Förordning (1974:936) om tillsyn över fondbolag och aktiefonder m.m.

SFS nr
1974:936
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1974-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1123
Upphävd
1991-01-01

1 § Vid utövande av tillsyn enligt 46 § aktiefondslagen (1974:931) skall
bankinspektionen övervaka att fondbolag i sin verksamht följer de
författningar som gäller för verksamheten, den för fondbolaget gällande
bolagsordningen, fondbestämmelserna samt de föreskrifter som med stöd av
lag eller bolagsordning har meddelats av bolagsstämma eller styrelse.
Vid tillsynen bör inspektionen ägna särskild uppmärksamhet åt att i
fondbestämmelserna noga anges det sätt på vilket fondandelsägare eller
intressesammanslutning för dem enligt 7 § andra stycket aktiefondslagen
utser ledamöter i fondbolags styrelse och under vilka förutsättningar
dessa i stället får utses av länsstyrelse.

Bankinspektionen är ej pliktig att vaka över att sådana bestämmelser
iakttages som gäller enskild aktieägares rättigheter eller skyldigheter
i förhållande till fondbolaget eller till annan aktieägare eller som
angår bolagets inre angelägenheter.

2 § Bankinspektionen utövar tillsyn med ledning av handlingar, som
fondbolag enligt denna förordning skall sända över till inspektionen,
och upplysningar, som inspektionen inhämtar vid undersökning hos bolaget
eller på annat sätt.

Undersökning hos fondbolag skall äga rum när bankinspektionen anser det
behövligt eller regeringen förordnar om det. Förordning (1980:1003).

3 § Bankinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur fondbolags
räkenskaper skall föras. Föreskrifter får meddelas också om förvaring
och inventering av värdehandlingar.

4 § Fondbolag skall

1. genast anmäla till bankinspektionen vem som har utsetts till
styrelseledamot, verkställande direktör och suppleant samt ändring i
förhållande som anmälts,

2. göra anmälan enligt 35 § andra stycket aktiefondslagen (1974:931) så
snart bolaget finner att det kan antagas att inlösen av fondandelar ej
kan ske inom föreskriven tid och ange skälen för det,

3. genast underrätta inspektionen om bolaget har beslutat upphöra med
förvaltningen av aktiefond eller trätt i likvidation eller försatts i
konkurs.

5 § Fondbolag skall på tid och sätt som bankinspektionen bestämmer

1. hålla till bolaget och aktiefond hörande kassa, övriga tillgångar,
böcker, räkenskaper och andra handlingar tillgängliga för granskning av
inspektionen,

2. upprätta och till inspektionen insända översikter som visar bolagets
och aktiefonds tillgångar och skulder,

3. till inspektionen insända avskrift av årsredovisningen och
revisionsberättelsen med tillhörande handlingar samt protokoll vid
bolagsstämma.

Fondbolag skall meddela bankinspektionen alla de upplysningar och
uppgifter i övrigt som inspektionen begär rörande bolaget och aktiefond
som bolaget förvaltar.

Finner bankinspektionen anledning antaga att bolaget förlorat tio
procent av aktiekapitalet, skall fondbolaget på anmodan av inspektionen
ofördröjligen upprätta bokslut och kalla revisorerna att granska detta.

6 § Har fondbolags styrelse, verkställande direktör eller bolagsstämma
fattat beslut som står i strid mot lag, bolagsordning eller
fondbestämmelser, får bankinspektionen förbjuda att beslutet
verkställes. Har beslutet redan verkställts, får inspektionen förelägga
styrelsen eller verkställande direktören att göra rättelse, om det kan
ske, samt att fullgöra vad som åligger styrelsen eller verkställande
direktören enligt lag, bolagsordning eller fondbestämmelser.

Även om avvikelse från lag, bolagsordning eller fondbestämmelser ej har
skett, kan bankinspektionen meddela de erinringar i fråga om fondbolags
verksamhet som inspektionen finner påkallade.

7 § har upphävts genom förordning (1988:979).

8 § Regeringen bemyndigar bankinspektionen att, om särskilda skäl
föreligger, medge undantag från kravet enligt 6 § första stycket
aktiefondslagen (1974:931) på visst lägsta aktiekapital för fondbolag.
Förordning (1980:1003).

Övergångsbestämmelser

1990:1123

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1974:936) om tillsyn över
fondbolag och aktiefonder m. m.

3. Den gamla förordningen tillämpas fortfarande beträffande sådana
fondbolag, aktiefonder och aktiesparfonder som omfattas av 3 § andra
stycket och 4 § lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114)
om värdepappersfonder.