräkning,

4. skulder som avser fonden,

5. antalet utelöpande fondandelar,

6. värdet vid inlösen av en fondandel efter avdrag för kostnader enligt
30 § tredje stycket 2.

37 § För varje räkenskapsår skall fondbolag senast två månader efter
räkenskapsårets utgång avge årsberättelse för aktiefond som bolaget
förvaltar. I berättelsen skall anges

1. uppgift som skall lämnas i kvartalsredogörelse,

2. den under året uppkomna avkastningen av fondegendomen,

3. under året uppkomna kostnader som avser fonden,

4. utdelning under året på fondandelarna,

5. övriga förhållanden av betydelse för bedömande av fondens ställning.

Vid årsberättelse skall fogas de fondbestämmelser som gäller för fonden.

38 § Årsberättelse får ersätta kvartalsredogörelse som skulle ha avgetts
samtidigt eller inom två månader före årsberättelsen.

Kvartalsredogörelse och årsberättelse skall så snart det kan ske hållas
tillgängliga hos fondbolaget samt på de platser i övrigt som anges i
fondbestämmelserna.

Upphörande och överlåtelse av aktiefondsverksamhet

39 § Återkallar bankinspektionen tillstånd för fondbolag att utöva
aktiefondsverksamhet eller träder bolaget i likvidation på grund av
föreskrift i lag eller försättes bolaget i konkurs, skall bolagets
fondförvaltning omedelbart övertagas av förvaringsbank.

Efter medgivande av bankinspektionen får fondbolag överlåta
aktiefondsverksamhet till annat fondbolag. Vill fondbolag eljest upphöra
med aktiefondsverksamhet och föreligger ej fall som avses i första
stycket, skall fondförvaltningen övertagas av förvaringsbank vid den
tidpunkt verksamheten upphör.

I fall som avses i andra stycket får fondbolag ej upphöra med
aktiefondsverksamheten tidigare än tre månader efter det att de ändrade
förhållandena kungjorts enligt 41 §.

Fondbolag får besluta att träda i likvidation i annat fall än som avses
i första stycket först sedan bolagets aktiefondsverksamhet upphört.

40 § Under den tid förvaringsbank förvaltar aktiefond får fondandelar ej
säljas eller inlösas.

Sedan förvaringsbanken övertagit fondförvaltningen skall banken överlåta
denna till annat fondbolag eller upplösa fonden. Förvaltningen får
överlåtas till annat fondbolag först efter bankinspektionens medgivande.

Skall aktiefond upplösas, åligger det förvaringsbanken att, så snart det
lämpligen kan ske, sälja de värdepapper som ingår i fonden. Influtna
medel skall tillföras räkning som anges i 27 § första stycket. Sedan
försäljningen slutförts och skulder som avser fonden betalats eller
medel avsatts därtill, skall banken utskifta de behållna tillgångarna
till fondandelsägarna.

41 § Kungörelse om att fondbolags aktiefondsverksamhet skall överlåtas
eller om att förvaltningen av aktiefond övergår till förvaringsbank
skall införas i Post- och Inrikes Tidningar samt hållas tillgänglig hos
bolaget och på förvaringsbankens bankkontor. Kungörandet sker genom
bolagets försorg i fall, som avses i 39 § andra stycket, och annars
genom förvaringsbankens försorg.

Övergår förvaltningen av aktiefond till förvaringsbank, skall i
kungörelsen erinras om innehållet i 40 § första och andra styckena.

I fall som avses i 39 § andra stycket skall i kungörelsen anges den
tidpunkt då fondbolagets aktiefondsverksamhet upphör. Lag (1977:711).

42 § Har förvaringsbank träffat överenskommelse om överlåtelse av
förvaltning av aktiefond till annat fondbolag eller beslutat att upplösa
fonden, skall banken omedelbart utfärda kungörelse därom i den ordning
som sägs i 41 § första stycket. Om fonden skall upplösas, skall i
kungörelsen erinras om innehållet i 40 § tredje stycket.
Förvaringsbanken skall i samma ordning kungöra när och på vilket sätt
utskiftat belopp hålles tillgängligt för lyftning.

43 § Har fondandelsägare ej inom fem år efter det att medel, som
utskiftats enligt 40 § tredje stycket, först blivit tillgängliga för
lyftning anmält sig för att lyfta vad han erhållit vid skiftet, har han
förlorat sin rätt därtill. Sådana medel samt restbelopp, som vid skiftet
ej kunnat fördelas på samtliga fondandelsägare, tillfaller allmänna
arvsfonden.

44 § Har förvaltning av aktiefond övertagits av ny förvaltare, skall
denne med anlitande av fondmedlen fullgöra de förpliktelser avseende
fonden som tidigare förvaltare ådragit sig under iakttagande av denna
lag. Beträffande förvaltningen i övrigt skall den nye förvaltaren anses
ha trätt i den förutvarandes ställe. Motsvarande gäller vid överlåtelse
av aktiefondsverksamhet.

Förvaringsbank får icke utöva rösträtt för aktier i fonden.

45 § Förvaringsbank har rätt till ersättning ur aktiefond för sin
förvaltning enligt 39, 40 och 42 §§. Ersättningens belopp skall
godkännas av bankinspektionen.

Tillsyn

46 § Vid utövande av tillsyn över fondbolag skall bankinspektionen med
uppmärksamhet följa bolagets verksamhet, i den mån det behövs för
kännedom om de förhållanden som kan inverka på säkerheten för bolaget
och aktiefond, som bolaget förvaltar, eller eljest är av betydelse för
en sund utveckling av aktiefondsverksamheten. Bankinspektionen får kalla
till sammanträde med bolagets styrelse och, om styrelsen ej efterkommit
begäran av inspektionen om utfärdande av kallelse till extra
bolagsstämma, till sådan stämma. Företrädare för inspektionen får
närvara vid bolagsstämma eller styrelsesammanträde som inspektionen
utlyst och deltaga i överläggningarna.

Vid meddelande av föreskrift eller förbud i samband med tillsynen kan
bankinspektionen förelägga vite.

Bankinspektionen skall för fondbolag förordna en revisor att med övriga
revisorer deltaga i granskningen av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper. Inspektionen äger när
som helst återkalla sådant förordnande och i stället utse ny revisor.

Närmare föreskrifter för tillsynen meddelas av regeringen. Lag
(1982:1148).

47 § Fondbolagen skall med årliga avgifter bekosta bankinspektionens
verksamhet enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

Det åligger fondbolag dessutom att till revisor, som förordnats enligt
46 § tredje stycket, utge ersättning med belopp som bankinspektionen
bestämmer. Lag (1988:759).

Besvär

48 § Talan mot bankinspektionens beslut enligt denna lag föres hos
regeringen genom besvär. Inspektionens beslut länder omedelbart till
efterrättelse.

Skadestånd

49 § Har skada uppkommit för fondandelsägare genom att fondbolag
överträtt denna lag eller fondbestämmelse, skall bolaget ersätta skadan.

Vad i första stycket sägs om fondbolag äger motsvarande tillämpning på
förvaringsbank.

Straffbestämmelser

50 § Till böter eller fängelse i högst ett år dömes den som uppsåtligen
eller av oaktsamhet

1. här i riket utövar aktiefondsverksamhet eller verksamhet som avses i
3 § första stycket eller 14 § första stycket utan att vara berättigad
därtill,

2. bryter mot 8 § första, tredje eller fjärde stycket, eller

3. meddelar oriktig eller vilseledande uppgift i kvartalsredogörelse
enligt 36 § eller årsberättelse enligt 37 § eller i handling som
ingivits eller upplysning som lämnats till bankinspektionen, om
gärningen ej är belagd med straff i brottsbalken.

I ringa fall dömes ej till ansvar.

51 § Den som ej efterkommit vitesföreläggande som meddelats enligt 46 §
andra stycket får ej dömas till ansvar för gärning som omfattas av
föreläggandet.

Övergångsbestämmelser

1990:1115

Fondbolag enligt aktiefondslagen (1974:931) och lagen (1978:428)
om aktiesparfonder som vid ikraftträdandet av lagen (1990:1114) om
värdepappersfonder förvaltar aktiefond resp. aktiesparfond, får inom
fem månader från ikraftträdandet ansöka om tillstånd att utöva
fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder.

Fondbolag som har ansökt om tillstånd inom den angivna tiden, får
fortsätta verksamheten enligt bestämmelserna i de gamla lagarna
intill dess att ansökan om tillstånd har prövats slutligt.