Vägtrafikkungörelse (1974:98) för civilförsvaret

SFS nr
1974:98
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1974-03-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:137
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:664

Inledande bestämmelser

1 § Denna kungörelse innehåller särskilda bestämmelser om

trafik på väg eller i terräng med fordon som brukas av civilförsvarsorganisa-
tionen,

beskaffenhet och utrustning av fordon som brukas av
civilförsvarsorganisationen,

behörighet att föra motorfordon som brukas av civilförsvarsorganisationen.
Förordning (1986:1054).

2 § I denna kungörelse avses med

civilförsvarsoperation, civilförsvarsorganisationens verksamhet under höjd
beredskap med syfte att förebygga skador på människor och egendom eller
undsätta människor som nödställts genom krigshandlingar,

övning, utbildningsverksamhet inom civilförsvarsorganisationen,

kronskylt, skylt utvisande att fordon brukas av civilförsvarsorganisationen.

Annan beteckning i denna kungörelse har samma betydelse som motsvarande
beteckning i terrängtrafikkungörelsen (1972:594), fordonskungörelsen
(1972:595) och vägtrafikkungörelsen (1972:603). Förordning (1993:249).

3 § Åsidosättes med stöd av denna kungörelse bestämmelse i terräng-
körningslagen (1975:1313), terrängkörningsförordningen (1978:594),
vägtrafikkungörelsen (1972:603), fordonskungörelsen (1972:595),
terrängtrafikkungörelsen (1972:594) eller lokal trafikföreskrift skall
den särskilda omsorg och varsamhet iakttagas och de särskilda åtgärder
vidtagas som betingas av omständigheterna för att förekomma trafikolycka
eller skada på vägen eller i terrängen och för att underlätta
framkomligheten för övrig trafik. Förordning (1978:596).

4 § Lagen (1979:561) om biluthyrning och förordningen (1988:1505) om
biluthyrning gäller inte i fråga om uthyrning av bil eller traktortåg
till civilförsvarsmyndighet eller i fråga om tillhandahållande av bil
och förare mot ersättning vid civilförsvarsorganisationens övningar.
Förordning (1989:946).

5 § Bilregisterkungörelsen (1972:599) gäller ej släpfordon som äges av
civilförsvarsorganisationen. Förordning (1986:1054).

Trafikregler

6 § Utan hinder av vägtrafikkungörelsen (1972:603), terrängkörningslagen
(1975:1313), terrängkörningsförordningen (1978:594) och terrängtrafik-
kungörelsen (1972:594) får under civilförsvarsoperation fordon, som
brukas av civilförsvarsorganisationen, föras, stannas eller parkeras på
sätt som med hänsyn till omständigheterna är lämpligt.

Fordon som brukas av civilförsvarsorganisationen får om det oundgängligen
behövs för att genomföra övning föras, stannas eller parkeras utan hinder
av 22–27, 30, 32, 34, 69, 71–74, 90, 91, 93, 95 eller 96 §, 99 § andra
stycket, 103 § andra stycket eller 104 § vägtrafikkungörelsen, 51 § terräng-
trafikkungörelsen eller lokala trafikföreskrifter.

I fråga om körning i terräng med fordon som brukas av civilförsvarsorganisa-
tionen under övning meddelas föreskrifter av statens räddningsverk efter
samråd med statens naturvårdsverk. Har myndigheterna olika uppfattning i
frågan, skall denna hänskjutas till regeringen. Förordning (1986:1054).

7 § Statens räddningsverk fastställer efter samråd med Vägverket den högsta
hastighet som i stället för vad som anges i 66 § första och andra styckena
och 67 § vägtrafikkungörelsen (1972:603) skall gälla för färd med fordon
som brukas av civilförsvarsorganisationen under civilförsvarsoperation.
Förordning (1992:1296).

8 § Statens räddningsverk får efter samråd med Vägverket föreskriva att
fordon som brukas av civilförsvarsorganisationen under civilförsvars-
operation eller övning får föras på väg som inte är enskild med högre
maximilast, axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än
vad som är tillåtet enligt 106 eller 114 § vägtrafikkungörelsen (1972:603)
eller 54 § terrängtrafikkungörelsen (1972:594) eller lokala
trafikföreskrifter eller att till ett motordrivet fordon kopplas fordon
till större antal eller med högre bruttovikt eller högre släpvagnsvikt
än vad som är tillåtet enligt 111 § vägtrafikkungörelsen eller 55 §
terrängtrafikkungörelsen.

Statens räddningsverk får efter samråd med Vägverket föreskriva sådant
undantag från 117 a § första stycket eller 117 b § första stycket
vägtrafikkungörelsen som behövs inom civilförsvarsorganisationen.
Förordning (1992:1296).

9 § Utan hinder av 107 § första stycket vägtrafikkungörelsen (1972:603)
eller lokal trafikföreskrift får motordrivet fordon eller därtill kopplat
fordon som brukas av civilförsvarsorganisationen under civilförsvars-
operation föras på väg som ej är enskild även om fordonets last skjuter
mer än 20 centimeter utanför fordonet eller fordonets bredd, lasten
inräknad, överstiger 260 centimeter. Förordning (1986:1054).

10 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av 6 § första och andra
styckena samt 7–9 §§ meddelas av Statens räddningsverk efter samråd med
Vägverket. Förordning (1992:1296).

Lokala trafikföreskrifter m.m.

11 § Länsstyrelsen utfärdar de särskilda föreskrifter som föranledes av
övningsverksamhet. Föreskrift skall avse viss övning eller övnings-
verksamhet under viss tid och avse vissa vägar eller visst område.

Länsstyrelsen skall på lämpligt sätt tillkännage föreskrift som avses i
första stycket.

12 § Civilförsvarschef får meddela lokala trafikföreskrifter som avses i
147 § vägtrafikkungörelsen (1972:603) om det behövs för att genomföra en
civilförsvarsoperation. Föreskrifter får inte meddelas i strid mot lokala
trafikföreskrifter som har meddelats av militär myndighet.

I fråga om föreskrifter för en enskild väg som inte i större utsträckning
används av allmänheten för trafik gäller 149 § vägtrafikkungörelsen.

Den som meddelar lokal trafikföreskrift enligt första stycket skall
underrätta länsstyrelsen om föreskriften. Rör föreskriften trafiken under
längre tid eller eljest i större omfattning, skall samråd ske med
länsstyrelsen innan föreskriften meddelas. Förordning (1986:15).

13 § Lokal trafikföreskrift som avses i 12 § skall tillkännages genom
vägmärken eller på annat lämpligt sätt. I fråga om föreskrift som avses
i 12 § tredje stycket andra punkten utfärdar civilförsvarschefen kungörelse.

14 § Särskilda trafikanvisningsmärken för civilförsvarsorganisationen får
anbringas vid väg som ej är enskild om det behövs för att genomföra övning
eller civilförsvarsoperation. Bestämmelser om sådana märken meddelas av
statens räddningsverk efter samråd med Vägverket. Förordning (1992:1296).

Fordons beskaffenhet och utrustning

15 § Om det behövs för att genomföra övning eller civilförsvarsoperation
får, utan hinder av 22 och 24 §§, 26 § andra stycket och 27 § fordonskun-
görelsen (1972:595),

1. efterfordon brukas trots att det ej är försett med baklyktor,

2. släpfordon brukas trots att det ej är försett med bromsar, lyktor,
stänkskydd och underkörningsskydd som uppfyller kraven enligt
fordonskungörelsen.

Utan hinder av 70 § första stycket 4 och 5 fordonskungörelsen får lastbil
eller fordon som kopplats till motordrivet fordon brukas av civilförsvars-
organisationen under civilförsvarsoperation för personbefordran.

Närmare föreskrifter för tillämpning av första och andra styckena meddelas
av statens räddningsverk efter samråd med Vägverket. Förordning (1992:1296).

16 § Släpfordon som brukas av civilförsvarsorganisation skall vara försett
med kronskylt. Närmare föreskrifter om utformning av kronskylt meddelas av
statens räddningsverk efter samråd med Försvarsmakten.

I fråga om kronskylt äger 19 § och 20 § första och andra styckena
bilregisterkungörelsen (1972:599) motsvarande tillämpning.
Förordning (1994:664).

Behörighet att föra motorfordon

17 § Utan hinder av bestämmelserna i körkortslagen (1977:477) och

körkortsförordningen (1977:722) om behörighet att föra tung lastbil, buss
eller släpfordon får sådant fordon, när det brukas av civilförsvars-
organisation, föras av den som har körkort med behörigheten B, om det är
oundgängligen nödvändigt för att genomföra civilförsvarsoperation.
Förordning (1986:1054).

Ansvarsbestämmelser

18 § I fråga om fordon som brukas av civilförsvarsorganisationen under en
civilförsvarsoperation tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller
brukare av fordon i terrängtrafikkungörelsen (1972:594), fordonskungörelsen
(1972:595), bilavgasförordningen (1991:1481), bilregisterkungörelsen
(1972:599) och vägtrafikkungörelsen (1972:603) på den eller de befattnings-
havare med tjänsteställning som civilförsvarschef eller verkskyddschef som
utsetts att ansvara för de fordon som tilldelats dem.

I fråga om fordon som brukas vid övning äger första stycket tillämpning
på den som utsetts till övningsledare.

Har befattningshavare som avses i första eller andra stycket gjort vad
på honom ankommer för att förebygga förseelse och sker förseelse likväl
på grund av överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmelserna
om ansvar för ägare eller brukare på den överordnade.
Förordning (1991:1533).

Bestämmelser om överklagande

19 § Beslut av befattningshavare vid civilförsvarsorganisationen i fråga
som avses i 12 § överklagas hos länsstyrelse. Förordning (1989:946).

20 § Beslut av statens räddningsverk eller länsstyrelse enligt denna
kungörelse överklagas hos regeringen. Förordning (1989:946).

21 § Vägverket får överklaga beslut i fråga som avses i 12 §. Överklagande
av Vägverket är inte inskränkt till viss tid. Förordning (1992:1296).