Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:963) om personalföreträdare i allmän försäkringskassas styrelse

SFS nr
1974:963
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1974-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1082
Upphävd
1989-01-01

1 § För allmän försäkringskassa utses två personalföreträdare samt för
var och en av dem en suppleant att i styrelsen företräda dem som är
anställda hos kassan. Därvid äger lagen (1976:230) om rätt för
arbetstagarorganisation att utse och entlediga företrädare för de
anställda i styrelse eller annat organ vid statlig myndighet motsvarande
tillämpning.

Arbetstagarorganisation skall tillställa allmän försäkringskassa
avskrift av beslut om att utse eller entlediga personalföreträdare eller
suppleant. Kassan skall underrätta riksförsäkringsverket om beslutet.
Förordning (1976:479).

2 § Personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid all
handläggning i styrelsen.

Vid handläggning av fråga, som ej har avseende på det slag av verksamhet
kassan skall bedriva, är personalföreträdare ledamot i styrelsen.

3 § Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. äger i övrigt motsvarande tillämpning på allmän
försäkringskassa.